DWQA QuestionsIndemnizatie de crestere a copilului
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua.As avea o intrebare referitoare la deptul de a incasa indemnizatia de crestere a copilului.Am muncit 3 ani si 7 luni la o institutie,pana pe 15.01.2011.Dina 01.03.2011 m-am angajat la o societate cu un conract de munca pe perioada nedeterminata,cu un program de 2 ore pe zi.Daca ramanan insarcinata in urmatorul interval de timp(1-6 luni),voi putea beneficia de acea indemnizatie de crestere a copilului de 800 ron?

Va multumesc anticipat [:)]

3 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Conform OUG 111/2010:

(1) �ncep�nd cu data de 1 ianuarie 2011, persoanele care, �n ultimul an anterior datei na?terii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activit??i independente, venituri din activit??i agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, denumite �n continuare venituri supuse impozitului, pot beneficia op?ional de urm?toarele drepturi:

a) concediu pentru cre?terea copilului �n v�rst? de p�n? la un an, precum ?i de o indemniza?ie lunar?;

b) concediu pentru cre?terea copilului �n v�rst? de p�n? la 2 ani, precum ?i de o indemniza?ie lunar?.

(2) Indemniza?ia lunar? prev?zut? la alin. (1) lit. a) se stabile?te �n cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni ?i nu poate fi mai mic? de 600 lei ?i nici mai mare de 3.400 lei.

Prin urmare, daca in ultimul an anterior datei nasterii copilului, atunci beneficiati de indemnizatie.

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

dar daca copilul se naste in anul imediat urmator?

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

In ce priveste anul 2012, s-ar putea sa existe anumite probleme intrucat cele 12 luni trebuie sa fie succesive. Insa, exista o exceptie prevazuta de OUG 111/2010:

Art. 4

(1) �n calculul celor 12 luni prev?zute la art. 2 alin. (1) se includ ?i frac?iunile de lun? �n care s-au realizat venituri supuse impozitului, precum ?i cele �n care solicitan?ii s-au aflat �n situa?iile prev?zute la art. 2 alin. (5) ?i (6), considerate lun? �ntreag?.

(2) Prin frac?iune de lun? se �n?elege efectuarea a cel pu?in jum?tate din zilele lucr?toare din acea lun? �n care persoana �ndrept??it? a realizat venituri supuse impozitului ori s-a aflat �n una sau mai multe dintre situa?iile prev?zute la art. 2 alin. (5) ?i (6).

(3) Prin excep?ie, se accept? ca de cel mult 3 ori frac?iunea de lun? s? fie constituit? dintr-un num?r mai mic de zile lucr?toare dec�t cel prev?zut la alin. (2).

(4) �n situa?ia �n care na?terea copilului se produce �nainte de termen, perioada prev?zut? la art. 2 alin. (1) se diminueaz? cu perioada cuprins? �ntre data na?terii copilului ?i data prezumat? a na?terii, certificat? de medicul de specialitate.

Prin urmare, s-ar putea beneficia de indemnizatie si la anul daca sunt respectate dispozitiile anterioare.