DWQA Questionsce inseamna inchisoare cu suspendare sub supraveghere?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

ce sa inteleg inchisoare cu suspendare sub supraveghere

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

Aceasta pedeapsa este reglementata in art. 86 indice 1 si urmatoarele din Codul penal. In principiu, naste urmatoarele obligatii aceasta pedeapsa:

Art. 86 indice 3
M?surile de supraveghere ?i obliga?iile condamnatului

Pe durata termenului de �ncercare, condamnatul trebuie s? se supun? urm?toarelor m?suri de supraveghere:

a) s? se prezinte, la datele fixate, la judec?torul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de protec?ie a victimelor ?i reintegrare social? a infractorilor;

b) s? anun?e, �n prealabil, orice schimbare de domiciliu, re?edin?? sau locuin?? ?i orice deplasare care dep??e?te 8 zile, precum ?i �ntoarcerea;

c) s? comunice ?i s? justifice schimbarea locului de munc?;

d) s? comunice informa?ii de natur? a putea fi controlate mijloacele lui de existen??.

Datele prev?zute �n alin. 1 lit. b), c) ?i d) se comunic? judec?torului sau serviciului stabilit �n alin. 1 lit. a).

Instan?a poate s? impun? condamnatului respectarea uneia sau a mai multora din urm?toarele obliga?ii:

a) s? desf??oare o activitate sau s? urmeze un curs de �nv???m�nt ori de calificare;

b) s? nu schimbe domiciliul sau re?edin?a avut? ori s? nu dep??easc? limita teritorial? stabilit?, dec�t �n condi?iile fixate de instan?a;

c) s? nu frecventeze anumite locuri stabilite;

d) s? nu intre �n leg?tur? cu anumite persoane;

e) s? nu conduc? nici un vehicul sau anumite vehicule;

f) s? se supun? m?surilor de control, tratament sau �ngrijire, �n special �n scopul dezintoxic?rii.

Supravegherea execut?rii obliga?iilor stabilite de instan?? conform alin. 3 lit. a)�f) se face de judec?torul sau serviciul prev?zut �n alin. 1 lit. a). �n caz de ne�ndeplinire a obliga?iilor, judec?torul sau serviciul desemnat cu supravegherea condamnatului sesizeaz? instan?a pentru luarea m?surii prev?zute �n art. 864 alin. 2.

Indicat este sa verificati ce se stabileste prin hotararea judecatoreasca si de asemenea, sa lecturati articolele indicate.

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!