DWQA QuestionsObligatii fara contract
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Sunt un locatar dintr-un bloc si as dori sa va rog, daca se poate, sa-mi explicati de ce am eu tot felul de obligatii cu RADET-ul fara sa am contract. Pentru a ma debransa de la caldura, terbuie sa iau tot felul de aprobari, de la vecini, de la administratia blocului si sa platesc o gramada de taxe, iar in cazul in care nu mai este nimeni debransat, nu pot nici eu sa ma dabransez. Mi se pare normal, ca in cazul in care nu-mi mai pot permite sa platesc, sa fiu debransat in urma anuntarii administratiei de proprietari, care este de fapt cea care a semnat un contract cu RADET-ul si sa platesc numai costul debransarii, adica eu doar sa anunt imposibilitatea de a mai plati.

2 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

Trebuie sa aveti in vedere mai multe dispozitii legale:

Art. 30

(1) Debran?area total? a instala?iilor interioare de �nc?lzire ?i/sau pentru ap? cald? menajer? ale unui utilizator tip condominiu se va face �n urm?toarele condi?ii cumulative:

a) acordul scris al asocia?iei de proprietari, exprimat prin hot?r�rea adun?rii generale;

b) anun?area operatorului care are ?i calitatea de furnizor ?i a autorit??ii administra?iei publice locale cu 30 de zile �nainte de debran?are.

(2) Deconectarea unui consumator de energie termic? dintr-un condominiu se face cu respectarea urm?toarelor condi?ii cumulative:

a) acordul vecinilor de apartament, at�t pe orizontal?, c�t ?i pe vertical?;

b) acordul scris al asocia?iei de proprietari, exprimat prin hot?r�rea adun?rii generale, asupra inten?iei de realizare a unui sistem individual de �nc?lzire;

c) anun?area, �n scris, a operatorului care are ?i calitatea de furnizor, cu cel pu?in 30 de zile �nainte.

(3) Debran?area unui utilizator de energie termic?, altul dec�t cel de tip condominiu, se realizeaz? cu anun?area operatorului care are ?i calitatea de furnizor, cu cel pu?in 30 de zile �nainte.

(4) Deconect?rile/debran??rile prev?zute la alin. (1)�(3) nu se pot realiza �n timpul sezonului de �nc?lzire.

(5) Deconect?rile/debran??rile prev?zute la alin. (1)�(3) se efectueaz? numai de c?tre operatorul care are ?i calitatea de furnizor, �n termen de maximum 45 de zile de la data solicit?rii, dup? verificarea documentelor care dovedesc �ndeplinirea condi?iilor cumulative impuse.

(6) Cheltuielile de deconectare/debran?are se suport? de c?tre solicitant.

Ordinul A.N.R.S.C. nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica – art. 246, 247, 248 alin.2, 249, 251, 252, 254

art. 246
Deconect?rile individuale ale unor apartamente situate �n imobile de locuit tip bloc – condominii, alimentate cu energie termic? din sistemul energetic de interes local, indiferent de cauze, se pot realiza �n urm?toarele conditii cumulative:
a) s? se modifice contractul de furnizare al energiei termice, prin act aditional, la solicitarea reprezentantului legal al asociatiei de proprietari/locatari, ca urmare a modific?rii puterii termice instalate �n condominiu, cu acordul furnizorului;
b) s? existe acceptul scris al proprietarilor spatiilor cu destinatie de locuint? sau cu alt? destinatie cu care cel care doreste debransarea are pereti comuni sau plansee comune, din care s? rezulte c? sunt de acord cu debransarea si cunosc influentele debrans?rii asupra conditiilor de confort si de mediu din spatiile pe care le detin �n proprietate;
c) s? existe documentatia tehnic? prev?zut? la art. 254 lit. g);
d) solicitantul s? aib? montat aparat de m?surare a debitului de gaze naturale pe care le consum?, �n cazul �n care continu? s? foloseasc? spatiul pe care �l are �n proprietate, dup? debransare.

art. 247
�n situatia �n care deconectarea se face cu intentia �nlocuirii sistemului de �nc?lzire centralizat cu un alt sistem de �nc?lzire individual, modificarea sistemului de �nc?lzire individual se va face numai cu autorizatie de construire, obtinut? �n conditiile legii, care va tine cont de modul individual de evacuare a gazelor de ardere, astfel �nc�t conditiile de mediu din imediata vecin?tate s? nu fie influentate si s? fie respectat principiul de asigurare a unui mediu curat pentru vecini.

art. 248
Furnizorul are obligatia de a verifica �ndeplinirea conditiilor prev?zute la art. 246 si 247 �nainte de a emite avizul de deconectare.
(2) �n cazul �n care deconectarea se face f?r? �ndeplinirea conditiilor legale, furnizorul este �ndrept?tit s? aplice penaliz?ri la factur?, reprezent�nd cheltuielile suplimentare de exploatare datorate deconect?rii.

art. 249
Deconect?rile individuale nu se pot executa �n acele condominii �n care nu s-au produs deconect?ri anterioare intr?rii �n vigoare a prezentului regulament.

art. 251
Deconectarea unui consumator de energie termic? dintr-un condominiu este interzis? �n urm?toarele situatii:
a) se intentioneaz? deconectarea numai a unor corpuri de �nc?lzire din cadrul spatiului cu destinatie de locuint? si nu sunt montate repartitoare de costuri;
b) deconectarea total? f?r? asigurarea �nc?lzirii spatiului cu destinatie de locuint? sau alt? destinatie cu o surs? alternativ? de producere a energiei termice.

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

art. 252
(1) Deconectarea corpurilor de �nc?lzire aflate �n p?rtile comune se poate realiza numai pe baza hot?r�rii adun?rii generale a asociatiei de proprietari/locatari si cu acordul proprietarilor direct afectati.
(2) �n procesul-verbal al adun?rii generale se va consemna faptul c? acestia au �nteles c? deconectarea corpurilor de �nc?lzire conduce la sc?derea confortului termic �n acel apartament, iar costurile de �nc?lzire pentru apartament vor creste.
(3) Proprietarii direct afectati sunt:
a) proprietarii apartamentelor care au peretii comuni cu casa sc?rii �n zona de intrare �n condominiu sau la fiecare etaj;
b) proprietarii care au pereti comuni cu usc?toriile sau sp?l?toriile �n care sunt montate, conform proiectului, corpuri de �nc?lzire.

art. 254
Utilizatorii de energie termica au urmatoarele obligatii:
(…) g) sa nu modifice instalatiile de incalzire centrala, aferente unui imobil condominial, decat in baza unei documentatii tehnice care reconsidera ansamblul instalatiilor termice, aprobata de catre furnizor.

Prin urmare, se face vorbire de utilizator si nu neaparat de proprietar si de aceea exista posibilitatea implicarii dvs. In plus, dvs. faceti cererea, insa important e sa va asigurati sa nu aveti vreo problema cu proprietarul.

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!