DWQA QuestionsCetateni straini – vizita in Romania
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua, as dori sa ma sprijiniti in rezolvarea urmatoarelor probleme:
1. Ce acte trebuie sa depun pentru invitarea unui cetatean libanez in romania pentru obtinerea vizei?
2. Exista posibilitatea de viza cu intrari multiple in tara , si daca da in ce conditii?
Va multumesc.

3 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Recomandarea mea este sa luati legatura in mod direct cu cei de la Ministerul de Externe.

1) misiune identificată prin simbolul C/M- străinilor (şi membrilor lor de familie) care se deplasează în România pentru raţiuni ce ţin de funcţiile lor politice, administrative sau de utilitate publică, în cadrul guvernelor şi administraţiilor publice ale ţării de origine sau în cadrul organizaţiilor internaţionale.
Documente necesare: notă verbală sau scrisoare oficială adresată misiunii diplomatice sau oficiului consular care a primit cererea, din partea guvernului sau a altor autorităţi ale statului de reşedinţă ori din partea unei organizaţii internaţionale, prin care se atestă statutul oficial al solicitantului şi scopul oficial al călătoriei.
(2) turism identificată prin simbolul C/TU – pentru străinii care călătoresc în România pentru motive turistice.
Documente necesare:
voucher sau rezervare fermă la o unitate de cazare turistică şi itinerarul călătoriei; bilet de călătorie valabil până la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto; asigurare medicală;
dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă.
(3) vizită identificată prin simbolul C/VV- pentru străinii care se deplasează în România în vizită la cetăţeni români sau la străini posesori ai unui permis de şedere valabil pe teritoriul României.
Documente necesare:
bilet de călătorie valabil până la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto; asigurare medicală; invitaţie autentificată din partea persoanei vizitate, din care să rezulte că aceasta va asigura costurile privind îndepărtarea, în cazul în care străinul invitat nu părăseşte România până la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viză, precum şi, atunci când persoana vizitată se obligă, mijloacele de întreţinere şi cazarea străinului; dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă, dacă persoana vizitată nu asigură mijloacele de întreţinere; dovada asigurării condiţiilor de cazare, sub forma unei rezervări ferme la o unitate de cazare, a unui act de proprietate sau de închiriere a unei locuinţe în România pe numele solicitantului, dacă persoana vizitată nu asigură cazarea.
(4) afaceri identificată prin simbolul C/A – pentru străinii care călătoresc în România în scopuri economice sau comerciale, pentru contracte ori tratative, pentru instruirea personalului local sau pentru verificarea modului de folosire şi funcţionare a bunurilor achiziţionate ori vândute în cadrul contractelor comerciale şi de cooperare industrială, precum şi pentru străinii care sunt sau urmează să devină asociaţi ori acţionari ai unor societăţi comerciale din România.
Documente necesare:
bilet de călătorie valabil până la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto; asigurare medicală; invitaţie din partea unei societăţi comerciale sau autorităţi publice de a participa la întâlniri, conferinţe, târguri ori congrese având legătură cu comerţul sau cu industria, din care să rezulte faptul că societatea comercială ori autoritatea publică respectivă va asigura costurile privind îndepărtarea, în cazul în care străinul invitat nu părăseşte România până la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viză sau prin alte documente care dovedesc scopul călătoriei; dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă; dovada asigurării condiţiilor de cazare.
(5) transport identificată prin simbolul C/TR – pentru străinii care călătoresc în România pentru perioade scurte, în scopul desfăşurării unor activităţi profesionale legate de transportul de mărfuri sau de persoane.
Documente necesare:
documente care să ateste profesia solicitantului, precum şi activitatea ce urmează a fi desfăşurată pe durata şederii; asigurare medicală;
permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport; licenţă de transport şi licenţă de execuţie.
(6) activităţi sportive identificată prin simbolul C/SP – pentru străinii care călătoresc în România pe o durată limitată în vederea participării la competiţii sportive.
Documente necesare:
invitaţia organizatorilor, care să ateste asigurarea medicală şi a

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

(7) activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, tratament medical de scurtă durată sau alte activităţi care nu contravin legilor române identificată prin simbolul C/ZA – în condiţiile justificării prezenţei în România.
Documente necesare:
documente emise de instituţiile la care urmează să se deplaseze pentru a justifica prezenţa în România;
bilet de călătorie valabil până la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;
dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 100 euro/zi ori echivalentul în valută convertibilă, pentru întreaga perioadă;
asigurare medicală;
dovada asigurării condiţiilor de cazare.

In ce priveste viza pentru un cetatean dil Liban:

Posesorilor de paşapoarte simple, li se poate acorda viza de scurtă şedere cu una sau mai multe călătorii, dacă prezintă misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare invitaţie scrisă (aprobată în prealabil la Ministerului Administraţiei şi Internelor – Oficiul Român pentru Imigrări), din partea unei persoane fizice sau juridice, din care să rezulte că aceasta va asigura costurile privind îndepărtarea, în cazul în care străinul invitat nu părăseşte România până la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viză, în următoarele scopuri:
a) vizită – pot face invitaţii cetăţenii români sau străinii posesori ai unui permis de şedere valabil, cu prezentarea, după caz, a următoarelor documente:
(i) cartea de identitate sau paşaportul, pentru cetăţenii români, permisul de şedere, pentru străini, în original şi în copie;
(ii) dovada asigurării condiţiilor de cazare;
(iii) dovada posibilităţilor de asigurare a întreţinerii străinului în cuantum de cel puţin 30 euro/zi pentru întreaga perioadă pentru care este invitat;
(iv) copie de pe documentul de trecere a frontierei de stat, aparţinând străinului invitat;
(v) două fotografii de dimensiunea 3 x 4 cm ale străinului invitat;
b) turism – pot face invitaţii, nominal pentru fiecare străin invitat, societăţile comerciale cu profil turistic, cu prezentarea următoarelor documente:
(i) certificatul de înmatriculare şi statutul societăţii comerciale, în original şi în copie;
(ii) împuternicirea din partea societăţii comerciale pentru persoana desemnată să invite în numele acesteia;
(iii) cartea de identitate sau permisul de şedere, după caz, al persoanei împuternicite;
(iv) copie de pe documentul de trecere a frontierei de stat aparţinând străinului invitat;
(v) două fotografii de dimensiunea 3 x 4 cm ale străinului invitat;
c) afaceri – pot face invitaţii, de regulă, pentru 3 persoane simultan, societăţile comerciale cu sediul în România. În numele societăţilor comerciale pot invita numai persoanele care sunt desemnate, conform legii, să reprezinte societatea comercială ori sunt deţinătoare ale majorităţii capitalului social. În acest caz este necesară prezentarea următoarelor documente:
(i) certificatul de înmatriculare şi statutul societăţii comerciale, în original şi în copie;
(ii) dovada calităţii persoanei care invită în numele societăţii comerciale;
(iii) cartea de identitate sau permisul de şedere, după caz, al persoanei împuternicite;
(iv) copie de pe documentul de trecere a frontierei de stat aparţinând străinului invitat;
(v) două fotografii de dimensiunea 3 x 4 cm ale străinului invitat;
(vi) dovada asigurării condiţiilor de cazare a străinului invitat pe perioada şederii în România.
Invitaţiile se completează de către persoana care invită în două exemplare şi se depun la sediul formaţiunilor teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări, în vederea aprobării.
Soluţionarea cererilor de aprobare a invitaţiilor se face în termen de 60 de zile de la data depunerii.
În cazul aprobării, un exemplar al invitaţiei va fi înmânat persoanei care invită, în scopul transmiterii către străinul invitat în vederea prezentării în original la misiunea diplomatică sau la oficiul consular unde solicită acordarea vizei române.

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Excepţii de la procedura invitaţiei la Ministerului Administraţiei şi Internelor – Oficiul Român pentru Imigrări:
Dacă îndepliniţi una din următoarele condiţii nu trebuie să mai urmaţi procedura menţionată:
Atenţie!!!
Pentru a vă încadra în una din excepţiile menţionate mai jos, trebuie să faceţi dovada acestui lucru, prin prezentarea unui document care să ateste excepţia.
Faptul că vă încadraţi în una din excepţiile menţionate nu vă scuteşte de la prezentarea celorlalte documente justificative necesare pentru obţinerea vizei de intrare în România.
(1) Centrul Naţional de Vize poate aproba acordarea vizelor, cu avizul prealabil al Oficiului Român pentru Imigrări, fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezenta secţiune, pentru următoarele categorii de străini:
a. străinul minor al cărui părinte se află în posesia unui permis de şedere în România, cu condiţia ca acesta să fie valabil cel puţin 90 de zile de la data acordării vizei de intrare;
b. soţul/soţia şi părinţii străinului care se află în posesia unui permis de şedere în România, cu condiţia ca acesta să fie valabil cel puţin 90 de zile de la data acordării vizei de intrare;
c. străinul major al cărui părinte este cetăţean român;
d. străinul, părinte al unui cetăţean român.
(2) Centrul Naţional de Vize poate aproba acordarea vizei, fără avizul Oficiului Român pentru Imigrări şi fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezenta secţiune, pentru următoarele categorii de străini:
a. străinii căsătoriţi cu cetăţeni români;
b. străinii copii minori ai cetăţenilor români;
c. străinii posesori ai unui permis de şedere valabil în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau în statele părţi la Acordul Schengen, fără ca valabilitatea vizei să depăşească valabilitatea permisului de şedere;
d. străinii posesori ai unui permis de şedere valabil în state pentru ai căror cetăţeni nu există obligativitatea vizei de intrare în statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau în statele părţi la Acordul Schengen;
e. străinii care au aplicate în documentul de trecere a frontierei de stat vize ale statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, ale statelor părţi la Acordul Schengen sau ale statelor pentru ai căror cetăţeni nu există obligativitatea vizei de intrare în aceste state. Viza română nu poate depăşi valabilitatea acestei vize;
f. străinii care urmează să vină în România în scop de afaceri, la solicitarea autorităţilor administrative, precum şi a societăţilor comerciale care îşi asumă, printr-o scrisoare de garanţie adresată în original Centrului Naţional de Vize, obligaţia suportării cheltuielilor privind asistenţa materială, medicală şi a celor de îndepărtare;
g. străinii care urmează să vină în România în scop de vizită, la solicitarea misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare străine acreditate în România;
h. străinii pentru care s-a solicitat acordarea vizei, în scris, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare, din partea autorităţilor publice centrale ori a camerelor de comerţ străine;
i. persoanele pentru care s-a solicitat acordarea vizei la Centrul Naţional de Vize din partea următoarelor instituţii din România: Administraţia Prezidenţială, Parlament, Guvern şi alte autorităţi publice centrale şi locale, Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, precum şi cele teritoriale şi a prefecturilor, care îşi asuma obligaţia suportării cheltuielilor privind asistenţa materială, medicală şi a celor de îndepărtare, printr-o scrisoare de garanţie transmisă în original;
j. şoferii de TIR;
k. personalităţile din diaspora românească şi descendenţii acestora.