DWQA QuestionsInformatii devenire asistent maternal
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua, doresc sa devin asistent maternal si as dori informatii mai multe cum procedez, unde ma adresez, legislatia in domeniu, pasii de urmat samd. Va multumesc.

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

Legislatia cu privire la dobandirea statutului de asistent maternal se bazeaza in principiu pe hotararea de guvern nr. 679/2003, care prevede in acest sens:

Art. 3

(1) Persoanele care solicit? s? devin? asistent maternal profesionist vor adresa o cerere de evaluare a capacit??ii lor serviciului public specializat pentru protec?ia copilului din jude?ul, respectiv sectorul municipiului Bucure?ti, pe teritoriul c?ruia �?i au domiciliul sau unui organism privat autorizat s? desf??oare activit??i de protec?ie a copilului. Cererea va men?iona �n mod obligatoriu num?rul de copii pentru care solicitantul consider? c? poate asigura simultan condi?ii optime de �ngrijire, grupa de v�rst? ?i sexul acestora, disponibilitatea de a �ngriji copii cu handicap/dizabilit??i, infecta?i HIV sau bolnavi SIDA.

(2) Cererea va cuprinde curriculum vitae al solicitantului, precum ?i motivele pentru care dore?te s? devin? asistent maternal profesionist.

(3) La cererea de evaluare vor fi anexate:

a) copii legalizate de pe actele de stare civil? ?i de pe actele de studii ale solicitantului;

b) o scurt? prezentare a persoanelor cu care locuie?te solicitantul, �n care s? se men?ioneze numele, prenumele ?i data na?terii acestora, precum ?i, dup? caz, gradul lor de rudenie cu solicitantul;

c) certificate medicale eliberate de policlinica de care apar?in, care s? prezinte o evaluare complet? a st?rii de s?n?tate a solicitantului ?i a persoanelor men?ionate la lit. b);

d) certificate de cazier judiciar ale solicitantului ?i ale persoanelor cu care acesta locuie?te;

e) un document care s? ateste dreptul de folosin?? al solicitantului asupra locuin?ei, respectiv copie legalizat? de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de �nchiriere, declara?ie autentificat? a titularului dreptului de proprietate sau al contractului de �nchiriere prin care acesta recunoa?te solicitantului un drept de folosin?? asupra locuin?ei, cunosc�nd specificul activit??ii pe care solicitantul urmeaz? s? o desf??oare ca asistent maternal profesionist, sau, dup? caz, copie legalizat? de pe contractul de sub�nchiriere, �ncheiat �n condi?iile legii;

f) declara?ie pe propria r?spundere cu privire la faptul c? nu se afl? �n una dintre situa?iile prev?zute la art. 2 alin. (2) lit. b).

Art. 4

(1) Cererea prev?zut? la art. 3 alin. (1) va fi evaluat? de serviciul public specializat pentru protec?ia copilului sau de organismul privat autorizat, �n termen de 90 de zile de la data �nregistr?rii.

(2) Evaluarea cuprinde elementele sociale, psihologice ?i medicale ale capacit??ii solicitantului, care vor fi determinate prin:

a) interviuri luate solicitantului ?i persoanelor cu care acesta locuie?te de c?tre un asistent social ?i de c?tre un psiholog, prin care se determin? profilul psihologic al solicitantului, motiva?ia acestuia de a deveni asistent maternal profesionist ?i pozi?ia persoanelor cu care acesta locuie?te fa?? de implica?iile desf??ur?rii acestei activit??i;

b) vizite la domiciliul solicitantului, �n scopul verific?rii �ndeplinirii condi?iei prev?zute la art. 2 alin. (1) lit. c);

c) recomand?ri ale vecinilor, cunoscu?ilor, rudelor solicitantului, precum ?i ale reprezentan?ilor autorit??ii publice locale de la domiciliul acestuia cu privire la comportamentul social al solicitantului;

d) orice investiga?ii suplimentare care sunt considerate utile de evaluator.

(3) Pe perioada evalu?rii solicitantului, serviciul public specializat pentru protec?ia copilului sau organismul privat autorizat este obligat s? organizeze pentru acesta cursuri de formare profesional? ca asistent maternal profesionist.

Sfatul meu este sa lecturati aceasta hotarare pentru o intelegere mai buna a calitatii pe care o doriti a dobandi.

Ca legislatie, mai trebuie sa aveti in vedere in principiu legea nr. 272/2004, legea nr. 326/2003 si legea nr. 273/2004.

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!