DWQA Questionspot sa iau prima de instalare daca m-am angajat pe o perioada de 6 luni?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

cu data de 1 iulie incep noul servici si sunt absolvent cu studii superioare nu am mai lucrat de 3 ani, la noul loc de munca contractul este determinat pe 6 luni. azi am aflat ca pot sa iau prim? de instalare si prim? de angajare, ce trebuie sa fac/?

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

Normele metodologice de aplicare a legii nr. 76/2002, prevad:

Art. 45

(1) Pentru acordarea drepturilor prev?zute la art. 74 ?i 75 din lege persoanele �ndrept??ite vor depune la agen?ia pentru ocuparea for?ei de munc? jude?ean? sau a municipiului Bucure?ti, unde se afl? �n eviden??, urm?toarele documente:

a) o cerere conform modelului prezentat �n anexa nr. 11, respectiv �n anexa nr. 12;

b) actul de identitate, �n copie, care s? ateste domiciliul stabil;

c) dovada �ncadr?rii �n munc? printr-un act eliberat de angajator, cu precizarea locului de munc? unde persoana urmeaz? s? �?i desf??oare activitatea;

d) angajament pentru respectarea art. 76 alin. (1) din lege, conform modelului prev?zut �n anexa nr. 13, care constituie titlu executoriu, potrivit legii.

(2) Beneficiaz? de drepturile prev?zute la art. 74 ?i 75 din lege persoanele care se �ncadreaz? �n munc? pe o perioad? de cel pu?in 12 luni.

(3) �n cazul �ncadr?rii �n munc? �ntr-o localitate din alt jude?, drepturile prev?zute la art. 74 sau 75 din lege vor fi acordate de agen?ia pentru ocuparea for?ei de munc? jude?ean? sau, dup? caz, a municipiului Bucure?ti unde beneficiarul s-a aflat �n eviden??, urm�nd ca dosarul acestuia s? fie transferat la agen?ia pentru ocuparea for?ei de munc? �n a c?rei raz? �?i stabile?te noul domiciliu, care va acorda ?i celelalte drepturi prev?zute de lege ?i va urm?ri respectarea obliga?iilor ce decurg din acordarea drepturilor.

(4) Drepturile prev?zute la art. 72 din lege se cumuleaz? cu cele prev?zute la art. 74 din lege sau cu drepturile prev?zute la art. 75 din lege.

(5) Drepturile prev?zute la art. 74 din lege nu se cumuleaz? cu cele prev?zute la art. 75 din lege.

(6) Drepturile prev?zute la art. 74 sau 75 din lege se solicit? �n termen de maximum 12 luni de la data �ncadr?rii �n munc?.

[b]Prin urmare[/b], dvs. nu puteti beneficia de prima de incadrare sau prima de instalare in conformitate cu art. 74 sau 75 din Legea nr. 76/2002, ci eventual de o prima de incadrare daca respectati dispozitiile art. 73 indice 1 din legea nr. 76/2002.