DWQA QuestionsIn cat timp are efect asupra subsemnatului dreptul dat de legea locuintei 114/1996 si Leg.448/2006 ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Intrebarea este pusa in urmatorul context :
1.Beneficiar pensie de invaliditate grad 2 din 2009 .
2.Posesor certificat de handicap din 2008.
3.Venituri in ultimii 6 ani certificate de Ministerul Finantelor Publice sub nivelul salariului mediu pe economie .
4.Dosar depus la Primarie pentru atribuire locuinta sociala din 2007.

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

In cazul in care va referiti la dreptul la locuinta, atunci Legea 448/2006 prevede acest drept pe toata perioada handicapului dvs.

Legea prevede:

Art. 20
(1) �n vederea asigur?rii accesului persoanelor cu handicap la ob?inerea unei locuin?e, autorit??ile publice au obliga?ia s? ia m?suri pentru introducerea unui criteriu de prioritate pentru �nchirierea, la nivelurile inferioare, a locuin?elor care apar?in domeniului public al statului ori unit??ilor administrativ-teritoriale ale acestuia.
(2) Persoanele cu handicap grav beneficiaz? de urm?toarele drepturi:
a) acordarea unei camere de locuit, suplimentar fa?? de normele minimale de locuit prev?zute de lege, pe baza contractelor de �nchiriere pentru locuin?ele care apar?in domeniului public sau privat al statului ori al unit??ilor administrativ-teritoriale ale acestuia;
b) scutirea de la plata chiriei pentru suprafe?ele locative cu destina?ie de locuin?e de?inute de stat sau de unit??ile administrativ-teritoriale ale acestuia ?i care sunt �n folosin?a acestor persoane.
(3) Beneficiaz? de prevederile alin. (2) ?i familia sau reprezentantul legal pe perioada �n care are �n �ngrijire un copil ori un adult cu handicap grav.
(4) Beneficiaz? de prevederile alin. (2) lit. b) ?i adultul cu handicap accentuat.