DWQA QuestionsCerere de pensionare
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Ce inseamna „Incetarea calitatii de asigurat” vis-a-vis de CIM? Rog temeiul legal pe care se bazaeaza raspunsul. Multumesc.

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Conform legii nr. 19/2000,

Art. 5. – (1) �n sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
I. persoanele care desf??oar? activit??i pe baz? de contract individual de munc? ?i func?ionarii publici;
II. persoanele care �?i desf??oar? activitatea �n func?ii elective sau care sunt numite �n cadrul autorit??ii executive, legislative ori judec?tore?ti, pe durata mandatului, precum ?i membrii cooperatori dintr-o organiza?ie a coopera?iei me?te?ug?re?ti, ale c?ror drepturi ?i obliga?ii sunt asimilate, �n condi?iile prezentei
legi, cu ale persoanelor prev?zute la pct. I;
III. persoanele care beneficiaz? de drepturi b?ne?ti lunare, ce se suport? din bugetul asigur?rilor pentru ?omaj, �n condi?iile legii, denumite �n continuare ?omeri;
IV. persoanele care se afl? �n una dintre situa?iile urm?toare:”
a) asociat unic, asocia?i, comanditari sau ac?ionari;
b) administratori sau manageri care au �ncheiat contract de administrare sau de management;
c) membri ai asocia?iei familiale;
d) persoane autorizate s? desf??oare activit??i independente;
e) persoane angajate �n institu?ii interna?ionale, dac? nu sunt asigura?ii acestora;
f) alte persoane care realizeaz? venituri din activit??i profesionale;
V. Persoanele care se reg?sesc �n dou? sau mai multe situa?ii prev?zute la pct. IV.
(2) Se pot asigura �n sistemul public, pe baz? de contract de asigurare social?, �n condi?iile prezentei legi, persoanele care se reg?sesc �n situa?iile prev?zute la alin. (1) ?i care doresc s? �?i completeze venitul asigurat, precum ?i persoanele care nu se reg?sesc �n situa?iile prev?zute la alin. (1).

Prin urmare, daca nu mai exista o astfel de calitate prevazuta de art. 5, atunci in mod normal inceateaza calitatea de asigurat. Desigur ca aceasta calitate de asigurat inceteaza si daca o persoana nu mai are domiciliul in Romania sau drept de sedere, insa nu cred ca va incadrati in aceasta situatie cu speta Dvs.