DWQA Questionsce acte sunt necesare pentru o autorizatie de extindere-modificare la o casa?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago
1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Conform legii nr. 50/1991 privind autorizarea constructiilor:

Art. 7

(1) Autoriza?ia de construire se emite �n cel mult 30 de zile de la data �nregistr?rii cererii, pe baza documenta?iei depuse la autorit??ile prev?zute la art. 4, care va cuprinde:

a) certificatul de urbanism;

b) dovada titlului asupra terenului ?i/sau construc?iilor;

c) proiectul pentru autorizarea execut?rii lucr?rilor de construc?ii;

d) avizele ?i acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism;

e) dovada privind achitarea taxelor legale.

(2) Proiectul pentru autorizarea execut?rii lucr?rilor de construc?ii este extras din proiectul tehnic ?i se elaboreaz? �n conformitate cu con?inutul-cadru prev?zut �n anexa nr. 1, �n concordant? cu cerin?ele certificatului de urbanism, cu con?inutul avizelor ?i al acordurilor cerute prin acesta, ?i se �ntocme?te, se semneaz? ?i se verific?, potrivit legii.

(3) �n situa?ia depunerii unei documenta?ii tehnice incomplete, aceasta se restituie solicitantului �n termen de 5 zile de la data �nregistr?rii, cu men?ionarea �n scris a elementelor necesare �n vederea complet?rii acesteia.

(4) Executarea lucr?rilor de construc?ii se poate face numai pe baza proiectului tehnic ?i a detaliilor de execu?ie.

(9) O dat? cu depunerea cererii de emitere a autoriza?iei de construire solicitantul are obliga?ia s? prezinte o declara?ie pe propria r?spundere din care s? rezulte c? imobilul � teren ?i/sau construc?ii � nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instan?e judec?tore?ti, �n caz contrar documenta?ia se restituie solicitantului, care o va depune spre autorizare numai dup? solu?ionarea definitiv? �n instan?? a litigiului.

[b]Insa, trebuie sa aveti in vedere ca exista situatii cand autorizatia nu este necesara:[/b]

Art. 11

(1) Se pot executa f?r? autoriza?ie de construire urm?toarele lucr?ri care nu modific? structura de rezistent?, caracteristicile ini?iale ale construc?iilor sau aspectul arhitectural al acestora:

a) repara?ii la �mprejmuiri, acoperi?uri, �nvelitori sau terase, atunci c�nd nu se schimb? forma acestora ?i materialele din care sunt executate;

b) repara?ii ?i �nlocuiri de t�mpl?rie interioar? ?i exterioar?, dac? se p?streaz? forma, dimensiunile golurilor ?i t�mpl?riei;

c) repara?ii ?i �nlocuiri de sobe de �nc?lzit;

d) zugr?veli ?i vopsitorii interioare;

e) zugr?veli ?i vopsitorii exterioare, dac? nu se modific? elementele de fa?ad? ?i culorile cl?dirilor;

f) repara?ii la instala?iile interioare, la bran?amentele ?i racordurile exterioare, de orice fel, aferente construc?iilor, �n limitele propriet??ii, montarea sistemelor locale de �nc?lzire ?i de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum ?i montarea aparatelor individuale de climatizare ?i/sau de contorizare a consumurilor de utilit??i;

g) repara?ii ?i �nlocuiri la pardoseli;

h) repara?ii ?i �nlocuiri la finisaje interioare ?i exterioare � tencuieli, placaje, altele asemenea �, la trotuare, la ziduri de sprijin ?i la sc?ri de acces, f?r? modificarea calit??ii ?i a aspectului elementelor constructive;

i) lucr?ri de �ntre?inere la c?ile de comunica?ie ?i la instala?iile aferente;

j) lucr?ri de investigare, cercetare, expertizare, conservare ?i restaurare a componentelor artistice ale construc?iilor prev?zute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii ?i Cultelor ?i al autorit??ii administra?iei publice jude?ene sau locale, dup? caz;

k) lucr?ri de foraje ?i sondaje geotehnice pentru construc?ii de importan?? normal? sau redus?, situate �n afara zonelor de protec?ie instituite pentru z?c?minte acvifere;

l) lucr?ri de construc?ii funerare subterane ?i supraterane, cu avizul administra?iei cimitirului.

(2) Se pot executa f?r? autoriza?ie de construire ?i lucr?ri pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau �nchise, destinate difuz?rii ?i comercializ?rii presei, c?r?ilor ?i florilor, care sunt amplasate direct pe sol, f?r? funda?ii ?i platforme, precum ?i f?r? racorduri ?i/sau bran?amente la utilit??i urbane, cu excep?ia energiei electrice.

(3) Dac? lucr?rile prev?zute la alin. (1), cu excep?ia celor prev?zute la lit. e) ?i j), se execut? la construc?iile men?ionate la art. 3 lit. b), este obligatorie emiterea autoriza?iei de construire.