DWQA Questionscare este diferenta intre expresiile �nv???m�nt universitar la nivelul studiilor universitare de master ?i �nv???m�nt postuniversitar la nivel de masterat
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago
1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Am sa va prezint reglementarile in ce priveste diferenta dinctre aceste expresii, conform legii nr. 1/2011:

1) Programele de studii universitare de master reprezint? al II-lea ciclu de studii universitare ?i se finalizeaz? prin nivelul 7 din EQF/CEC ?i din Cadrul Na?ional al Calific?rilor. Acestea au o durat? normal? de 1�2 ani ?i corespund unui num?r minim de credite de studii transferabile, cuprins �ntre 60 ?i 120. Pentru profesii reglementate prin norme, recomand?ri sau bune practici europene, ciclul I ?i ciclul II de studii universitare pot fi oferite comasat, �ntr-un program unitar de studii universitare cu o durat? cuprins? �ntre 5 ?i 6 ani, la �nv???m�ntul cu frecven??, �n condi?iile prezentei legi, diplomele ob?inute fiind echivalente diplomei de master.

(2) Diploma de absolvire sau de licen?? a absolven?ilor �nv???m�ntului superior de lung? durat? din perioada anterioar? aplic?rii celor trei cicluri tip Bologna este echivalent? cu diploma de studii universitare de master �n specialitate.

Art. 171

Programele postuniversitare sunt:

a) programe postdoctorale de cercetare avansat?;

b) programe postuniversitare de formare ?i dezvoltare profesional? continu?.

Art. 173

(1) Pot organiza programe postuniversitare de formare ?i dezvoltare profesional? continu? toate acele institu?ii de �nv???m�nt superior care au acreditate cel pu?in programe de studii universitare de licen?? �n domeniul ?tiin?ific respectiv.

(2) Programele postuniversitare de formare ?i dezvoltare profesional? ale institu?iilor acreditate se desf??oar? pe baza unui regulament propriu de organizare ?i desf??urare, aprobat de senatul universitar ?i cu respectarea reglement?rilor �n vigoare.

(3) Programele postuniversitare pot utiliza ECTS/SECT ?i se finalizeaz? cu un examen de certificare a competen?elor profesionale asimilate de cursan?i pe parcursul programului.

(4) Programele postuniversitare se pot organiza �n regim cu tax? sau cu finan?are din alte surse.

(5) Au dreptul s? participe la studii postuniversitare absolven?ii care au cel pu?in studii universitare cu diplom? de licen?? sau echivalent?.

(6) La finalizarea programelor postuniversitare de formare ?i dezvoltare profesional?, institu?ia organizatoare elibereaz? un certificat de atestare a competen?elor profesionale specifice programului.