DWQA QuestionsIndemnizatie copil cetatean cu cetatenie dobandita recent si domiciliat in romania
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua. Am dobandit
acum 3 ani cetatenia romana, am un copil de 1 an si 9 luni. M-am domiciliat recent in romania . care sunt conditiile prin care pot beneficia de indemnizatia de crestere a copilului. nu am fost angajata nicaieri in romania pana la momentul actual, nu am carte de munca. care sunt actele necesare , si unde se pot depune cererile pentru indemnizati.va multtumesc anticipat

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Din pacate situatia dvs. este destul de dificila. Pentru a beneficia de indemnizatie pentru cresterea copilului, trebuie sa aveti in vedere dispozitiile OUG 148/2005:

Art. 1
(1) �ncep�nd cu data de 1 ianuarie 2009, persoanele care, �n ultimul an anterior datei na?terii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, beneficiaz? de concediu pentru cre?terea copilului �n v�rst? de p�n? la 2 ani sau, �n cazul copilului cu handicap, de p�n? la 3 ani, precum ?i de o indemniza?ie lunar? �n cuantum de 600 lei sau, op?ional, �n cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 lei.

(2) Cele 12 luni prev?zute la alin. (1) pot fi constituite integral ?i din perioadele �n care persoanele s-au aflat �n una sau mai multe dintre urm?toarele situa?ii:
a) ?i-au �nso?it so?ul/so?ia trimis/trimis? �n misiune permanent? �n str?in?tate;
b) au beneficiat de indemniza?ie de ?omaj, stabilit? conform legii;
c) au beneficiat de concedii ?i indemniza?ii de asigur?ri sociale de s?n?tate, potrivit legii;
d) au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare �n sistemul public de pensii, �n condi?iile prev?zute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ?i alte drepturi de asigur?ri sociale, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;
e) au realizat perioade de stagiu de cotizare �n sistemul public de pensii �n condi?iile prev?zute de actele normative cu caracter special care reglementeaz? concedierile colective;
f) au realizat �n sistemul public de pensii, anterior datei intr?rii �n vigoare a prezentei ordonan?e de urgen??, perioade de stagiu de cotizare pe baz? de contract de asigurare social?;
g) au beneficiat de indemniza?ia lunar? pentru cre?terea copilului p�n? la v�rsta de 2 ani, respectiv p�n? la v�rsta de 3 ani �n cazul copilului cu handicap;
h) au beneficiat de pensii de invaliditate;
i) au beneficiat de concediu f?r? plat? pentru a participa la cursuri de formare ?i perfec?ionare profesional? din ini?iativa angajatorului sau la care acesta ?i-a dat acordul, organizate �n condi?iile legii;
j) au lucrat cu contract individual de munc? �n str?in?tate, pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale �ncheiate de Rom�nia cu alte state;
k) se afl? �n perioada de �ntrerupere temporar? a activit??ii, din ini?iativa angajatorului, f?r? �ncetarea raportului de munc?, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
l) se afl? �n perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale �nv???m�ntului universitar, organizat potrivit legii, cu examen de licen?? sau de diplom?, �n vederea angaj?rii ori, dup? caz, trecerii �n ?omaj, potrivit legii.
m) urmeaz? cursurile de zi ale �nv???m�ntului preuniversitar ?i universitar, organizat potrivit legii, frecventate f?r? �ntrerupere. Sunt exceptate de la aceast? obliga?ie persoanele care au �ntrerupt cursurile din motive medicale.
n) urmeaz? cursuri cu frecven?? de masterat �n ?ar? sau �ntr-un alt stat membru al Uniunii Europene, �ntr-un domeniu recunoscut de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, ?i cel pu?in unul dintre p?rin?ii copilului are cet??enie rom�n?. Nu beneficiaz? de indemniza?ie de cre?tere a copilului cursan?ii care o primesc din partea altui stat membru al Uniunii Europene.

(3) Prin venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, se �n?elege: venituri din salarii, venituri din activit??i independente, venituri din activit??i agricole, a?a cum sunt definite de aceast? lege.

Prin urmare, avand in vedere ca dvs. nu va incadrati in dispozitiile alin. 1, trebuie sa verificati daca va incadrati in dispozitiile alin. 2. In situatia in care nu va incadrati in articolele precizate mai sus, atunci din pacate nu puteti beneficia de aceasta indemnizatie.

Daca va incadrati in dispozitiile mai sus amintite, atunci recomandat ar fi sa mergeti pana la Primaria de care apartineti si sa aveti o discutie cu acestia cu privire la actele ce trebuiesc depuse (care in principiu sunt acte de indentificare a dvs. (buletin) si a copilului dvs (ex. certificat de nastere)).

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!