DWQA Questionscontestatie respingere pensie de urmas
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua,
Tatal meu a decedat in 2010, era pensionat pe caz de boala (silicoza si tuberculoza) luncrand 23 de ani in turnatorie. Desi sunt prezente in certificatul constatator de deces aceste boli, dosarul mamei mele pt pensia de urmas a fost respins pe motiv ca tatal meu nu era la pensie de drept si mama nu are implinita varsta de pensionare! Vreau sa depun contestatie la acesta decizie si nu stiu cum s-o intocmesc! Ce sanse are mama sa i-a pensie de urmas daca decesul tatalui meu este legat atat de o boala profesionala( silicoza) cat si tuberculoza?

2 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

Conform legii nr. 263/2010:

Art. 83

Pensia de urma? se cuvine copiilor ?i so?ului supravie?uitor, dac? sus?in?torul decedat era pensionar sau �ndeplinea condi?iile pentru ob?inerea unei pensii.

Art. 85

(1) So?ul supravie?uitor are dreptul la pensie de urma? pe tot timpul vie?ii, la �mplinirea v�rstei standard de pensionare, dac? durata c?s?toriei a fost de cel pu?in 15 ani.

(2) �n cazul �n care durata c?s?toriei este mai mic? de 15 ani, dar de cel pu?in 10 ani, cuantumul pensiei de urma? cuvenit so?ului supravie?uitor se diminueaz? cu 0,5% pentru fiecare lun?, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de c?s?torie �n minus.

Art. 86

(1) So?ul supravie?uitor are dreptul la pensie de urma?, indiferent de v�rst?, pe perioada �n care este invalid de gradul I sau II, dac? durata c?s?toriei a fost de cel pu?in un an.

(2) So?ul supravie?uitor are dreptul la pensie de urma?, indiferent de v�rst? ?i de durata c?s?toriei, dac? decesul so?ului sus?in?tor s-a produs ca urmare a unui accident de munc? sau a unei boli profesionale ?i dac? nu realizeaz? venituri lunare dintr-o activitate profesional? pentru care asigurarea este obligatorie ori dac? acestea sunt mai mici de 35% din c�?tigul salarial mediu brut, prev?zut la art. 33 alin. (5).

Art. 87

So?ul supravie?uitor care nu �ndepline?te condi?iile prev?zute la art. 85 ?i la art. 86 alin. (1) beneficiaz? de pensie de urma? pe o perioad? de 6 luni de la data decesului, dac? �n aceast? perioad? nu realizeaz? venituri lunare dintr-o activitate profesional? pentru care asigurarea este obligatorie sau dac? acestea sunt mai mici de 35% din c�?tigul salarial mediu brut, prev?zut la art. 33 alin. (5).

Art. 88

So?ul supravie?uitor care are �n �ngrijire, la data decesului sus?in?torului, unul sau mai mul?i copii �n v�rst? de p�n? la 7 ani, beneficiaz? de pensie de urma? p�n? la data �mplinirii de c?tre ultimul copil a v�rstei de 7 ani, �n perioadele �n care nu realizeaz? venituri lunare dintr-o activitate profesional? pentru care asigurarea este obligatorie sau dac? acestea sunt mai mici de 35% din c�?tigul salarial mediu brut, prev?zut la art. 33 alin. (5).

Prin urmare, daca in cazul dvs. aceste dispozitii sunt indeplinite, atunci veti avea succes in actiunea impotriva celor de la Casa de Pensii.

In ce priveste contestatia, aceasta trebuie formulata prin trimitere la dispozitiile legale incidente in cazul dvs. si la eventuala incalcare a acestora (daca exista). Indicat ar fi sa cititi si legea nr. 263/2010 privind pensiile.

Relativ la procedura:

Art. 149

(1) Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii ?i de casele de pensii sectoriale pot fi contestate, �n termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Central? de Contesta?ii, respectiv la comisiile de contesta?ii care func?ioneaz? �n cadrul Ministerului Ap?r?rii Na?ionale, Ministerului Administra?iei ?i Internelor ?i Serviciului Rom�n de Informa?ii.

(2) Procedura de examinare a deciziilor supuse contest?rii reprezint? procedur? administrativ? prealabil?, obligatorie, f?r? caracter jurisdic?ional.

(3) Comisia Central? de Contesta?ii func?ioneaz? �n cadrul CNPP.

(4) Deciziile de pensie necontestate �n termenul prev?zut la alin. (1) sunt definitive.

Art. 150

(1) Comisia Central? de Contesta?ii ?i comisiile de contesta?ii care func?ioneaz? �n cadrul Ministerului Ap?r?rii Na?ionale, Ministerului Administra?iei ?i Internelor ?i Serviciului Rom�n de Informa?ii sunt organisme de verificare, care examineaz? ?i hot?r?sc asupra deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale ?i urm?resc aplicarea corect? a legisla?iei referitoare la pensiile publice.

(2) Organizarea, func?ionarea ?i structura Comisiei Centrale de Contesta?ii, respectiv a comisiilor de contesta?ii care func?ioneaz? �n cadrul Ministerului Ap?r?rii Na?ionale, Ministerului Administra?iei ?i Internelor ?i Serviciului Rom�n de Informa?ii se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii, familiei ?i protec?iei sociale, ministrului ap?r?rii na?ionale, ministrului administra?iei ?i internelor ?i directorului Serviciului Rom�n de Informa?ii, �n termen de 30 de zile de la intrarea �n vigoare a prezentei legi.

(3) �n solu?ionarea contesta?iilor, Comisia Central? de Contesta?ii ?i comisiile de contesta?ii care func?ioneaz? �n cadrul Ministerului Ap?r?rii Na?ionale, Ministerului Administra?iei ?i Internelor ?i Serviciului Rom�n de Informa?ii adopt? hot?r�ri.

(4) Termenul de solu?ionare a contesta?iei este de 45 de zile de la data �nregistr?rii acesteia.

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Art. 151

(1) Hot?r�rile Comisiei Centrale de Contesta?ii, respectiv ale comisiilor de contesta?ii care func?ioneaz? �n cadrul Ministerului Ap?r?rii Na?ionale, Ministerului Administra?iei ?i Internelor ?i Serviciului Rom�n de Informa?ii se comunic? persoanelor �n cauz? ?i caselor teritoriale de pensii sau caselor de pensii sectoriale interesate, dup? caz, �n termen de 5 zile de la adoptare.

(2) Hot?r�rile prev?zute la art. 150 alin. (3) pot fi atacate la instan?a judec?toreasc? competent?, �n termen de 30 de zile de la comunicare.

(3) Hot?r�rile prev?zute la art. 150 alin. (3) care nu au fost atacate la instan?ele judec?tore?ti �n termenul prev?zut la alin. (2) sunt definitive.

Art. 152

Jurisdic?ia asigur?rilor sociale se realizeaz? prin tribunale ?i cur?i de apel.

Art. 153

Tribunalele solu?ioneaz? �n prim? instan?? litigiile privind:

a) modul de calcul ?i de depunere a contribu?iei de asigur?ri sociale;

b) modul de stabilire a dob�nzilor ?i penalit??ilor de �nt�rziere;

c) �nregistrarea, eviden?a ?i certificarea contribu?iei de asigur?ri sociale;

d) hot?r�rile Comisiei Centrale de Contesta?ii ?i ale comisiilor de contesta?ii care func?ioneaz? �n cadrul Ministerului Ap?r?rii Na?ionale, Ministerului Administra?iei ?i Internelor ?i Serviciului Rom�n de Informa?ii privind deciziile de pensie;

e) deciziile comisiilor medicale de contesta?ii ?i ale comisiilor centrale de expertiz? medico-militar? ale Ministerului Ap?r?rii Na?ionale, Ministerului Administra?iei ?i Internelor ?i Serviciului Rom�n de Informa?ii date �n solu?ionarea contesta?iilor privind deciziile medicale asupra capacit??ii de munc?;

f) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigur?ri sociale;

g) modul de stabilire ?i de plat? a pensiilor ?i a altor drepturi de asigur?ri sociale;

h) pl�ngerile �mpotriva proceselor-verbale de contraven?ie �ncheiate �n baza prezentei legi;

i) contesta?iile �mpotriva m?surilor de executare silit?, dispuse �n baza prezentei legi;

j) alte drepturi ?i obliga?ii de asigur?ri sociale n?scute �n temeiul prezentei legi.

Art. 154

(1) Cererile �ndreptate �mpotriva CNPP, a caselor teritoriale de pensii sau �mpotriva caselor de pensii sectoriale se adreseaz? instan?ei �n a c?rei raz? teritorial? �?i are domiciliul ori sediul reclamantul.

(2) Celelalte cereri se adreseaz? instan?ei �n a c?rei raz? teritorial? �?i are domiciliul sau sediul p�r�tul.

Art. 155

(1) �mpotriva hot?r�rilor tribunalelor se poate face recurs la curtea de apel competent?.

(2) Hot?r�rile cur?ilor de apel, precum ?i hot?r�rile tribunalelor, neatacate cu recurs �n termen, sunt definitive ?i irevocabile.