DWQA QuestionsCum infiintez un PFA
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Cum infiintez un PFA si care ar fi pasii urmatori pentru unitate protejata?( eu fiind persoana cu handicap )

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Conform OUG 44/2008:

Art. 7

(1) Persoanele fizice prev?zute la art. 4 lit. a) ?i b) au obliga?ia s? solicite �nregistrarea �n registrul comer?ului ?i autorizarea func?ion?rii, �nainte de �nceperea activit??ii economice, ca persoane fizice autorizate, denumite �n continuare PFA, respectiv �ntreprinz?tori persoane fizice titulari ai unei �ntreprinderi individuale.

(1) Pot desf??ura activit??i economice �n una dintre formele prev?zute la art. 4 persoanele fizice care:

a) au �mplinit v�rsta de 18 ani, �n cazul persoanelor fizice care solicit? autorizarea pentru desf??urarea de activit??i economice conform art. 4 lit. a) ?i b) ?i al reprezentantului �ntreprinderii familiale, respectiv v�rsta de 16 ani, �n cazul membrilor �ntreprinderii familiale;

b) nu au s?v�r?it fapte sanc?ionate de legile financiare, vamale ?i cele care privesc disciplina financiar-fiscal?, de natura celor care se �nscriu �n cazierul fiscal;

c) au un sediu profesional declarat conform art. 9 alin. (2);

d) declar? pe propria r?spundere c? �ndeplinesc condi?iile de func?ionare prev?zute de legisla?ia specific? �n domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protec?iei mediului ?i al protec?iei muncii.

Art. 10

(1) Cererea de �nregistrare �n registrul comer?ului ?i de autorizare a func?ion?rii se depune la registrul comer?ului de pe l�ng? tribunalul din jude?ul �n care solicitantul �?i stabile?te sediul profesional.

(2) Cererea de �nregistrare �n registrul comer?ului ?i de autorizare a func?ion?rii va fi �nso?it? de documenta?ia prev?zut? �n anexa care face parte integrant? din prezenta ordonan?? de urgen??.

Prin urmare, sfatul meu este sa mergeti la Registrul Comertului din zona sediului viitorului PFA.

In ce priveste unitatea protejata, va trebui sa formulati o cerere la Directia Ggenerala Protectia Pesoanelor cu Hhandicap, motiv pentru care cel mai bine discutati cu acestia. Procedura de autorizare a unei unitati protejate este prevazut de Ordinul nr. 1372/2010 – privind aprobarea Procedurii de autorizare a unit??ilor protejate.