DWQA Questionsconditii beneficiere indemnizatie pentru cresterea copilului
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua. As avea si eu nevoie de un sfat de la dvs daca se poate. Nu mai lucrez din 08.08.2010, plecand de la vechiul servici prin demisie cf art 55 lit b din Codul Muncii. In 08.09.2010 am semnat un contract de asigurari cu casa de pensii a Jud Ilfov, in urma caruia lunar platesc contributia de 33.333% pe salariul minim pe economie ( cca 190ron). Intre timp am ramas iunsarcinata, medicul declarand data probabila a nasterii 08.08.2011. Problema mea e urmatoarea: pot beneficia in aceste conditii de indemnizatia pt concediu de crestere a copilului, cea cuprinsa intre 600 si 3400 ( in functie de venit ) ? Daca in schimb reusesc sa ma angajez, dar nu imi iau concediu prenatal si reusesc sa ma duc pan aproape de termen la serviciu, modifica cu ceva acest lucru? Stiu ca este un concediu pre si post natal obligatoriu de luat de 126 zile. Intrebarea era: concediu de crestere a copilului se ia in considerare din data nasterii copilului sau dupa ce s-au facut cele 126 zile ? In conditiile exprimate mai sus , se poate beneficia de indemnizatia de crestere copil? Va multumesc O zi buna

2 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

1. In ce priveste indemnizatia, puteti beneficia de aceasta daca respectati OUG 148/2005:

(1) �ncep�nd cu data de 1 ianuarie 2009, persoanele care, �n ultimul an anterior datei na?terii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, beneficiaz? de concediu pentru cre?terea copilului �n v�rst? de p�n? la 2 ani sau, �n cazul copilului cu handicap, de p�n? la 3 ani, precum ?i de o indemniza?ie lunar? �n cuantum de 600 lei sau, op?ional, �n cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 lei.
(2) Cele 12 luni prev?zute la alin. (1) pot fi constituite integral ?i din perioadele �n care persoanele s-au aflat �n una sau mai multe dintre urm?toarele situa?ii:
a) ?i-au �nso?it so?ul/so?ia trimis/trimis? �n misiune permanent? �n str?in?tate;
b) au beneficiat de indemniza?ie de ?omaj, stabilit? conform legii;
c) au beneficiat de concedii ?i indemniza?ii de asigur?ri sociale de s?n?tate, potrivit legii;
d) au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare �n sistemul public de pensii, �n condi?iile prev?zute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ?i alte drepturi de asigur?ri sociale, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;
e) au realizat perioade de stagiu de cotizare �n sistemul public de pensii �n condi?iile prev?zute de actele normative cu caracter special care reglementeaz? concedierile colective;
f) au realizat �n sistemul public de pensii, anterior datei intr?rii �n vigoare a prezentei ordonan?e de urgen??, perioade de stagiu de cotizare pe baz? de contract de asigurare social?;
g) au beneficiat de indemniza?ia lunar? pentru cre?terea copilului p�n? la v�rsta de 2 ani, respectiv p�n? la v�rsta de 3 ani �n cazul copilului cu handicap;
h) au beneficiat de pensii de invaliditate;
i) au beneficiat de concediu f?r? plat? pentru a participa la cursuri de formare ?i perfec?ionare profesional? din ini?iativa angajatorului sau la care acesta ?i-a dat acordul, organizate �n condi?iile legii;
j) au lucrat cu contract individual de munc? �n str?in?tate, pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale �ncheiate de Rom�nia cu alte state;
k) se afl? �n perioada de �ntrerupere temporar? a activit??ii, din ini?iativa angajatorului, f?r? �ncetarea raportului de munc?, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
l) se afl? �n perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale �nv???m�ntului universitar, organizat potrivit legii, cu examen de licen?? sau de diplom?, �n vederea angaj?rii ori, dup? caz, trecerii �n ?omaj, potrivit legii.
m) urmeaz? cursurile de zi ale �nv???m�ntului preuniversitar ?i universitar, organizat potrivit legii, frecventate f?r? �ntrerupere. Sunt exceptate de la aceast? obliga?ie persoanele care au �ntrerupt cursurile din motive medicale.
n) urmeaz? cursuri cu frecven?? de masterat �n ?ar? sau �ntr-un alt stat membru al Uniunii Europene, �ntr-un domeniu recunoscut de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, ?i cel pu?in unul dintre p?rin?ii copilului are cet??enie rom�n?. Nu beneficiaz? de indemniza?ie de cre?tere a copilului cursan?ii care o primesc din partea altui stat membru al Uniunii Europene.
(3) Prin venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, se �n?elege: venituri din salarii, venituri din activit??i independente, venituri din activit??i agricole, a?a cum sunt definite de aceast? lege.

2. Daca v-ati angaja v-ar ajuta in cazul concediului de maternitate.

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

3. In ce priveste concediul de maternitate, aceste se aplica doar daca sunt indeplinite conditiile prev de OUG 158/2005:

(1) Persoanele asigurate pentru concedii ?i indemniza?ii de asigur?ri sociale de s?n?tate �n sistemul de asigur?ri sociale de s?n?tate, denumite �n continuare asigura?i, au dreptul, �n condi?iile prezentei ordonan?e de urgen??, pe perioada �n care au domiciliul sau re?edin?a pe teritoriul Rom�niei, la concedii medicale ?i indemniza?ii de asigur?ri sociale de s?n?tate, dac?:
A. desf??oar? activit??i pe baz? de contract individual de munc? sau �n baza raportului de serviciu;
B. desf??oar? activit??i �n func?ii elective sau sunt numite �n cadrul autorit??ii executive, legislative ori judec?tore?ti, pe durata mandatului, precum ?i membrii cooperatori dintr-o organiza?ie a coopera?iei me?te?ug?re?ti, ale c?ror drepturi ?i obliga?ii sunt asimilate, �n condi?iile prezentei legi, cu ale persoanelor prev?zute la lit. A;
C. beneficiaz? de drepturi b?ne?ti lunare ce se suport? din bugetul asigur?rilor pentru ?omaj, �n condi?iile legii.
(2) De acelea?i drepturi beneficiaz? ?i persoanele care nu se afl? �n una dintre situa?iile prev?zute la alin. (1), dar sunt:
a) asocia?i, comanditari sau ac?ionari;
b) administratori sau manageri care au �ncheiat contract de administrare ori de management;
c) membri ai asocia?iei familiale;
d) autorizate s? desf??oare activit??i independente.
e) persoane care �ncheie un contract de asigur?ri sociale pentru concedii ?i indemniza?ii pentru maternitate ?i concedii ?i indemniza?ii pentru �ngrijirea copilului bolnav, �n condi?iile �n care au �nceput stagiul de cotizare p�n? la data de 1 ianuarie 2006.
(3) Persoanele prev?zute la alin. (2), care au calitatea de pensionari, nu sunt asigurate conform prezentei ordonan?e de urgen??, cu excep?ia pensionarilor de invaliditate gradul III ?i a pensionarilor nev?z?tori, care se afl? �n una dintre situa?iile prev?zute la lit. c) ?i d).

Post-natalul este obligatoriu, nu si prenatalul. Concediul pentru cresterea copilului nu este obligatoriu ci se acorda la cerere. Acest ultim concediu incepe dupa terminarea concediului post natal.