DWQA Questionsin ce conditii se returneaza taxa de timbru
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

am platit 3351 taxa de timbru si m-i s-a respins cererea

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Conform art. 23 din Legea taxelor de timbru (147/1997):

Art. 23

(1) Sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, la cererea peti?ionarului, �urm?toarele cazuri�:

a) c�nd taxa pl?tit? nu era datorat?;

b) c�nd s-a pl?tit mai mult dec�t cuantumul legal;

c) c�nd ac?iunea sau cererea r?m�ne f?r? obiect �n cursul procesului, ca urmare a unor dispozi?ii legale;

d) c�nd, �n procesul de divor?, p?r?ile au renun?at la judecat? ori s-au �mp?cat;

e) c�nd contesta?ia la executare a fost admis?, iar hot?r�rea a r?mas irevocabil?.

f) �n cazul �n care instan?a de judecat? se declar? necompetent?, trimi?�nd cauza la un alt organ cu activitate jurisdic?ional?.

(2) �n cazul prev?zut la lit. d), se restituie jum?tate din taxa pl?tit?, iar �n cazul prev?zut la lit. e), taxa se restituie propor?ional cu admiterea contesta?iei.

Prin urmare, daca nu va aflat in vreunul din cazurile precizate la alin. 1, atunci taxa de timbru nu poate fi restituita.