DWQA QuestionsIncetarea de drept a contractului individual de munca
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua, sunt beneficiarul pensionarii pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare cu timpul lucrat in grupele 1 si 2 de munca si as dori sa stiu cand inceteaza de drept contractul individual de munca (momentul) in vederea pensionarii, precum si actele normative ce reglementeaza acest lucru. Va multumesc.

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Conform Codului muncii:

Art. 56

(1) Contractul individual de munc? existent �nceteaz? de drept:

a) la data decesului salariatului;

a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoan? fizic?, precum ?i �n cazul dizolv?rii angajatorului persoan? juridic?, de la data la care angajatorul ?i-a �ncetat existen?a conform legii;

b) la data r?m�nerii irevocabile a hot?r�rii judec?tore?ti de declarare a mor?ii sau a punerii sub interdic?ie a salariatului;

b) la data r?m�nerii irevocabile a hot?r�rii judec?tore?ti de declarare a mor?ii sau a punerii sub interdic?ie a salariatului sau a angajatorului persoan? fizic?;

c) abrogat?;

d) la data �ndeplinirii cumulative a condi?iilor de v�rst? standard ?i a stagiului minim de cotizare pentru pensionare;

d) la data �ndeplinirii cumulative a condi?iilor de v�rst? standard ?i a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunic?rii deciziei de pensie �n cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate par?iale, pensiei anticipate, pensiei pentru limit? de v�rst? cu reducerea v�rstei standard de pensionare;

e) ca urmare a constat?rii nulit??ii absolute a contractului individual de munc?, de la data la care nulitatea a fost constatat? prin acordul p?r?ilor sau prin hot?r�re judec?toreasc? definitiv?;

f) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare �n func?ia ocupat? de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive ne�ntemeiate, de la data r?m�nerii definitive a hot?r�rii judec?tore?ti de reintegrare;

g) ca urmare a condamn?rii la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data r?m�nerii definitive a hot?r�rii judec?tore?ti;

h) de la data retragerii de c?tre autorit??ile sau organismele competente a avizelor, autoriza?iilor ori atest?rilor necesare pentru exercitarea profesiei;

i) ca urmare a interzicerii exercit?rii unei profesii sau a unei func?ii, ca m?sur? de siguran?? ori pedeaps? complementar?, de la data r?m�nerii definitive a hot?r�rii judec?tore?ti prin care s-a dispus interdic?ia;

j) la data expir?rii termenului contractului individual de munc? �ncheiat pe durat? determinat?;

k) retragerea acordului p?rin?ilor sau al reprezentan?ilor legali, �n cazul salaria?ilor cu v�rsta cuprins? �ntre 15 ?i 16 ani.

Codul Muncii il puteti gasi la adresa: http://coduri.cjo.ro/codul-muncii/