DWQA QuestionsModificari in apartament
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

buna ziua, puteti sa ma lamuriti,daca trebuie sau nu aprobare de constructie sau modoficare de la urbanism?in apartament,daca vreau sa mut bucataria intr-o camera,si camera in bucatarie.toate aste fara sa ma ating de peretii de rezistenta.ajunge doar aprobarea de la asocia de locatari? nu stie nici presedintele , nici administratoarea.vreau sa fac mutarea,deoarece camera e galagiasa,e deasupra casa scarilor. Doresc sa imi spuneti daca trebuie aprobare sa nu de la urbanism si ce formalitati sunt necesare. Va multumesc.

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Daca va incadrati in art. 11 al Legii nr. 50/1991 privind constructiile, atunci nu aveti nevoie de autorizati de construire:

Art. 11
(1) Se pot executa f?r? autoriza?ie de construire urm?toarele lucr?ri care nu modific? structura de rezisten?? ?i/sau aspectul arhitectural al construc?iilor:
a) repara?ii la �mprejmuiri, acoperi?uri, �nvelitori sau terase, atunci c�nd nu se schimb? forma acestora ?i materialele din care sunt executate;
b) repara?ii ?i �nlocuiri de t�mpl?rie interioar? ?i exterioar?, dac? se p?streaz? forma, dimensiunile golurilor ?i t�mpl?riei, inclusiv �n situa?ia �n care se schimb? materialele din care sunt realizate respectivele lucr?ri, cu excep?ia cl?dirilor declarate monumente istorice, �n condi?iile legii;
c) repara?ii ?i �nlocuiri de sobe de �nc?lzit;
d) zugr?veli ?i vopsitorii interioare;
e) zugr?veli ?i vopsitorii exterioare, dac? nu se modific? elementele de fa?ad? ?i culorile cl?dirilor;
f) repara?ii la instala?iile interioare, la bran?amentele ?i racordurile exterioare, de orice fel, aferente construc?iilor, �n limitele propriet??ii, montarea sistemelor locale de �nc?lzire ?i de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum ?i montarea aparatelor individuale de climatizare ?i/sau de contorizare a consumurilor de utilit??i;
g) repara?ii ?i �nlocuiri la pardoseli;
h) lucr?ri de repara?ii, �nlocuiri ori reabilit?ri f?r? modificarea calit??ii ?i formei arhitecturale a elementelor de fa?ad?, dac? aceste lucr?ri nu se execut? la construc?iile prev?zute la art. 3 alin. (1) lit. b), astfel:
1. finisaje interioare ?i exterioare � tencuieli, placaje, altele asemenea;
2. trotuare, ziduri de sprijin ori sc?ri de acces;
3. lucr?ri de reabilitare energetic? a anvelopei ?i/sau a acoperi?ului � dac? nu se schimb? sistemul constructiv al acestuia, respectiv teras?/?arpant? � la cl?diri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau �n curs de clasare, respectiv situate �n afara zonelor de protec?ie a monumentelor ?i/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii;
i) lucr?ri de �ntre?inere la c?ile de comunica?ie ?i la instala?iile aferente;
j) lucr?ri de investigare, cercetare, expertizare, conservare ?i restaurare a componentelor artistice ale construc?iilor prev?zute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii ?i Cultelor ?i al autorit??ii administra?iei publice jude?ene sau locale, dup? caz;
k) lucr?ri de foraje ?i sondaje geotehnice pentru construc?ii de importan?? normal? sau redus?, situate �n afara zonelor de protec?ie instituite pentru z?c?minte acvifere;
l) lucr?ri de construc?ii funerare subterane ?i supraterane, cu avizul administra?iei cimitirului.
m) lucr?ri de compartimentare provizorie nestructural?.

In ce priveste acordul Asociatiei, Legea 230/2007 prevede:

Art. 12
Zidurile dintre apartamentele sau spa?iile al?turate, care nu fac parte din structura de rezisten?? a cl?dirii ?i din proprietatea comun?, pot fi reamplasate prin acordul dintre proprietarii apartamentelor sau spa?iilor respective, pe baza autoriza?iei de modificare a construc?iei, eliberat? de autoritatea public? local? ?i cu �n?tiin?area asocia?iei. Zidurile dintre apartamente sau spa?ii ?i proprietatea comun? care nu fac parte din structura de rezisten?? a cl?dirii pot fi reamplasate numai prin modificarea acordului de asociere, �n baza hot?r�rii majorit??ii proprietarilor ?i a autoriza?iei de modificare a construc?iei, eliberat? de autoritatea public? local?.