DWQA Questionsinterpretare Legea 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua,
Am sie u o nelamurire referitoare la legea 416&2001 . iN LEGE SE FACE REFERIRE LA CITEZ ” TERENURI AFLATE IN PROPRIETATE / FOLOSINTA” . LA CE SE REFERA DREPTUL DE FOLOSINTA ? POATE BENEFICIA DE ACEST DREPT SI ALTA FAMILIE CARE SE AFLA IN ACEEASI GOSPODARIE CU FAMILIA PROPRIETARA A TERENULUI ?
mULTUMESC

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Legea 416/2001 prevede:

Art. 8
(1) La stabilirea venitului net lunar al familiei ?i, dup? caz, al persoanei singure se iau �n considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeaz?, inclusiv cele care provin din drepturi de asigur?ri sociale de stat, asigur?ri de ?omaj, obliga?ii legale de �ntre?inere, indemniza?ii, aloca?ii ?i ajutoare cu caracter permanent ?i alte crean?e legale, cu excep?ia burselor de studiu ?i a burselor sociale, precum ?i a sprijinului financiar prev?zut de Hot?r�rea Guvernului nr.1.488/2004 privind aprobarea criteriilor ?i a cuantumului sprijinului financiar ce se acord? elevilor �n cadrul Programului na?ional de protec?ie social? �Bani de liceu�, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
(2) �n cazul �n care familia sau persoana singur? are �n proprietate numai categoriile de bunuri cuprinse �n lista bunurilor considerate de strict? necesitate pentru nevoile familiale, aceasta beneficiaz? de ajutor social, lu�ndu-se �n calcul veniturile prev?zute la alin. (1).
(3) �n cazul �n care familia sau persoana singur? are �n proprietate cel pu?in unul dintre bunurile cuprinse �n lista bunurilor care nu sunt considerate de strict? necesitate pentru nevoile familiale, aceasta nu beneficiaz? de ajutor social.
(4) �n cazul �n care familia sau persoana singur? are �n proprietate bunuri ce dep??esc cantitativ bunurile cuprinse �n lista prev?zut? la alin. (2), la stabilirea venitului net lunar al familiei sau persoanei singure se iau �n considerare veniturile poten?iale provenite din valorificarea bunurilor respective, stabilite potrivit unor limite minime ?i maxime, aprobate la nivel na?ional.

Prin urmare, sintagma folosita este acea de proprietate si nu de folosinta. Astfel, daca aveti un bun in folosinta, nu semnifica ca-l aveti in proprietate.