DWQA QuestionsSomaj – firma in faliment
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna seara. Am stat acasa 2 ani pentru cresterea copilului si firma la care am lucrat a dat faliment. Cei de la somaj mi-au cerut o adeverinta de salariu completata de angajator, dar fostii patroni nu imi pot elibera aceea adeverinta. As vrea sa stiu alta modalitate de a iesi la somaj. Am auzit ca daca am platit 1 an cotizarea pt somaj pot face o cerere pe cont propriu. Va multumesc.

2 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

Cererea se va depune de catre dvs. in nume propriu, iar in ce priveste „cererea pe cont propriu” (presupune ca ati avut o activitate proprie in conformitate cu art. 19: f) alte persoane care realizeaz? venituri din activit??i desf??urate potrivit legii ?i care nu se reg?sesc �n una dintre situa?iile prev?zute la lit. a)�e), �n condi?iile �n care pentru aceste persoane asupra veniturilor respective exist? obliga?ia, potrivit legii, de plat? a contribu?iei de asigur?ri pentru ?omaj.), conform legii nr. 76/2002:

Art. 17
(1) �n vederea stabilirii dreptului de indemniza?ie de ?omaj, ?omerii prev?zu?i la art. 16 lit. a) sunt persoanele care se pot g?si �n una dintre urm?toarele situa?ii:

a) le-au �ncetat raporturile de munc? din motive neimputabile lor;

b) le-au �ncetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;

c) le-a �ncetat mandatul pentru care au fost numi?i sau ale?i, dac? anterior nu au fost �ncadra?i �n munc? sau dac? reluarea activit??ii nu mai este posibil? din cauza �ncet?rii definitive a activit??ii angajatorului;

d) a expirat durata pentru care militarii au fost angaja?i pe baz? de contract sau li s-a desf?cut contractul din motive neimputabile lor;

e) le-a �ncetat raportul de munc? �n calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;

f) au �ncheiat contract de asigurare pentru ?omaj ?i nu realizeaz? venituri sau realizeaz?, din activit??i autorizate potrivit legii, venituri mai mici dec�t valoarea indicatorului social de referin??, �n vigoare;

g) au �ncetat activitatea ca urmare a pension?rii pentru invaliditate ?i care, ulterior, au redob�ndit capacitatea de munc? ?i nu au reu?it s? se �ncadreze �n munc?;

h) le-au �ncetat raporturile de munc? sau de serviciu din motive neimputabile lor, �n perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;

i)Abrogat?.

j) reintegrarea �n munc?, dispus? prin hot?r�re judec?toreasc? definitiv?, nu mai este posibil? la unit??ile la care au fost �ncadrate �n munc? anterior, din cauza �ncet?rii definitive a activit??ii, sau la unit??ile care au preluat patrimoniul acestora;

k) le-a �ncetat activitatea desf??urat? exclusiv pe baza conven?iei civile.

(2) Sunt asimilate ?omerilor persoanele aflate �n situa?iile prev?zute la art. 16 lit. b), dac? �ndeplinesc urm?toarele condi?ii:

a) sunt absolven?i ai institu?iilor de �nv???m�nt, �n v�rst? de minimum 16 ani, care �ntr-o perioad? de 60 de zile de la absolvire nu au reu?it s? se �ncadreze �n munc? potrivit preg?tirii profesionale;

b) sunt absolven?i ai ?colilor speciale pentru persoane cu handicap �n v�rst? de minimum 16 ani, care nu au reu?it s? se �ncadreze �n munc? potrivit preg?tirii profesionale;

Prin urmare, daca faceti parte dintr-una din aceste categorii, atunci puteti beneficia de somaj.

Va trebui sa luati legatura cu lichidatorul care se ocupa de falimentul societatii la care ati lucrat pentru a va elibera o adeverinta privind veniturile dvs.

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Actul normativ in vigoare il reprezinta Legea nr. 76/2002.

Daca va aflati in vreuna din categoriile care beneficiaza de indemnizatia de somaj, trebuie sa depuneti, pe langa alte documente, si adeverinta de salariu eliberata de angajator.

Tinand cont de faptul ca firma unde ati lucrat se afla in faliment, adeverinta va va fi eliberata doar de lichidator.

Av. Paula Nedelcu