DWQA Questionsprima de instalare
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua,

Conform Legii Nr. 128 art.51, Al.6 si Art.55 din Codul Fiscal 2008, pot beneficia de prima de instalare, dar dupa cele intamplate in vara anului 2010 mai beneficiez de aceata prima?
Si daca da, aceasta se reduce cu cei 25%? Mentionez faptul ca cererea aprobata pentru obtinerea primei dateaza din luna mai 2010 si nu a fost onorata datorita lipsei de fonduri.

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

Situatia este reglementata de Legea nr. 76.2002 privind somajul care prevede:

Art. 72. – (1) Persoanele prev?zute la art. 17 alin. (1) ?i alin. (2) lit. c) c?rora li s-a stabilit dreptul la indemniza?ia de ?omaj potrivit legii ?i care se angajeaz? pentru program normal de lucru, conform prevederilor legale �n vigoare, ?i, ca urmare a angaj?rii, le �nceteaz? plata indemniza?iei de ?omaj beneficiaz?, din momentul angaj?rii p�n? la sf�r?itul perioadei pentru care erau �ndrept??ite s? primeasc? indemniza?ia de ?omaj, de o sum? lunar?, acordat? din bugetul asigur?rilor pentru ?omaj, reprezent�nd 30% din cuantumul indemniza?iei de ?omaj, stabilit? ?i, dup? caz, reactualizat? conform legii.
(2) Nu beneficiaz? de prevederile alin. (1) persoanele care se �ncadreaz? la angajatori cu care au fost �n raporturi de munc? sau de serviciu �n ultimii 2 ani, precum ?i persoanele pentru care plata indemniza?iei de ?omaj a fost suspendat? potrivit art. 45 alin. (1) lit. c), iar ulterior, ca urmare a schimb?rii duratei contractului individual de munc?, plata indemniza?iei de ?omaj �nceteaz? potrivit art. 44 lit. a).

Art. 73. – (1) Persoanele prev?zute la art. 72 beneficiaz? de aceast? sum? ?i �n situa?ia �n care, �n perioada pentru care au dreptul la indemniza?ia de ?omaj, le �nceteaz? raportul de munc? sau de serviciu la primul angajator ?i se �ncadreaz? la un alt angajator.
(2) Suma pl?tit? din bugetul asigur?rilor pentru ?omaj, �n cuantumul stabilit la art. 72, se acord? pentru situa?ia prev?zut? la alin. (1) p�n? la sf�r?itul perioadei pentru care persoana era �ndrept??it? s? primeasc? indemniza?ia de ?omaj.

Art. 74. – Persoanele care �n perioada �n care beneficiaz? de indemniza?ie de ?omaj se �ncadreaz?, potrivit legii, �ntr-o localitate situat? la o distan?? mai mare de 50 km de localitatea �n care �?i au domiciliul stabil, beneficiaz? de o prim? de �ncadrare acordat? din bugetul asigur?rilor pentru ?omaj egal? cu de dou? ori valoarea indicatorului social de referin?? �n vigoare la data acord?rii.

Art. 75. – Persoanele care �n perioada �n care beneficiaz? de indemniza?ie de ?omaj se �ncadreaz?, potrivit legii, �ntr-o alt? localitate ?i, ca urmare a acestui fapt, �?i schimb? domiciliul primesc o prim? de instalare, acordat? din bugetul asigur?rilor pentru ?omaj, egal? cu de ?apte ori valoarea indicatorului social de referin?? �n vigoare la data instal?rii.

Art. 76. – (1) Angaja?ii au obliga?ia de a restitui integral sumele primite conform art. 73.1, 74 ?i 75, �n situa?ia �n care raporturile de munc? sau de serviciu �nceteaz?, �ntr-o perioad? mai mic? de 12 luni de la data �ncadr?rii �n munc?, �n temeiul urm?toarelor prevederi:
a) art. 55 lit. b), art. 56 lit. g) ?i i), art. 61 lit. a) ?i art. 79 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;
b) art. 61 lit. b) din Legea nr. 53/2003, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, dac? au fost condamna?i prin hot?r�re judec?toreasc? definitiv?;
c) art. 84 alin. (1) lit. b) ?i e), alin. (2) lit. f) ?i g) ?i alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func?ionarilor publici, republicat?, cu modific?rile ulterioare.
(2) �n situa?ia nerespect?rii prevederilor alin. (1), recuperarea sumelor prev?zute la art. 73.1, 74 ?i 75 se va face pe baza angajamentelor beneficiarilor, care constituie titluri executorii.

Prin urmare, puteti beneficia de prima de instalare . In ce privete reducerea de 25%, va recomandam sa verificati pe situl nostru de Articole Juridice indemnizatiile afectate de reducere. Situl il puteti gasi la adresa http://www.cjo.ro/aj