DWQA QuestionsCalcul indemnizatie CCC1-CCC2
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua, sunt in CCC1 pana in aprilie 2012, iar in ianuarie 2012 voi naste cel de-al doilea copil.
1. Cum se calculeaza indemnizatia pentru al doilea copil pe o perioada de 2 ani avand in vedere ca intru din CCC1 direct in CCC2? Ca 75% din indemnizatia primului copil in limita a 1200 RON?
2. Iau indemnizatie pentru ambii copii timp de 3 luni pana cand primul implineste 2 ani?
Multumesc frumos

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

Trebuie sa aveti in vedere dispozitiile OUG 111/2010:

Art. 9

(1) Concediul ?i indemniza?ia lunar? prev?zute la art. 2 alin. (1) [[i]a) concediu pentru cre?terea copilului �n v�rst? de p�n? la un an, precum ?i de o indemniza?ie lunar?; b) concediu pentru cre?terea copilului �n v�rst? de p�n? la 2 ani, precum ?i de o indemniza?ie lunar?; (2) Indemniza?ia lunar? prev?zut? la alin. (1) lit. a) se stabile?te �n cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni ?i nu poate fi mai mic? de 600 lei ?i nici mai mare de 3.400 lei; (3) Indemniza?ia lunar? prev?zut? la alin. (1) lit. b) se stabile?te �n cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni ?i nu poate fi mai mic? de 600 lei ?i nici mai mare de 1.200 lei[/i]], art. 5 ?i 6, precum ?i stimulentul de inser?ie prev?zut la art. 7 se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 na?teri sau, dup? caz, pentru primele 3 situa?ii prev?zute la art. 8 alin. (2).

(2) La stabilirea celor 3 na?teri ?i, dup? caz, a celor 3 situa?ii se iau �n calcul ?i cele pentru care s-a beneficiat de concediu ?i indemniza?ie, precum ?i de stimulent �n baza Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 148/2005 privind sus?inerea familiei �n vederea cre?terii copilului, aprobat? cu modific?ri ?i complet?ri prin Legea nr. 7/2007, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.

(4) Durata de acordare a concediului prev?zut la art. 2 alin. (1) se prelunge?te corespunz?tor �n cazul suprapunerii a dou? sau trei situa?ii de natur? a genera acest drept, �n condi?iile prev?zute la alin. (1) ?i (2).

(5) �n cazurile prev?zute la alin. (4) se acord? o singur? indemniza?ie, �n cuantumul prev?zut de prezenta ordonan?? de urgen??.

(6) Pe perioada suprapunerii situa?iilor prev?zute la alin. (4), cuantumul indemniza?iei lunare se majoreaz? cu suma de 600 lei pentru fiecare dintre copii, �ncep�nd cu cel de-al doilea.

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!