DWQA Questionsconditii acordare indemnizatie somaj persoana cu handicap
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Daca un angajat cu jumatate de norma din iunie 2011, cu handicap si pensionar de invaliditate gradul trei din iunie 2009 este demis din motive fara legatura cu persoana lui, poate beneficia de indemnizatie de somaj dupa numai sase luni de contract de munca de cand a fost pensionat gr. III de invaliditate, cu pensie de sub 700 RON? In ce conditii? Ce alte protectii poate avea daca isi pierde locul de munca din motive neimputabile lui?

2 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Pentru a beneficia de somaj trebuiesc indeplinite anumite conditii prevazute de legea 76/2002. Astfel, pot beneficia de somaj persoanele care:

Art. 34

[b](1) ?omerii prev?zu?i la art. 17 alin. (1) beneficiaz? de indemniza?ie de ?omaj dac? �ndeplinesc cumulativ urm?toarele condi?ii:
a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni �n ultimele 24 de luni premerg?toare datei �nregistr?rii cererii;
b) nu realizeaz? venituri sau realizeaz?, din activit??i autorizate potrivit legii, venituri mai mici dec�t valoarea indicatorului social de referin??, �n vigoare;
c) nu �ndeplinesc condi?iile de pensionare, conform legii;
d) sunt �nregistra?i la agen?iile pentru ocuparea for?ei de munc? �n a c?ror raz? teritorial? �?i au domiciliul sau, dup? caz, re?edin?a, dac? au avut ultimul loc de munc? ori au realizat venituri �n acea localitate.[/b]

(1 ind. 1) La stabilirea perioadei de 24 de luni, prev?zut? la alin. (1) lit. a), nu se iau �n calcul:
a) perioada de suspendare a raporturilor de munc? sau de serviciu, cu excep?ia perioadei de incapacitate temporar? de munc? �n care plata indemniza?iei se suport? de unitate, conform legii;
[b]b) perioada de pensionare pentru invaliditate, dac? aceasta nu dep??e?te 12 luni, pentru persoanele prev?zute la art. 17 alin. (1) lit. g);[/b]
c) perioada cuprins? �ntre data suspend?rii raporturilor de munc? sau de serviciu ?i data �ncet?rii motivului pentru care acestea au fost suspendate, pentru persoanele prev?zute la art. 17 alin. (1) lit. h);
d) perioada cuprins? �ntre data �ncet?rii raporturilor de munc? sau de serviciu ?i data r?m�nerii definitive a hot?r�rii judec?tore?ti de reintegrare �n munc?, dac? aceast? perioad? nu dep??e?te 12 luni, pentru persoanele prev?zute la art. 17 alin. (1) lit. j).

(2) Constituie stagiu de cotizare ?i perioadele pentru care angajatorul este scutit, �n condi?iile legii, de plata contribu?iei datorate la bugetul asigur?rilor pentru ?omaj.
(3) ?omerii prev?zu?i la art. 17 alin. (2) beneficiaz? de indemniza?ii de ?omaj dac? �ndeplinesc cumulativ urm?toarele condi?ii:
a) sunt �nregistra?i la agen?iile pentru ocuparea for?ei de munc? �n a c?ror raz? teritorial? �?i au domiciliul;
b) nu realizeaz? venituri sau realizeaz?, din activit??i autorizate potrivit legii, venituri mai mici dec�t valoarea indicatorului social de referin??, �n vigoare;
c) nu �ndeplinesc condi?iile de pensionare, conform legii.

Fata de aceste conditii, trebuiesc avute in vedere si dispozitiile art. 16 si 17 din aceeasi lege:

Art. 17
(1) �n vederea stabilirii dreptului de indemniza?ie de ?omaj, ?omerii prev?zu?i la art. 16 lit. a) sunt persoanele care se pot g?si �n una dintre urm?toarele situa?ii:
a) le-au �ncetat raporturile de munc? din motive neimputabile lor;
b) le-au �ncetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;
c) le-a �ncetat mandatul pentru care au fost numi?i sau ale?i, dac? anterior nu au fost �ncadra?i �n munc? sau dac? reluarea activit??ii nu mai este posibil? din cauza �ncet?rii definitive a activit??ii angajatorului;
d) a expirat durata pentru care militarii au fost angaja?i pe baz? de contract sau li s-a desf?cut contractul din motive neimputabile lor;
e) le-a �ncetat raportul de munc? �n calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;
f) au �ncheiat contract de asigurare pentru ?omaj ?i nu realizeaz? venituri sau realizeaz?, din activit??i autorizate potrivit legii, venituri mai mici dec�t valoarea indicatorului social de referin??, �n vigoare;
[b]g) au �ncetat activitatea ca urmare a pension?rii pentru invaliditate ?i care, ulterior, au redob�ndit capacitatea de munc? ?i nu au reu?it s? se �ncadreze �n munc?;[/b]
h) le-au �ncetat raporturile de munc? sau de serviciu din motive neimputabile lor, �n perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;
i)Abrogat?.
j) reintegrarea �n munc?, dispus? prin hot?r�re judec?toreasc? definitiv?, nu mai este posibil? la unit??ile la care au fost �ncadrate �n munc? anterior, din cauza �ncet?rii definitive a activit??ii, sau la unit??ile care au preluat patrimoniul acestora;
k) le-a �ncetat activitatea desf??urat? exclusiv pe baza conven?iei civile.

Art. 16
Beneficiari ai prevederilor prezentei legi sunt persoanele �n c?utarea unui loc de munc?, aflate �n una dintre urm?toarele situa?ii:
a) au devenit ?omeri �n sensul prevederilor art. 5 pct. IV lit. c);
b) nu au putut ocupa loc de munc? dup? absolvirea unei institu?ii de �nv???m�nt;
c) ocup? un loc de munc? ?i, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;
d) au ob?inut statutul de refugiat sau alt? form? de protec?ie interna?ional?, conform legii;
e) cet??eni str?ini sau apatrizi care au fost �ncadra?i �n munc? sau au realizat venitu

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Art. 35

[b](2) Pentru persoanele prev?zute la art. 17 alin. (1) lit. g) ?i j), stagiul minim de cotizare se realizeaz? prin cumularea perioadelor de asigurare realizate �nainte de �ncetarea raporturilor de munc? sau de serviciu.[/b]

In ce priveste alte beneficii, va trebui sa aveti in vedere dispozitiile legii nr. 448/2006 privind persoanele cu handicap.

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!