DWQA Questionsjudecatorul sindic are dreptul sa hotarasca rezilierea unor contracte ale debitoarei si in ce conditii? hotararea poate fii executorie, poate fii atacata cu recurs?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago
1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

[b]Conform legii nr. 85/2006:[/b]

Art. 86

(1) Contractele �n derulare se consider? men?inute la data deschiderii procedurii. Orice clauze contractuale de desfiin?are a contractelor �n derulare pentru motivul deschiderii procedurii sunt nule. �n vederea cre?terii la maximum a valorii averii debitorului, administratorul judiciar/lichidatorul poate s? denun?e orice contract, �nchirierile neexpirate sau alte contracte pe termen lung, at�t timp c�t aceste contracte nu vor fi fost executate �n totalitate ori substan?ial de c?tre toate p?r?ile implicate.

Prin urmare, lichidatorul sau administratorul judiciar poate dispune denuntarea acestor contracte. Hotararea pronuntata la fond de catre Tribunal, poate fi atacat cu recurs, precum si urmatoarele hotarari pronuntate de judecatorul sindic:

Art. 11

(1) Principalele atribu?ii ale judec?torului-sindic, �n cadrul prezentei legi, sunt:

a) pronun?area motivat? a hot?r�rii de deschidere a procedurii ?i, dup? caz, de intrare �n faliment at�t prin procedura general?, c�t ?i prin procedura simplificat?;

b) judecarea contesta?iei debitorului �mpotriva cererii introductive a creditorilor pentru �nceperea procedurii; judecarea opozi?iei creditorilor la deschiderea procedurii;

c) desemnarea motivat?, prin sentin?a de deschidere a procedurii, dintre practicienii �n insolven?? compatibili care au depus ofert? de servicii �n acest sens la dosarul cauzei, a administratorului judiciar provizoriu sau, dup? caz, a lichidatorului care va administra procedura p�n? la confirmarea ori, dup? caz, �nlocuirea sa de c?tre adunarea creditorilor sau creditorul care de?ine cel pu?in 50% din valoarea crean?elor, fixarea remunera?iei �n conformitate cu criteriile stabilite de legea de organizare a activit??ii practicienilor �n insolven??, precum ?i a atribu?iilor acestuia pentru aceast? perioad?. Judec?torul-sindic va desemna administratorul judiciar provizoriu sau lichidatorul provizoriu solicitat de c?tre creditorul care a solicitat deschiderea procedurii sau de c?tre debitor, dac? cererea �i apar?ine. �n situa?ia �n care cel care a introdus cererea de deschidere a procedurii nu solicit? numirea unui administrator judiciar sau lichidator, numirea se va face de c?tre judec?torul-sindic din r�ndul practicienilor care au depus oferte la dosarul cauzei. �n caz de conexare se va ?ine seama de cererile creditorilor �n ordinea m?rimii crean?elor sau de cererea debitoarei, dac? nu exist? o cerere din partea unui creditor;@@.

d) confirmarea, prin �ncheiere, a administratorului judiciar sau a lichidatorului desemnat de adunarea creditorilor sau de creditorul care de?ine mai mult de 50% din valoarea crean?elor, precum ?i a onorariului negociat. Dac? nu exist? contesta?ii �mpotriva hot?r�rii adun?rii creditorilor sau a deciziei creditorului care de?ine mai mult de 50% din valoarea crean?elor, confirmarea se face �n camera de consiliu, f?r? citarea p?r?ilor, �n termen de 3 zile de la publicarea �n Buletinul procedurilor de insolven?? a hot?r�rii adun?rii creditorilor sau, dup? caz, a deciziei creditorului majoritar.

e) �nlocuirea, pentru motive temeinice, prin �ncheiere, a administratorului judiciar sau a lichidatorului;

f) judecarea cererilor de a i se ridica debitorului dreptul de a-?i mai conduce activitatea;

g) judecarea cererilor de atragere a r?spunderii membrilor organelor de conducere care au contribuit la ajungerea debitorului �n insolven??, potrivit art. 138, sesizarea organelor de cercetare penal? �n leg?tur? cu s?v�r?irea infrac?iunilor prev?zute la art. 143�147;

h) judecarea ac?iunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidator pentru anularea unor acte frauduloase ?i a unor constituiri ori transferuri cu caracter patrimonial, anterioare deschiderii procedurii;

i) judecarea contesta?iilor debitorului, ale comitetului creditorilor ori ale oric?rei persoane interesate �mpotriva m?surilor luate de administratorul judiciar sau de lichidator;

j) admiterea ?i confirmarea planului de reorganizare sau, dup? caz, de lichidare, dup? votarea lui de c?tre creditori;

k) solu?ionarea cererii administratorului judiciar sau a comitetului creditorilor de �ntrerupere a procedurii de reorganizare judiciar? ?i de intrare �n faliment;

l) solu?ionarea contesta?iilor formulate la rapoartele administratorului judiciar sau ale lichidatorului;

m) judecarea ac?iunii �n anularea hot?r�rii adun?rii creditorilor;

n) pronun?area hot?r�rii de �nchidere a procedurii.

[b]Iar mai departe:[/b]

Art. 12

(1) Hot?r�rile judec?torului-sindic sunt definitive ?i executorii. Ele pot fi atacate separat cu recurs.

Prin urmare, pentru a ataca o hotarare a judecatorului sindic,

In ce priveste [b]termenul de recurs[/b] va trebuie sa verificati art. 8 din Legea nr. 85/2006.