DWQA QuestionsMutare proces
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua, Cum pot muta judecarea unui proces la legea 247 privind retrocedarea terenurilor luate abuziv,de la judecatoria la care este arondata localitatea unde se afla terenurile la judecatoria in raza unde imi am domiciliu? Care sunt argumentele ce pot fi invocate si care este temeiul legal. Va multumesc.

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

Pentru o intelegere cat mai buna a situatie va atasez dispozitiile incidente in cauza:

tr?mutarea pricinilor

Art. 37. � (1) C�nd una dintre p?r?i are dou? rude sau afini p�n? la gradul al patrulea inclusiv printre magistra?ii sau asisten?ii judiciari ai instan?ei, cealalt? parte poate s? cear? str?mutarea pricinii la o alt? instan?? de acela?i grad.
(2) Str?mutarea pricinii se mai poate cere pentru motive de b?nuial? legitim? sau de siguran?? public?. B?nuiala se socote?te legitim? de c�te ori se poate presupune c? nep?rtinirea judec?torilor ar putea fi ?tirbit? datorit? �mprejur?rii pricinii, calit??ii p?r?ilor ori vr?jm??iilor locale. Constituie motive de siguran?? public? acele �mprejur?ri care creeaz? presupunerea c? judecata procesului la instan?a competent? ar putea produce tulburarea ordinii publice.

Art. 38. � (1) Str?mutarea pentru motiv de rudenie sau afinitate trebuie cerut? mai �nainte de �nceperea oric?rei dezbateri; cea �ntemeiat? pe b?nuial? legitim? sau pe siguran?? public? se poate cere �n orice stare a pricinii.
(2) Str?mutarea pentru siguran?? public? se poate cere numai de c?tre procurorul de la Parchetul de pe l�ng? �nalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie.

Art. 39. � (1) Cererea de str?mutare �ntemeiat? pe motive de rudenie sau de afinitate se depune la instan?a imediat superioar?.
(2) Cererea de str?mutare �ntemeiat? pe motive de b?nuial? legitim? sau de siguran?? public? se depune la �nalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie.

Art. 40. � (1) Cererea de str?mutare se judec? �n camera de consiliu.
(2) Pre?edintele instan?ei va putea cere dosarul pricinii ?i s? ordone, f?r? citarea p?r?ilor, suspendarea judec?rii pricinii, comunic�nd de urgen?? aceast? m?sur? instan?ei respective.
(3) �n caz de admitere, pricina se trimite spre judecat? unei alte instan?e de acela?i grad.
(4) Hot?r�rea asupra str?mut?rii se d? f?r? motivare ?i nu este supus? nici unei c?i de atac. Ea va ar?ta �n ce m?sur? actele �ndeplinite de instan?? �nainte de str?mutare urmeaz? s? fie p?strate.
(5) Aceast? instan?? va fi �n?tiin?at? de �ndat? despre admiterea cererii de str?mutare. �n cazul �n care instan?a a s?v�r?it acte de procedur? sau a procedat �ntre timp la judecarea pricinii, actele de procedur? �ndeplinite ulterior str?mut?rii ?i hot?r�rea pronun?at? sunt desfiin?ate de drept prin efectul admiterii cererii de str?mutare.