DWQA QuestionsRadierea unei SRL
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna seara. Doresc sa inchid firma al carei administrator sunt din 2006 si sa o radiez. As vrea sa-mi spuneti ce demersuri trebuie sa fac si ce documente trebuie sa obtin si sa depun si unde. In situatia in care doresc radierea, este inevitabil un control de fond fiscal? Va multumesc.

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

In primul rand trebuie sa aveti in vedere dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale:

Art. 237

(1) La cererea oric?rei persoane interesate, precum ?i a Oficiului Na?ional al Registrului Comer?ului, tribunalul va putea pronun?a dizolvarea societ??ii �n cazurile �n care:

a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot �ntruni;

b) Abrogat?;

c) societatea ?i-a �ncetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu �ndepline?te condi?iile referitoare la sediul social sau asocia?ii au disp?rut ori nu au domiciliul cunoscut sau re?edin?a cunoscut?;

d) societatea nu ?i-a completat capitalul social, �n condi?iile legii.

(2) Dispozi?iile alin. (1) lit. c) nu sunt aplicabile �n cazul �n care societatea a fost �n inactivitate temporar?, anun?at? organelor fiscale ?i �nscris? �n registrul comer?ului. Durata inactivit??ii nu poate dep??i 3 ani.

(3) Hot?r�rea tribunalului prin care s-a pronun?at dizolvarea se �nregistreaz? �n registrul comer?ului, se comunic? direc?iei generale a finan?elor publice jude?ene, respectiv a municipiului Bucure?ti, ?i se public? �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea a IV-a, pe cheltuiala titularului cererii de dizolvare, acesta put�nd s? se �ndrepte �mpotriva societ??ii.

(4) �n cazul mai multor hot?r�ri judec?tore?ti de dizolvare, pentru situa?iile prev?zute la alin. (1), publicitatea se va putea efectua �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea a IV-a, �n forma unui tabel cuprinz�nd: codul unic de �nregistrare, denumirea, forma juridic? ?i sediul societ??ii dizolvate, instan?a care a dispus dizolvarea, num?rul dosarului, num?rul ?i data hot?r�rii de dizolvare. �n aceste cazuri, tarifele de publicare �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea a IV-a, se reduc cu 50%.

(5) Orice persoan? interesat? poate face recurs �mpotriva hot?r�rii de dizolvare, �n termen de 30 de zile de la efectuarea publicit??ii, �n condi?iile alin. (3) ?i alin. (4). Recurentul va depune o copie a recursului la oficiul registrului comer?ului �n care este �nregistrat? societatea a c?rei dizolvare a fost pronun?at?.

(6) La data r?m�nerii irevocabile a hot?r�rii judec?tore?ti de dizolvare, persoana juridic? intr? �n lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi.

(7) Dac? �n termen de 3 luni de la data r?m�nerii irevocabile a hot?r�rii judec?tore?ti de dizolvare nu se procedeaz? la numirea lichidatorului, judec?torul delegat, la cererea oric?rei persoane interesate, nume?te un lichidator de pe Lista practicienilor �n reorganizare ?i lichidare, remunerarea acestuia urm�nd a fi f?cut? din averea persoanei juridice dizolvate sau, �n cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit �n temeiul Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganiz?rii judiciare ?i a falimentului, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.

(71) Hot?r�rile judec?tore?ti pronun?ate �n condi?iile alin. (7) se comunic? lichidatorului numit, se public? pe pagina de internet a Oficiului Na?ional al Registrului Comer?ului ?i se afi?eaz? la sediul oficiului registrului comer?ului �n care este �nmatriculat? societatea comercial? dizolvat?.

(8) Dac? judec?torul delegat nu a fost sesizat, �n condi?iile alin. (7), cu nici o cerere de numire a lichidatorului �n termen de 3 luni de la expirarea termenului prev?zut la alin. (7), persoana juridic? se radiaz? din oficiu din registrul comer?ului, prin �ncheiere a judec?torului delegat, pronun?at? la cererea Oficiului Na?ional al Registrului Comer?ului, cu citarea p?r?ilor, conform dreptului comun.

(9) �ncheierea de radiere se �nregistreaz? �n registrul comer?ului, se comunic? persoanei juridice la sediul social, Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal? ?i direc?iilor generale ale finan?elor publice jude?ene ?i a municipiului Bucure?ti, pe cale electronic?, ?i se afi?eaz? pe pagina de Internet a Oficiului Na?ional al Registrului Comer?ului ?i la sediul oficiului registrului comer?ului de pe l�ng? tribunal, �n raza c?ruia societatea �?i are �nregistrat sediul.

(10) Bunurile r?mase din patrimoniul persoanei juridice radiate din registrul comer?ului, �n condi?iile alin. (8) ?i (9), revin ac?ionarilor.

Cel mai recomandat pentru dvs. este insa sa mergeti la Registrul Comertului de care apartine societatea, urmand ca cei de acolo sa va indrume in dizolvarea si ulterior radierea societatii dvs.

Nu este inevitabil un control fiscal insa pot exista opuneri la dizolvarea societatii daca exista datorii la ANAF.