DWQA QuestionsTrecere de la pensie anticipata la pensie pentru limita de varsta
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua,
Va adresez cateva intrebari spre lamurire legate de pensie.
Din 28 nov 2011 am dreptul sa intru la pensie pentru limita de varsta( pana la aceasta data cu 5 ani in urma), fiind in pensie anticipata cu diminuare 15%.
Intrebari:
1.Se trece automat la recalcularea pensiei, adica voi primi pentru decembrie pensia fara penalizare, sau trebuie sa fac cerere? Daca nu am facut cerere in noiembrie si o fac in decembrie pierd o luna ? in sensul ca se va lua in considerare doar luna ianuarie ca fiind luna urmatoare celei in care am facut cererea?
2.In aceasta perioada de 5 ani am avut venituri si ca PFA. Stiu ca legea veche a pensiilor era ambigua privind obligatiile CAS si imperiozitatea de a nu avea si alte venituri pe langa pensia anticipata!, dar legea noua obliga si PFA-urile sa cotizeze la CAS. Redau mai jos texul legii noi:

Art 6.(1) In sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
c) persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice
Intrebarile sunt:
a. E posibil sa mi se taie pensia pe ultimii 5 ani? dat fiind faptul ca nu am cotizat la
CAS si nu am anuntat ca am si alte venituri? Sau doar pe anul 2011 de cand a aparut
legea noua? Exista o colationare intre casa de pensii si administratia finantelor asa
cum s-a intamplat cu casa de sanatate?
b. Pot intra cumva in legalitate pentru anul 2011 de cand a aparut noua lege? In sensul
ca sa achit CAS pentru tot anul, asa cum procedez la Administratia Fiscala? Aici
achit impozitul doar pentru anul care a trecut( motivat de faptul ca la finante am
estimat venituri zero la inceput de an)
c. Din 28 noiembrie 2011 sunt in drept de pensie la limita de varsta si vreau sa fiu si
in legalitate. Trebuie sa inchei un contract cu Casa de Pensii pentru venituri
estimative, sau cum se procedeaza?

Va multumesc foarte mult. i

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

1. Conform legii nr. 263/2010:

Art. 64

(1) La data �ndeplinirii condi?iilor pentru acordarea pensiei pentru limit? de v�rst?, pensia anticipat? se transform? �n pensie pentru limit? de v�rst? ?i se recalculeaz? prin ad?ugarea perioadelor asimilate ?i a eventualelor stagii de cotizare realizate �n perioada de suspendare a pl??ii pensiei anticipate.

(2) Transformarea pensiei anticipate �n pensie pentru limit? de v�rst?, �n condi?iile prev?zute la alin. (1), se face din oficiu.

2. Conform aceleasi legi:

a) Art. 114

(1) �n sistemul public de pensii, plata pensiei se suspend? �ncep�nd cu luna urm?toare celei �n care a intervenit una dintre urm?toarele cauze:

b) pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate par?iale, se reg?se?te �n una dintre situa?iile prev?zute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu excep?ia consilierilor locali sau jude?eni;

Art. 6

I.

a) persoanele care desf??oar? activit??i pe baz? de contract individual de munc?, inclusiv solda?ii ?i grada?ii voluntari;

b) func?ionarii publici;

c) cadrele militare �n activitate, solda?ii ?i grada?ii voluntari, poli?i?tii ?i func?ionarii publici cu statut special din sistemul administra?iei penitenciare, din domeniul ap?r?rii na?ionale, ordinii publice ?i siguran?ei na?ionale;

d) persoanele care realizeaz? venituri de natur? profesional?, altele dec�t cele salariale, din drepturi de autor ?i drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, precum ?i din contracte/conven?ii �ncheiate potrivit Codului civil.

II. persoanele care �?i desf??oar? activitatea �n func?ii elective sau care sunt numite �n cadrul autorit??ii executive, legislative ori judec?tore?ti, pe durata mandatului, precum ?i membrii cooperatori dintr-o organiza?ie a coopera?iei me?te?ug?re?ti, ale c?ror drepturi ?i obliga?ii sunt asimilate, �n condi?iile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prev?zute la pct. I;

IV. persoanele care realizeaz?, �n mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel pu?in de 4 ori c�?tigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigur?rilor sociale de stat ?i care se afl? �n una dintre situa?iile urm?toare:

a) administratori sau manageri care au �ncheiat contract de administrare ori de management;

b) membri ai �ntreprinderii individuale ?i �ntreprinderii familiale;

c) persoane fizice autorizate s? desf??oare activit??i economice;

d) persoane angajate �n institu?ii interna?ionale, dac? nu sunt asigura?ii acestora;

e) alte persoane care realizeaz? venituri din activit??i profesionale;

Prin urmare, dvs. trebuia sa vi se suspende dreptul la pensie, intrucat ati primit bani desi nu trebuia. Ca atare, puteti fi obligat la returnarea banilor daca ati incasat venituri inscrise la Administratia financiara. Exista o colaborare intre institutii, iar pensia ar putea fi returnata de la data la care teoretic ati inceput sa aveti venituri. Daca legea vechea nu avea o dispozitie in acelasi sens, atunci teoretic puteti fi obligat de la data noii legi.

b),c). Legea prevede:

Art. 118

(1) �n sistemul public de pensii, pot cumula pensia cu venituri provenite din situa?ii pentru care asigurarea este obligatorie, �n condi?iile legii, urm?toarele categorii de pensionari:

a) pensionarii pentru limit? de v�rst?;

b) nev?z?torii;

c) pensionarii de invaliditate gradul III, precum ?i copiii, pensionari de urma?, �ncadra?i �n gradul III de invaliditate;

d) copiii, pensionari de urma?, prev?zu?i la art. 84 lit. a) ?i b).

(2) So?ul supravie?uitor, beneficiar al unei pensii de urma?, poate cumula pensia cu venituri din activit??i profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, dac? acestea nu dep??esc 35% din c�?tigul salarial mediu brut prev?zut la art. 33 alin. (5).

Prin urmare, daca nu faceti parte din aceste categorii, atunci nu puteti beneficia si de pensie si de venituri. Daca doriti sa beneficiati de venituri, atunci va trebui sa renuntati la pensie, ocazie cu care ati putea incheia separat un contract cu Casa de Pensii. Insa, acest contract si cele datorate, s-ar aplica teoretic de la data la care incheiati contractul. Pentru perioada anterioara ati putea incheia un contract si plati retroactiv, insa aceasta presupune si returnarea banilor primiti de dvs. ca pensie.

Sfatul meu este sa luati legatura totusi si cu cei de la Casa de pensii de care apartineti.

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!