DWQA QuestionsDrept comercial – probleme inventar
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Si abia apoi sa se faca pe magazie. Cred ca e vorba de 2-3 poate chiar 4 luni, pana cand se va incheia inventarul. E normal acest lucru? Nu exista un termen limita pana la care sa mi se poata comunica situatia inventarului? Nu pot sa refuz acest inventar atata timp cat am tot cerut inventare pana acum, am anuntat minusuri constatate in gestiune cerand in mod expres un inventar si nu s-a intamplat nimic? Mai ales ca mai am 2 inventare nefinalizate.
Eu vreau sa plec in data de 6.12.2010 din tara si de aceea ma grabesc cu finalizarea in vreun fel a problemei.
Spuneti-mi va rog daca ma puteti ajuta in aceasta problema, ce ar trebui eu sa fac in situatia data si mai ales cat m-ar costa ca dvs sa va ocupati de un astfeld e caz.
Astept raspunsul dvs cat mai urgent cu putinta. si eventual contact direct la adresa de e-mail: allcoolro@yahoo.com

3 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

In primul rand trebuie sa va aduc la cunostinta ca noi va putem ajuta doar in ce priveste consultanta Dvs. juridica si nu in cazul unui eventual litigiu.
In cel de-al doilea rand, trebuie sa aveti in vedere ca atat timp cat cererea Dvs. de demisie nu a fost inregistrata, atunci aceasta nu isi produce efectele. Prin urmare, Dvs. va trebui sa le transmiteti cererea de demisie prin scrisoare recomandata, pentru a avea dovada trimiterii demisiei. Odata cu aceasta scrisoare, vor inteeveni obligatiile Dvs. in caz de demisie prevazute de Codul muncii, cum ar fi spre exemplu obligatia Dvs. de a mai lucra inca o perioada de 15 zile (sau in functie de ce este prevazut in contractul Dvs. de munca) – perioada de preaviz.
In cel de-al treilea rand, in ce priveste activitatea de gestiune in sine, trebuie sa aveti in vedere dispozitiile legii nr. 22/1969, care prevad:

CAPITOLUL IV
R?spunderi

Art. 23. – �nc?lcarea dispozi?iilor legale cu privire la gestionarea bunurilor atrage r?spunderea material?, disciplinar?, administrativ?, penal? sau civil?, dup? caz.
Art. 24. – Angaja?ii r?spund material, potrivit codului muncii ?i prevederilor prezentei legi, pentru pagubele cauzate �n gestiuni prin fapte ce nu constituie infrac?iuni.
Art. 25. – Gestionarul r?spunde integral fa?? de agen?ii economici, autorit??ile sau institu?iile publice pentru pagubele pe care le-a cauzat �n gestiunea sa.
Primirea bunurilor �n cantit??i inferioare celor �nscrise �n actele �nso?itoare sau cu vicii aparente, f?r? a se fi �ntocmit acte legale de constatare, precum ?i nesolicitarea asisten?ei tehnice de specialitate la primirea bunurilor, de?i aceasta era necesar?, atrag r?spunderea gestionarului �n condi?iile alineatului 1.
Art. 26. – Gestionarul r?spunde integral ?i �n cazul �n care atribu?iile sale fiind exercitate, potrivit dispozi?iilor legale, de un delegat sau de o comisie, se constat? o pagub? f?r? a se putea stabili c? aceasta s-a produs �n absen?a gestionarului.
Art. 27. – C�nd paguba �n gestiune a fost cauzat? de gestionar �mpreun? cu alt angajat al agen?ilor economici, autorit??ilor sau institu?iilor publice, ei r?spund integral, fiecare �n m?sura �n care a contribuit la producerea pagubei.
Dac? nu se poate determina m?sura �n care fiecare a contribuit la producerea pagubei, desp?gubirea se repartizeaz? �ntre cei �n cauz? propor?ional cu c�?tigul mediu al fiec?ruia pe ultimele 3 luni; �n cazul pagubei constatate �ntr-o gestiune �n care manipularea bunurilor se face �n colectiv de mai mul?i angaja?i sau �n schimburi succesive, f?r? predare de gestiune �ntre schimburi, desp?gubirea se repartizeaz? ?i propor?ional cu timpul lucrat de fiecare, de la ultima inventariere, �n gestiunea �n care s-a produs paguba.
Art. 28. – Angajatul cu func?ie de conducere precum ?i orice alt angajat vinovat de angajarea, trecerea sau men?inerea unei persoane �n func?ia de gestionar f?r? respectarea condi?iilor de v�rst?, studii ?i stagiu prev?zute �n articolele 3 ?i 38, precum ?i a dispozi?iilor articolului 4 referitoare la antecedentele penale, r?spund integral pentru pagubele cauzate de gestionar, �n solidar cu acesta.
Aceea?i r?spundere o are ?i cel vinovat de nerespectarea dispozi?iilor prev?zute �n capitolul III, �n limita garan?iei neconstituite.
Art. 29. – R?spunde integral angajatul care, nesocotind �ndatoririle sale de serviciu, a adus pagube agen?ilor economici, autorit??ilor sau institu?iilor publice prin aceea c?:
a) nu a asigurat gestionarului, �n cazurile prev?zute de lege, asisten?a tehnic? de specialitate pentru verificarea calitativ? a bunurilor ori a prestat o asisten?? tehnic? necorespunz?toare;
b) nu a luat m?surile necesare pentru p?strarea bunurilor �n condi?ii corespunz?toare;
c) a dat gestionarului dispozi?ii gre?ite sau contrare legii.
Art. 30. – R?spunde, �n limita valorii pagubei r?mase neacoperite de autorul direct al ei, din momentul constat?rii insolvabilit??ii acestuia, cel vinovat de:
a) angajarea sau trecerea unei persoane �ntr-o func?ie de gestionar sau din subordinea gestionarului, f?r? avizul prev?zut �n articolul 7;
b) neluarea sau luarea cu �nt�rziere a m?surilor necesare pentru �nlocuirea gestionarului sau a angaja?ilor afla?i �n subordinea sa, de?i a fost avertizat �n scris ?i motivat c? nu-?i �ndeplinesc atribu?iile �n mod corespunz?tor;
c) neluarea m?surilor necesare pentru stabilirea ?i acoperirea pagubelor �n gestiune;
d) neefectuarea inventarierilor la termenele ?i �n condi?iile legii, �n situa?ia �n care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei;
e) nerespectarea oric?rei alte �ndatoriri de serviciu, dac? f?r? �nc?lcarea acesteia paguba s-ar fi putut evita.
Art. 31. – Angajatul care prime?te, p?streaz? ?i elibereaz?

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Art. 32. – La constatarea unei pagube �n gestiune, persoana r?spunz?toare poate s?-?i ia un angajament scris pentru acoperirea acesteia; angajamentul scris constituie titlu executoriu.
Dac?, ulterior, aceast? persoan? constat? c? nu datoreaz? sau c? datoreaz? numai �n parte suma pentru care ?i-a luat angajamentul, ea va putea face cerere de desfiin?are a angajamentului la organul de jurisdic?ie competent, �n termen de 30 zile de la data c�nd a cunoscut aceast? �mprejurare.
De asemenea, validitatea angajamentului va �nceta �n �ntregime sau �n parte atunci c�nd agen?ii economici, autorit??ile sau institu?iile publice sau organul de jurisdic?ie competent constat?, cu prilejul verific?rii sau, dup? caz, al solu?ion?rii unei cauze care are leg?tur? cu angajamentul, c? acesta a fost luat pentru o sum? nedatorat?.
Organul de jurisdic?ie competent poate suspenda executarea angajamentului.
Art. 33. – �n vederea desp?gubirii agen?ilor economici, autorit??ilor sau institu?iilor publice pentru pagubele cauzate �n gestiune, care nu se pot acoperi din garan?ia �n numerar, se vor lua m?suri de asigurare ?i urm?rire asupra oric?ror bunuri apar?in�nd gestionarului ?i persoanelor care r?spund �n condi?iile prezentului capitol, potrivit dispozi?iilor legale cu privire la executarea silit? a crean?elor b?ne?ti ale agen?ilor economici, autorit??ilor sau institu?iilor publice �mpotriva persoanelor fizice.
M?surile de asigurare se �ncuviin?eaz? de organul de jurisdic?ie competent s? solu?ioneze litigiul.
Art. 34. – Orice persoan? privitor la care, prin hot?r�re judec?toreasc?, s-a constatat c? a dob�ndit de la un gestionar bunuri sustrase de acesta din avutul ob?tesc ?i c? le-a ob?inut �n afara obliga?iilor de serviciu ale gestionarului, cunosc�nd c? acesta gestioneaz? astfel de bunuri, r?spunde solidar cu gestionarul de acoperirea pagubei, �n limita valorii bunurilor dob�ndite.
Art. 35. – Crearea de plusuri �n gestiune prin mijloace frauduloase se pedepse?te cu �nchisoare de la 6 luni la 3 ani. Dac? mijlocul fraudulos constituie prin el �nsu?i o infrac?iune, se aplic? regulile privind concursul de infrac?iuni.
Art. 36. – Nedeclararea �n scris, �n termenul prev?zut de dispozi?iile legale, de c?tre gestionar, a plusurilor din gestiunea sa despre a c?ror cantitate sau valoare are cuno?tin??, provenite �n orice alt mod dec�t acela ar?tat �n articolul 35, se pedepse?te cu �nchisoare de la o lun? la un an.
Dac? fapta prev?zut? �n alineatul precedent a avut consecin?e grave, pedeapsa este �nchisoare de la 6 luni la 3 ani.
Nu se pedepse?te acela care, mai �nainte de �nceperea oric?rui control, declar? plusurile despre a c?ror cantitate sau valoare are cuno?tin??.
Art. 37. – �nstr?inarea bunurilor mobile constituite garan?ie potrivit articolului 10, f?r? �n?tiin?area prealabil? a agen?ilor economici, autorit??ilor sau institu?iilor publice, se pedepse?te cu �nchisoare de la 6 luni la un an.

Important este ce este stipulat in contractul Dvs. de munca, regulamentul intern sau alte norme interne aplicabile inventarului. Desigur ca acest inventar nu poate sa amane demisia Dvs. intrucat nu puteti fi obligat la a munci daca nu mai doriti, insa trebuie sa aveti in vedere si dispozitiile legale pe care vi le-am enuntat.
Totodata, indicat este sa pastrati si eventualele cereri catre societate cu privire la gestiune pentru eventualele probleme ce ar putea aparea cu societatea angajatoare.

Pentru mai multe informatii, va recomandam [link url=http://www.cjo.ro/urgenta] Consultanta Juridica Individuala[/link]

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Raspunsurile la intrebarile Dvs. le puteti gasi de asemenea si in Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2.861/2009 – aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

Acest Ordin prevede si momentul in care trebuie incheiat un inventar, precum si situatia prezentarii unor lipsuri din gestiune.

In ce priveste intrebarea: „Daca atunci cand semnalezi societatii (conducerii), nereguli in procesul de lucru al unui depozit, nereguli ce nu poti tu ca si gestionar sa le rezolvi, netinand de atributiile si competentele tale, firma raspunde in vreun fel?”, evident ca in acest caz gestionarul nu va fi raspunzator pentru daune, ci firma insasi intrucat nu poate fi vorba de culpa gestionarului.

Indicat ar fi sa cititi cu atentie atat legea nr. 22/1969 cat si Ordinul indicat anterior.