DWQA QuestionsConditii beneficiere ajutor de somaj si cuantum somaj
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua, din august 1994 pina in octombrie 1995 am beneficiat de ajutor de somaj.Anul acesta am lucrat pina in luna februarie 2011 trei luni am stat fara venit(mi-am dat demisia de la firma unde lucram) si m-am incadrat la 01.06.2011 ; firma unde am lucrat si-a incheiat activitatea in 20.10.2011.Mentionez ca am lucrat cu carte de munca aceste aproape 4 luni cu program de 6 ore. va rog sa-mi spuneti daca acum pot beneficia de ajutor de somaj si in ce conditii si cat este ajutorul de somaj. Va multumesc anticipat

2 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Conform legii nr. 76/2002:

Art. 34

(1) ?omerii prev?zu?i la art. 17 alin. (1) beneficiaz? de indemniza?ie de ?omaj dac? �ndeplinesc cumulativ urm?toarele condi?ii:
a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni �n ultimele 24 de luni premerg?toare datei �nregistr?rii cererii;
b) nu realizeaz? venituri sau realizeaz?, din activit??i autorizate potrivit legii, venituri mai mici dec�t valoarea indicatorului social de referin??, �n vigoare;
c) nu �ndeplinesc condi?iile de pensionare, conform legii;
d) sunt �nregistra?i la agen?iile pentru ocuparea for?ei de munc? �n a c?ror raz? teritorial? �?i au domiciliul sau, dup? caz, re?edin?a, dac? au avut ultimul loc de munc? ori au realizat venituri �n acea localitate.

(1 ind. 1) La stabilirea perioadei de 24 de luni, prev?zut? la alin. (1) lit. a), nu se iau �n calcul:
a) perioada de suspendare a raporturilor de munc? sau de serviciu, cu excep?ia perioadei de incapacitate temporar? de munc? �n care plata indemniza?iei se suport? de unitate, conform legii;
b) perioada de pensionare pentru invaliditate, dac? aceasta nu dep??e?te 12 luni, pentru persoanele prev?zute la art. 17 alin. (1) lit. g);
c) perioada cuprins? �ntre data suspend?rii raporturilor de munc? sau de serviciu ?i data �ncet?rii motivului pentru care acestea au fost suspendate, pentru persoanele prev?zute la art. 17 alin. (1) lit. h);
d) perioada cuprins? �ntre data �ncet?rii raporturilor de munc? sau de serviciu ?i data r?m�nerii definitive a hot?r�rii judec?tore?ti de reintegrare �n munc?, dac? aceast? perioad? nu dep??e?te 12 luni, pentru persoanele prev?zute la art. 17 alin. (1) lit. j).

(2) Constituie stagiu de cotizare ?i perioadele pentru care angajatorul este scutit, �n condi?iile legii, de plata contribu?iei datorate la bugetul asigur?rilor pentru ?omaj.
(3) ?omerii prev?zu?i la art. 17 alin. (2) beneficiaz? de indemniza?ii de ?omaj dac? �ndeplinesc cumulativ urm?toarele condi?ii:
a) sunt �nregistra?i la agen?iile pentru ocuparea for?ei de munc? �n a c?ror raz? teritorial? �?i au domiciliul;
b) nu realizeaz? venituri sau realizeaz?, din activit??i autorizate potrivit legii, venituri mai mici dec�t valoarea indicatorului social de referin??, �n vigoare;
c) nu �ndeplinesc condi?iile de pensionare, conform legii.

Fata de aceste conditii, trebuiesc avute in vedere si dispozitiile art. 16 si 17 din aceeasi lege:

Art. 17
(1) �n vederea stabilirii dreptului de indemniza?ie de ?omaj, ?omerii prev?zu?i la art. 16 lit. a) sunt persoanele care se pot g?si �n una dintre urm?toarele situa?ii:
a) le-au �ncetat raporturile de munc? din motive neimputabile lor;
b) le-au �ncetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;
c) le-a �ncetat mandatul pentru care au fost numi?i sau ale?i, dac? anterior nu au fost �ncadra?i �n munc? sau dac? reluarea activit??ii nu mai este posibil? din cauza �ncet?rii definitive a activit??ii angajatorului;
d) a expirat durata pentru care militarii au fost angaja?i pe baz? de contract sau li s-a desf?cut contractul din motive neimputabile lor;
e) le-a �ncetat raportul de munc? �n calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;
f) au �ncheiat contract de asigurare pentru ?omaj ?i nu realizeaz? venituri sau realizeaz?, din activit??i autorizate potrivit legii, venituri mai mici dec�t valoarea indicatorului social de referin??, �n vigoare;
g) au �ncetat activitatea ca urmare a pension?rii pentru invaliditate ?i care, ulterior, au redob�ndit capacitatea de munc? ?i nu au reu?it s? se �ncadreze �n munc?;
h) le-au �ncetat raporturile de munc? sau de serviciu din motive neimputabile lor, �n perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;
i)Abrogat?.
j) reintegrarea �n munc?, dispus? prin hot?r�re judec?toreasc? definitiv?, nu mai este posibil? la unit??ile la care au fost �ncadrate �n munc? anterior, din cauza �ncet?rii definitive a activit??ii, sau la unit??ile care au preluat patrimoniul acestora;
k) le-a �ncetat activitatea desf??urat? exclusiv pe baza conven?iei civile.

Art. 16
Beneficiari ai prevederilor prezentei legi sunt persoanele �n c?utarea unui loc de munc?, aflate �n una dintre urm?toarele situa?ii:
a) au devenit ?omeri �n sensul prevederilor art. 5 pct. IV lit. c);
b) nu au putut ocupa loc de munc? dup? absolvirea unei institu?ii de �nv???m�nt;
c) ocup? un loc de munc? ?i, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;
d) au ob?inut statutul de refugiat sau alt? form? de protec?ie interna?ional?, conform legii;
e) cet??eni str?ini sau apatrizi care au fost �ncadra?i �n munc? sau au realizat venituri �n Rom�nia, conform legii;
f) nu au putut ocupa loc de munc? dup? repatriere sau dup? eliberarea din deten?ie.

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Ca atare, daca indepliniti conditiile prevazute de art. 16, 17 si 34, atunci puteti beneficia de un cuantum de somaj in valoare de:

(2) Cuantumul indemniza?iei de ?omaj prev?zute la alin. (1) este o sum? acordata lunar ?i �n mod diferen?iat, �n func?ie de stagiul de cotizare, dup? cum urmeaz?:
a) 75% din valoarea indicatorului social de referin?? �n vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel pu?in un an;
b) suma prev?zut? la lit. a) la care se adaug? o sum? calculat? prin aplicarea asupra mediei salariului de baz? lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferen?iate �n func?ie de stagiul de cotizare.
(3) Cotele procentuale diferen?iate �n func?ie de stagiul de cotizare, prev?zute la alin. (2) lit. b), sunt:
a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel pu?in 3 ani;
b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel pu?in 5 ani;
c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel pu?in 10 ani;
d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel pu?in 20 de ani.
(4) Pentru persoanele care au fost asigurate �n baza unui contract de asigurare pentru ?omaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferen?iate �n func?ie de stagiul de cotizare, prev?zute la alin. (2) lit. b), se va avea �n vedere venitul lunar declarat �n contractul de asigurare pentru ?omaj.

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!