DWQA Questions– Ce prevede codul civil in privinta executarii unei obligatii ?( Care sunt articolele care se refera la executarea unei obligatii in codul civil ?) ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago
1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Art. 1073 si urmatoarele.