DWQA Questionsce se intampla cu cautiunea platita in cazul unui proces? si cum se poate recupera ??
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago
1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Conform Codului de procedura civila 2011:

Art. 723 ind. 1

�n cazurile prev?zute de lege, suma datorat? de parte cu titlu de cau?iune se fixeaz? de c?tre instan?? ?i se depune, dup? caz, la Trezoreria Statului, Casa de Economii ?i Consemna?iuni C.E.C. � S.A. sau la orice alt? institu?ie bancar? pe numele p?r?ii respective, la dispozi?ia instan?ei sau, dup? caz, a executorului judec?toresc.

[…]

Cau?iunea se elibereaz? celui care a depus-o �n m?sura �n care asupra acesteia cel �ndrept??it �n cauz? nu a formulat cerere pentru plata desp?gubirii cuvenite, p�n? la �mplinirea termenului de 30 de zile de la data la care, prin hot?r�re irevocabil?, s-a solu?ionat fondul cauzei. Cu toate acestea, cau?iunea se elibereaz? de �ndat?, dac? partea interesat? declar? �n mod expres c? nu urm?re?te obligarea p?r?ii adverse la desp?gubiri pentru prejudiciile cauzate.

[b]Prin urmare[/b], cautiunea se poate elibera celui care a depus-o, cu exceptia situatiei in care cel „�ndrept??it (adversarul dvs.) a formulat cerere pentru plata desp?gubirii cuvenite, p�n? la �mplinirea termenului de 30 de zile de la data la care, prin hot?r�re irevocabil?, s-a solu?ionat fondul cauzei”.