DWQA Questionsinnoire certificat profesional taxi
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Detin certificatul profesional pentru transport rutier in regim de taxi eliberat la 26.04.2007 cu valabilitate pana in 25.04.2012
Intrebarea este: ARR-ul poate si trebuie sa-mi inlocuiasca certificatul cu altul nou fara alte cursuri si examene sau trebuie sa urmez iar cursurile si sa sustin examen.

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

Conform art. 11 din Legea nr. 38/2003:

alin. 5) O autoriza?ie taxi sau o copie conform? de?inut? pentru un autovehicul se va prelungi, la cerere, pentru 5 ani, cu men?inerea obligatorie a aceluia?i num?r de ordine, numai dac? la data cererii sunt �ndeplinite, dup? caz, cumulativ urm?toarele condi?ii:
a) autoturismul pentru care s-a solicitat prelungirea autoriza?iei taxi sau a copiei conforme nu dep??e?te vechimea de 10 ani de la data fabrica?iei ?i este de?inut �n condi?iile art. 4 alin. (3);
b) sunt respectate prevederile art. 10 alin. (5) dac? se �nlocuie?te autovehiculul taxi ca urmare a prelungirii autoriza?iei taxi;
c) transportatorului respectiv nu i s-a retras autoriza?ia de transport sau nu i s-a suspendat autoriza?ia taxi sau copia conform? respectiv? �n ultimii 5 ani;
d) contractul de atribuire �n gestiune a serviciului de transport �n regim de taxi sau �n regim de �nchiriere este �n termen de valabilitate ?i transportatorul a respectat prevederile caietului de sarcini privind atribuirea;
e) transportatorul autorizat a �nregistrat integral �n eviden?ele contabile venitul brut realizat, dup? caz, din transportul �n regim de taxi, �n conformitate cu datele furnizate din memoria fiscal? a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicit? prelungirea autoriza?iilor taxi, sau din transportul �n regim de �nchiriere, �n conformitate cu contractele prev?zute la art. 25 alin. (6) lit. c), realizate de autovehiculele pentru a c?ror copii conforme solicit? prelungirea.