DWQA Questionspot beneficia de 30% din indem.somaj?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua,

Am beneficiat de indem.somaj in perioada oct.2010-mart 2011, cand am suspendat somajul pentru angajare, contractul a fost pe o perioada determinata si m-i s-a expirat in 28 iunie. Nu m-am intors inapoi la Ag.Fortei de Munca, ci m-am angajat la o alta firma din 1 iulie 2011pe perioada nedeterminata.. Intrebarea mea este ca mai pot beneficia ulterior la acei 30% pe perioada neideplinita de somaj (7 luni).Mentionezi ca nu am mai beneficiat de 30% in perioada anterioara.

Va mutlumesc anticipat!

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Conform normelor metodologice de aplicare a legii nr. 76/2002:

Art. 42

Nu beneficiaz? de drepturile prev?zute la art. 72 din lege persoanele care, �n perioada pentru care erau �ndrept??ite s? primeasc? indemniza?ie de ?omaj, �?i pierd calitatea de angajat, cu excep?ia persoanelor aflate �n situa?ia prev?zut? la art. 73 alin. (1) din lege.

Art. 72

(1) Persoanele prev?zute la art. 17 alin. (1) ?i alin. (2) lit. c) c?rora li s-a stabilit dreptul la indemniza?ia de ?omaj potrivit legii ?i care se angajeaz? pentru program normal de lucru, conform prevederilor legale �n vigoare, ?i, ca urmare a angaj?rii, le �nceteaz? plata indemniza?iei de ?omaj beneficiaz?, din momentul angaj?rii p�n? la sf�r?itul perioadei pentru care erau �ndrept??ite s? primeasc? indemniza?ia de ?omaj, de o sum? lunar?, acordat? din bugetul asigur?rilor pentru ?omaj, reprezent�nd 30% din cuantumul indemniza?iei de ?omaj, stabilit? ?i, dup? caz, reactualizat? conform legii.
(2) Nu beneficiaz? de prevederile alin. (1) persoanele care se �ncadreaz? la angajatori cu care au fost �n raporturi de munc? sau de serviciu �n ultimii 2 ani, precum ?i persoanele pentru care plata indemniza?iei de ?omaj a fost suspendat? potrivit art. 45 alin. (1) lit. c), iar ulterior, ca urmare a schimb?rii duratei contractului individual de munc?, plata indemniza?iei de ?omaj �nceteaz? potrivit art. 44 lit. a).

Art. 73

(1) Persoanele prev?zute la art. 72 beneficiaz? de aceast? sum? ?i �n situa?ia �n care, �n perioada pentru care au dreptul la indemniza?ia de ?omaj, le �nceteaz? raportul de munc? sau de serviciu la primul angajator ?i se �ncadreaz? la un alt angajator.

Analizand art. 42, coroborat cu art. 72 si 73 din legea 76/2002, raspunsul ar fi afirmativ, insa va trebui sa mergeti totusi la cei de la Fortele de munca unde eventual sa le depuneti dovada incadrarii, �n?tiin?are emis? de angajator privind �ncadrarea �n munc?, actul �n baza c?ruia au fost �ncadrate �n munc?, �n copie si document emis de angajator, din care s? rezulte c? �n ultimii 2 ani acesta nu a mai fost �n raporturi de munc? sau de serviciu cu persoana respectiv?. Insa, in prealabil mergeti sa aveti o discutie cu acestia.