DWQA Questionscorectare penalitati impozit neplatit
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

am fost contabil autorizat cu studii medii,iar pt perioada 2006-2009,nu am depus declaratia privind impozitul pe venit.stiti cum e:croitorul n-are haine,cizmarul-cizme, iar contabilul isi neglijeaza propriile hartii. m-a venit somatie de plata,si m-am dus ulterior de am depus declaratiile pt suma o, deoarece nu am obtinut in perioada respectiva venituri.mi s-au corectat sumele datorate cu titlul de obligatie, insa au ramas majorari de intarziere.inspectorul fiscal mi-a zis ca astea nu pot fi corectate decat prin instanta. cum pot formula actiunea in instanta, ce lege sa invoc si care sunt taxele la care ma pot astepta?

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

Conform Codului de procedura fiscala:

ARTICOLUL 84
Corectarea declara?iilor fiscale

(1) Declara?iile fiscale pot fi corectate de c?tre contribuabil, din proprie ini?iativ?, pe perioada termenului de prescrip?ie a dreptului de a stabili obliga?ii fiscale.

(2) Declara?iile fiscale pot fi corectate ori de c�te ori contribuabilul constat? erori �n declara?ia ini?ial?, prin depunerea unei declara?ii rectificative.

(3) �n cazul taxei pe valoarea ad?ugat?, corectarea erorilor din deconturile de tax? se realizeaz? potrivit prevederilor Codului fiscal. Erorile materiale din decontul de tax? pe valoarea ad?ugat? se corecteaz? potrivit procedurii aprobate prin ordin al pre?edintelui Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal?.

(4) Declara?iile fiscale nu pot fi depuse ?i nu pot fi corectate dup? anularea rezervei verific?rii ulterioare, cu excep?ia situa?iilor �n care corec?ia se datoreaz? �ndeplinirii sau ne�ndeplinirii unei condi?ii prev?zute de lege care impune corectarea bazei de impunere ?i/sau a impozitului aferent.

(5) Prin erori, �n sensul prezentului articol, se �n?elege erori cu privire la cuantumul impozitelor, taxelor ?i contribu?iilor, bunurile ?i veniturile impozabile, precum ?i alte elemente ale bazei de impunere.

(6) �n situa?ia �n care �n timpul inspec?iei fiscale contribuabilul depune sau corecteaz? declara?iile fiscale aferente perioadelor ?i impozitelor, taxelor, contribu?iilor ?i altor venituri ce fac obiectul inspec?iei fiscale, acestea nu vor fi luate �n considerare de organul fiscal.

Normele metodologice prevad:

81.1. Declara?iile fiscale pot fi corectate de c?tre contribuabili, din proprie ini?iativ?, ori de c�te ori constat? erori �n declara?ia ini?ial?, prin depunerea unei declara?ii rectificative la organul fiscal competent.

81.2. Declara?ia rectificativ? se �ntocme?te pe acela?i model de formular ca ?i cel care se corecteaz?, situa?ie �n care se va �nscrie „X” �n c?su?a prev?zut? �n acest scop, cu excep?ia situa?iei prev?zute la pct. 81.3, precum ?i a impozitelor care se stabilesc de pl?titori prin autoimpunere sau re?inere la surs?, pentru care se completeaz? un formular distinct. Declara?ia rectificativ? va fi completat? �nscriindu-se toate datele ?i informa?iile prev?zute de formular, inclusiv cele care nu difer? fa?? de declara?ia ini?ial?.

81.3. �n cazul taxei pe valoarea ad?ugat?, sumele rezultate din corectarea erorilor de �nregistrare �n eviden?ele de tax? pe valoarea ad?ugat? se �nregistreaz? la r�ndurile de regulariz?ri din decontul lunii �n care au fost operate corec?iile.

Prin urmare, trebuie verificat la Administratia financiara daca aceasta corectare se poate face pe cale administrativa, nefiind nevoie de interventia instantei. In caz contrar, incercati sa solicitati mai multe detalii cu privire la aceasta rectificare prin instanta la care se refera organul fiscal.

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!