DWQA Questionscosimtamantul parintilor este necesar in caz de publicare clip video cu copii
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

buna ziua
sunt administratorul unui site ce vrea sa promoveze turismul zonal si videoclipurile realizate le urc pe youtube ,vimeo,
Am facut o filmare la un spectacol public in care artistii erau copii minori
pot sa urc pe site -uri acel spectacol?
mai am nevoie de aprobarea parintilor daca spectacolul este public ?
sau aprobarea organizatorilor este necesara in scris sau verbal ?
cu mii de multumiri
dan

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

Daca va incadrati in dispozitiile prezentate mai jos, dispozitii din legea nr. 8/1996, atunci nu aveti de ce sa va faceti probleme:

Art. 33

(1) Sunt permise, f?r? consim??m�ntul autorului ?i f?r? plata vreunei remunera?ii, urm?toarele utiliz?ri ale unei opere aduse anterior la cuno?tin?? public?, cu condi?ia ca acestea s? fie conforme bunelor uzan?e, s? nu contravin? exploat?rii normale a operei ?i s? nu �l prejudicieze pe autor sau pe titularii drepturilor de utilizare:

a) reproducerea unei opere �n cadrul procedurilor judiciare, parlamentare sau administrative ori pentru scopuri de siguran?? public?;

b) utilizarea de scurte citate dintr-o oper?, �n scop de analiz?, comentariu sau critic? ori cu titlu de exemplificare, �n m?sura �n care folosirea lor justific? �ntinderea citatului;

c) utilizarea de articole izolate sau de scurte extrase din opere �n publica?ii, �n emisiuni de radio sau de televiziune ori �n �nregistr?ri sonore sau audiovizuale, destinate exclusiv �nv???m�ntului, precum ?i reproducerea pentru �nv???m�nt, �n cadrul institu?iilor de �nv???m�nt sau de ocrotire social?, de articole izolate sau de scurte extrase din opere, �n m?sura justificat? de scopul urm?rit;

d) reproducerea pentru informare ?i cercetare de scurte extrase din opere, �n cadrul bibliotecilor, muzeelor, filmotecilor, fonotecilor, arhivelor institu?iilor publice culturale sau ?tiin?ifice, care func?ioneaz? f?r? scop lucrativ; reproducerea integral? a exemplarului unei opere este permis?, pentru �nlocuirea acestuia, �n cazul distrugerii, al deterior?rii grave sau al pierderii exemplarului unic din colec?ia permanent? a bibliotecii sau a arhivei respective;

e) reproducerile specifice realizate de bibliotecile accesibile publicului, de institu?iile de �nv???m�nt sau de muzee ori de c?tre arhive, care nu sunt realizate �n scopul ob?inerii unui avantaj comercial sau economic, direct ori indirect;

f) reproducerea, cu excluderea oric?ror mijloace care vin �n contact direct cu opera, distribuirea sau comunicarea c?tre public a imaginii unei opere de arhitectur?, art? plastic?, fotografic? sau art? aplicat?, amplasat? permanent �n locuri publice, �n afara cazurilor �n care imaginea operei este subiectul principal al unei astfel de reproduceri, distribuiri sau comunic?ri ?i dac? este utilizat? �n scopuri comerciale;

g) reprezentarea ?i executarea unei opere �n cadrul activit??ilor institu?iilor de �nv???m�nt, exclusiv �n scopuri specifice ?i cu condi?ia ca at�t reprezentarea sau executarea, c�t ?i accesul publicului s? fie f?r? plat?;

h) utilizarea operelor �n timpul celebr?rilor religioase sau al ceremoniilor oficiale organizate de o autoritate public?;

i) utilizarea, �n scopuri publicitare, a imaginilor operelor prezentate �n cadrul expozi?iilor cu acces public sau cu v�nzare, al t�rgurilor, licita?iilor publice de opere de art?, ca mijloc de promovare a evenimentului, excluz�nd orice utilizare comercial?.

(2) �n condi?iile prev?zute la alin. (1), sunt permise reproducerea, distribuirea, radiodifuzarea sau comunicarea c?tre public, f?r? un avantaj direct sau indirect, comercial sau economic:

a) de scurte extrase din articole de pres? ?i reportaje radiofonice sau televizate, �n scopul inform?rii asupra problemelor de actualitate, cu excep?ia celor pentru care o astfel de utilizare este, �n mod expres, rezervat?;

b) de scurte fragmente ale conferin?elor, alocu?iunilor, pledoariilor ?i ale altor opere de acela?i fel, care au fost exprimate oral �n public, cu condi?ia ca aceste utiliz?ri s? aib? ca unic scop informarea privind actualitatea;

c) de scurte fragmente ale operelor, �n cadrul informa?iilor privind evenimentele de actualitate, dar numai �n m?sura justificat? de scopul inform?rii;

d) de opere, �n cazul utiliz?rii exclusiv pentru ilustrare �n �nv???m�nt sau pentru cercetare ?tiin?ific?;

e) de opere, �n cazul utiliz?rii de natur? necomercial? �n beneficiul persoanelor cu handicap, care sunt direct legate de acel handicap ?i �n limita cerut? de handicapul respectiv.

(3) Sunt exceptate de la dreptul de reproducere, �n condi?iile prev?zute la alin. (1), actele provizorii de reproducere care sunt tranzitorii sau accesorii ?i constituie o parte integrant? ?i esen?ial? a unui proces tehnic ?i al c?ror scop unic este s? permit? transmiterea, �n cadrul unei re?ele �ntre ter?i, de c?tre un intermediar, sau utilizarea licit? a unei opere ori a altui obiect protejat ?i care nu au o semnifica?ie economic? de sine st?t?toare.

(4) �n toate cazurile prev?zute la alin. (1) lit. b), c), e), f), i) ?i la alin. (2) trebuie s? se men?ioneze sursa ?i numele autorului, cu excep?ia cazului �n care acest lucru se dovede?te a fi imposibil; �n cazul operelor de art? plas