DWQA Questions„indemnizatie” pentru mama in perioada concediilor prenatal si de lauzie
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua,
Sunt interesata de ce venituri imi revin, ca mama, in perioada concediului prenatal si a celui de lauzie, adica pe perioada celor 126 de zile care preced concediul de crestere a copilului.
Cumva tot 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni ?
Va multumesc anticipat pentru raspuns.

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Pentru a intelege cat mai bine, am sa va redau dispozitiile OUG 158/2005:

Art. 25

(1) Cuantumul brut lunar al indemniza?iei de maternitate este de 85% din baza de calcul stabilit? conform art. 10.

Art. 10

(1) Baza de calcul a indemniza?iilor prev?zute la art. 2 se determin? ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, p�n? la limita a 12 salarii minime brute pe ?ar? lunar, pe baza c?rora se calculeaz? contribu?ia pentru concedii ?i indemniza?ii.

(2) �n situa?ia �n care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor alin. (1), se constituie baza de calcul al indemniza?iilor se utilizeaz? perioadele asimilate stagiului de cotizare prev?zute la art. 8 alin. (2) ?i (3), veniturile care se iau �n considerare sunt:

a) indemniza?iile de asigur?ri sociale de care au beneficiat asigura?ii, prev?zute la art. 8 alin. (2);

b) salariul de baz? minim brut pe ?ar? din perioadele respective, pentru situa?iile prev?zute la art. 8 alin. (3) lit. a) ?i ;

c) indemniza?ia lunar? pentru cre?terea copilului �n v�rst? de p�n? la 2 ani sau, �n cazul copilului cu handicap, de p�n? la 3 ani, potrivit Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 148/2005, aprobat? cu modific?ri ?i complet?ri prin Legea nr. 7/2007, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, respectiv indemniza?ia pentru cre?terea copilului cu handicap cu v�rsta cuprins? �ntre 3 ?i 7 ani, potrivit Legii nr. 448/2006, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, pentru situa?iile prev?zute la art. 8 alin. (3) lit. .

(3) Prevederile alin. (1) se aplic? ?i �n cazul pensionarilor de invaliditate gradul III, al pensionarilor nev?z?tori, pe perioada �n care se afl? �n situa?iile prev?zute la art. 1 alin. (1) lit. A ?i B ?i alin. (2) lit. c) ?i d).

(4) �n cazul �n care stagiul de cotizare este mai mic de o lun?, pentru situa?iile prev?zute la art. 9 ?i 31, baza de calcul a indemniza?iilor o constituie venitul lunar din prima lun? de activitate pentru care s-a stabilit s? se pl?teasc? contribu?ia, cu respectarea prevederilor alin. (2).

(5) Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate �n zile calendaristice, se pl?tesc zilele lucr?toare.

(6) La stabilirea num?rului de zile ce urmeaz? a fi pl?tite se au �n vedere prevederile legale cu privire la zilele de s?rb?toare declarate nelucr?toare, precum ?i cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prev?zute prin contractele colective de munc?.