DWQA QuestionsDrepturile persoanelor persecutate de regimul comunist
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Drepturile persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice. Bunica mea cred ca nu ar trebui sa mai plateasca asigurare la CASS si lunar ii trage bani din pensie prin legea 309/2002.
Ce trebuie sa faca si mai sigur, care sunt drepturile ei dupa ce sotul ei care a decedat, dar a efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961.

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Conform Legii nr. 95/2006:

Art. 213

(1) Urm?toarele categorii de persoane beneficiaz? de asigurare, f?r? plata contribu?iei:

c) persoanele ale c?ror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurat? cu �ncepere de la 6 martie 1945, precum ?i celor deportate �n str?in?tate ori constituite �n prizonieri, republicat, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistra?ilor care au fost �nl?tura?i din justi?ie pentru considerente politice �n perioada anilor 1945�1989, cu modific?rile ulterioare, prin Ordonan?a Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de c?tre regimurile instaurate �n Rom�nia cu �ncepere de la 6 septembrie 1940 p�n? la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobat? cu modific?ri ?i complet?ri prin Legea nr. 189/2000, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de r?zboi, precum ?i unele drepturi ale invalizilor ?i v?duvelor de r?zboi, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoa?terea ?i acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar �n cadrul Direc?iei Generale a Serviciului Muncii �n perioada 1950�1961, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, precum ?i persoanele prev?zute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recuno?tin?ei fa?? de eroii-martiri ?i lupt?torii care au contribuit la victoria Revolu?iei rom�ne din decembrie 1989, precum ?i fa?? de persoanele care ?i-au jertfit via?a sau au avut de suferit �n urma revoltei muncitore?ti anticomuniste de la Bra?ov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, dac? nu realizeaz? alte venituri dec�t cele provenite din drepturile b?ne?ti acordate de aceste legi;

Prin urmare, daca bunica dvs. se incadreaza in litera c, atunci aceasta nu trebuie sa plateasca vreo contributie. Insa, va trebui facuta dovada incadrarii in litera c.

(3) Persoanele care au calitatea de asigurat f?r? plata contribu?iei vor primi un document justificativ special, carnet sau adeverin?? de asigurat f?r? plata contribu?iei eliberat de casa de asigur?ri de s?n?tate, care atest? aceast? calitate �n urma prezent?rii la casa de asigur?ri a documentelor care dovedesc c? se �ncadreaz? �n prevederile alin. (1) sau alin. (2). Acest document va fi vizat periodic, dup? caz, �n urma prezent?rii, de c?tre persoana interesat?, la casa de asigur?ri, a documentelor care dovedesc men?inerea condi?iilor de �ncadrare �n categoria asigura?ilor f?r? plata contribu?iei, �n condi?iile stabilite prin ordin al pre?edintelui CNAS.

Mergeti la Casei de Asigurari de Sanatate pentru a va informa cum puteti beneficia de acel document justificativ prezentat mai sus.