DWQA QuestionsSe poate construi garaj de catre alta persoana langa gardul meu fara act de proprietate?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Vecinul meu construieste in prezent un garaj pe o suprafata de teren aflata langa gardul meu. Pe noi ne desparte un drum, dar el isi construieste garajul langa gardul meu unde se afla acest teren pe care el l a folosit pana acum dar fara forme legale. Acum isi construieste un garaj care ia fata casei mele. Este inalt cat casa aproape, este amplasat atat de aproape de gardul meu incat nu o sa se poata lucra la el mai ales ca vrem sa l schimbam. Nu are act de proprietate pe acest teren, ce pot sa fac eu in situatia data???

12 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

In cazul in care este instituit un drept de servitute de trecere, atunci acestia nu vi-l pot bloca. Cu alte cuvinte, daca dvs. nu mai aveti alta iesire la drum decat cea pe care o folositi acum, atunci actiunile acestora ar fi abuzive, situatie in care va trebui sa faceti din nou o sesizare la primare si eventual sa-i actionati in judecata. Insa, trebuie verificata cu claritate si exactitate situatia din cartile funciare si cadastru, intrucat intelegerile verbale nu au in principiu o valoare puternica din punct de vedere juridic.

De aceea, recomandat ar fi sa mergeti din nou la primarie si sa solicitati detalii cu privire la intinderea proprietatilor pentru a observa daca intr-adevar vecinul are sau nu drept asupra celor 3 m.

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Va trebui sa sesizati de indata pe cei de la Primarie si pe cei de la Inspectia in Constructii. In cazul in care aceste nu detine autorizatie de constructie si cu atat mai putin titlu de proprietate, atunci probabil ca fi obligat la daramanea constructiei.

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Va multumesc pentru raspuns. Mai am de adaugat faptul ca la primarie merg degeaba deoarece nasul persoanei care construieste este viceprimarul comunei deci sunt sigura ca acolo s-a rezolvat. In plus, garajul e construit din lemn si fara fundatie. Am auzit mai multe voci care spun ca daca constructia nu are fundatie nu e nevoie de autorizatie de constructie sau titlu de proprietate. Este adevarat???

Va multumesc anticipat!

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Aurotizatia de constructie nu este necesara in urmatoarele cazuri prevazute de legea nr. 50/1991:

Art. 3

(1) Construc?iile civile, industriale, agricole, cele pentru sus?inerea instala?iilor ?i utilajelor tehnologice, pentru infrastructur? de orice fel sau de oricare alt? natur? se pot realiza numai cu respectarea autoriza?iei de construire, precum ?i a reglement?rilor privind proiectarea ?i executarea construc?iilor, pentru:

a) lucr?ri de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destina?ie sau de reparare a construc?iilor de orice fel, precum ?i a instala?iilor aferente acestora, cu excep?ia celor prev?zute la art. 11;

b) lucr?ri de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum ?i orice alte lucr?ri, indiferent de valoarea lor, care urmeaz? s? fie efectuate la construc?ii reprezent�nd monumente istorice, inclusiv la anexele acestora, identificate �n acela?i imobil – teren ?i/sau construc?ii, la construc?ii amplasate �n zone de protec?ie a monumentelor ?i �n zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construc?ii cu valoare arhitectural? sau istoric? deosebit?, stabilite prin documenta?ii de urbanism aprobate;

c) lucr?ri de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare ?i reabilitare privind c?ile de comunica?ie de orice fel, drumurile forestiere, lucr?rile de art?, re?elele ?i dot?rile tehnico-edilitare, bran?amente ?i racorduri la re?ele de utilit??i, lucr?rile hidrotehnice, amenaj?rile de albii, lucr?rile de �mbun?t??iri funciare, lucr?rile de instala?ii de infrastructur?, lucr?rile pentru noi capacit??i de producere, transport, distribu?ie a energiei electrice ?i/sau termice, precum ?i de reabilitare ?i retehnologizare a celor existente;

d) �mprejmuiri ?i mobilier urban, amenaj?ri de spa?ii verzi, parcuri, locuri de joac? ?i agrement, pie?e ?i alte lucr?ri de amenajare a spa?iilor publice;

e) lucr?ri de foraje ?i excav?ri necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice ?i a prospec?iunilor geologice, proiectarea ?i deschiderea exploat?rilor de cariere ?i balastiere, a sondelor de gaze ?i petrol, precum ?i a altor exploat?ri de suprafa?? sau subterane;

f) lucr?ri, amenaj?ri ?i construc?ii cu caracter provizoriu necesare �n vederea organiz?rii execut?rii lucr?rilor, �n condi?iile prev?zute la art. 7 alin. (1) ?i (13);

g) organizarea de tabere de corturi, c?su?e sau de rulote;

h) lucr?ri de construc?ii cu caracter provizoriu: chio?curi, tonete, cabine, spa?ii de expunere, corpuri ?i panouri de afi?aj, firme ?i reclame, copertine ?i pergole situate pe c?ile ?i spa?iile publice, anexe gospod?re?ti, precum ?i anexele gospod?re?ti ale exploata?iilor agricole situate �n extravilan;

i) cimitire – noi ?i extinderi.

Art. 11

(1) Se pot executa f?r? autoriza?ie de construire urm?toarele lucr?ri care nu modific? structura de rezisten?? ?i/sau aspectul arhitectural al construc?iilor:

a) repara?ii la �mprejmuiri, acoperi?uri, �nvelitori sau terase, atunci c�nd nu se schimb? forma acestora ?i materialele din care sunt executate;

b) repara?ii ?i �nlocuiri de t�mpl?rie interioar? ?i exterioar?, dac? se p?streaz? forma, dimensiunile golurilor ?i t�mpl?riei, inclusiv �n situa?ia �n care se schimb? materialele din care sunt realizate respectivele lucr?ri, cu excep?ia cl?dirilor declarate monumente istorice, �n condi?iile legii;

c) repara?ii ?i �nlocuiri de sobe de �nc?lzit;

d) zugr?veli ?i vopsitorii interioare;

e) zugr?veli ?i vopsitorii exterioare, dac? nu se modific? elementele de fa?ad? ?i culorile cl?dirilor;

f) repara?ii la instala?iile interioare, la bran?amentele ?i racordurile exterioare, de orice fel, aferente construc?iilor, �n limitele propriet??ii, montarea sistemelor locale de �nc?lzire ?i de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum ?i montarea aparatelor individuale de climatizare ?i/sau de contorizare a consumurilor de utilit??i;

g) repara?ii ?i �nlocuiri la pardoseli;

h) lucr?ri de repara?ii, �nlocuiri ori reabilit?ri f?r? modificarea calit??ii ?i formei arhitecturale a elementelor de fa?ad?, dac? aceste lucr?ri nu se execut? la construc?iile prev?zute la art. 3 alin. (1) lit. b), astfel:

1. finisaje interioare ?i exterioare – tencuieli, placaje, altele asemenea;

2. trotuare, ziduri de sprijin ori sc?ri de acces;

3. lucr?ri de reabilitare energetic? a anvelopei ?i/sau a acoperi?ului – dac? nu se schimb? sistemul constructiv al acestuia, respectiv teras?/?arpant? – la cl?diri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau �n curs de clasare, respectiv situate �n afara zonelor de protec?ie a monum

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

j) lucr?ri de investigare, cercetare, expertizare, conservare ?i restaurare a componentelor artistice ale construc?iilor prev?zute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii ?i cultelor ?i al autorit??ii administra?iei publice jude?ene sau locale, dup? caz;

k) lucr?ri de foraje ?i sondaje geotehnice pentru construc?ii de importan?? normal? sau redus?, situate �n afara zonelor de protec?ie instituite pentru z?c?minte acvifere;

l) lucr?ri de construc?ii funerare subterane ?i supraterane, cu avizul administra?iei cimitirului.

m) lucr?ri de compartimentare provizorie nestructural?.

(2) Se pot executa f?r? autoriza?ie de construire ?i lucr?ri pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau �nchise, destinate difuz?rii ?i comercializ?rii presei, c?r?ilor ?i florilor, care sunt amplasate direct pe sol, f?r? funda?ii ?i platforme, precum ?i f?r? racorduri ?i/sau bran?amente la utilit??i urbane, cu excep?ia energiei electrice.

In caz contrar, este nevoie de autorizatie de constructie. In ce priveste titlu de proprietate, cel putin teoretic, nu poti construi pe un teren ce nu-ti apartine.

Incercati sa faceti o sesizare si la Politie pentru constructii ilegale pe un teren care nu-i apartine.