DWQA QuestionsAutorizatii pentru lucrari la casa
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua, Puteti va rog sa imi spuneti pentru care din urmatoarele activitati am nevoie de autorizatie din partea primariei / autoritatilor locale: 1. montarea unei ferestre de tip velux intr-un pod 2. izolarea interioara a unui pod 3. izolarea interioara a unei case 4. izolarea exterioara a unei case 5. izolarea / renovarea unei constructii (o magazie pe structura metalica fara fundatie) 6. schimbarea ferestrelor .
Va rog daca se poate sa imi raspundeti la intrebarile de mai sus si eventual sa faceti referire la legislatia in vigoare care sustine raspunsul dumneavoastra. Va multumesc.

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Conform legii nr. 50/1991 privind constructiile:

Art. 11

(1) Se pot executa f?r? autoriza?ie de construire urm?toarele lucr?ri care nu modific? structura de rezisten?? ?i/sau aspectul arhitectural al construc?iilor:

a) repara?ii la �mprejmuiri, acoperi?uri, �nvelitori sau terase, atunci c�nd nu se schimb? forma acestora ?i materialele din care sunt executate;

b) repara?ii ?i �nlocuiri de t�mpl?rie interioar? ?i exterioar?, dac? se p?streaz? forma, dimensiunile golurilor ?i t�mpl?riei, inclusiv �n situa?ia �n care se schimb? materialele din care sunt realizate respectivele lucr?ri, cu excep?ia cl?dirilor declarate monumente istorice, �n condi?iile legii;

c) repara?ii ?i �nlocuiri de sobe de �nc?lzit;

d) zugr?veli ?i vopsitorii interioare;

e) zugr?veli ?i vopsitorii exterioare, dac? nu se modific? elementele de fa?ad? ?i culorile cl?dirilor;

f) repara?ii la instala?iile interioare, la bran?amentele ?i racordurile exterioare, de orice fel, aferente construc?iilor, �n limitele propriet??ii, montarea sistemelor locale de �nc?lzire ?i de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum ?i montarea aparatelor individuale de climatizare ?i/sau de contorizare a consumurilor de utilit??i;

g) repara?ii ?i �nlocuiri la pardoseli;

h) lucr?ri de repara?ii, �nlocuiri ori reabilit?ri f?r? modificarea calit??ii ?i formei arhitecturale a elementelor de fa?ad?, dac? aceste lucr?ri nu se execut? la construc?iile prev?zute la art. 3 alin. (1) lit. b), astfel:

1. finisaje interioare ?i exterioare � tencuieli, placaje, altele asemenea;

2. trotuare, ziduri de sprijin ori sc?ri de acces;

3. lucr?ri de reabilitare energetic? a anvelopei ?i/sau a acoperi?ului � dac? nu se schimb? sistemul constructiv al acestuia, respectiv teras?/?arpant? � la cl?diri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau �n curs de clasare, respectiv situate �n afara zonelor de protec?ie a monumentelor ?i/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii;

i) lucr?ri de �ntre?inere la c?ile de comunica?ie ?i la instala?iile aferente;

j) lucr?ri de investigare, cercetare, expertizare, conservare ?i restaurare a componentelor artistice ale construc?iilor prev?zute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii ?i Cultelor ?i al autorit??ii administra?iei publice jude?ene sau locale, dup? caz;

k) lucr?ri de foraje ?i sondaje geotehnice pentru construc?ii de importan?? normal? sau redus?, situate �n afara zonelor de protec?ie instituite pentru z?c?minte acvifere;

l) lucr?ri de construc?ii funerare subterane ?i supraterane, cu avizul administra?iei cimitirului.

m) lucr?ri de compartimentare provizorie nestructural?.

(2) Se pot executa f?r? autoriza?ie de construire ?i lucr?ri pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau �nchise, destinate difuz?rii ?i comercializ?rii presei, c?r?ilor ?i florilor, care sunt amplasate direct pe sol, f?r? funda?ii ?i platforme, precum ?i f?r? racorduri ?i/sau bran?amente la utilit??i urbane, cu excep?ia energiei electrice.

(3) Dac? lucr?rile prev?zute la alin. (1), cu excep?ia celor prev?zute la lit. e) ?i j), se execut? la construc?iile men?ionate la art. 3 lit. b), este obligatorie emiterea autoriza?iei de construire.

Prin urmare, orice nu intra sub incidenta acestui text de lege necesita autorizatie de construire.