DWQA Questionsalutor de somaj
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

buna ziua .sunt asistent maternal si as dori sa stiu daca am dreptul la somaj?

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

Beneficiati de somaj daca indepliniti conditiile legii nr. 76/2002:

Beneficiari ai prevederilor prezentei legi sunt persoanele �n c?utarea unui loc de munc?, aflate �n una dintre urm?toarele situa?ii:

a) au devenit ?omeri �n sensul prevederilor art. 5 pct. IV lit. c);

b) nu au putut ocupa loc de munc? dup? absolvirea unei institu?ii de �nv???m�nt;

c) ocup? un loc de munc? ?i, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;

d) au ob?inut statutul de refugiat sau alt? form? de protec?ie interna?ional?, conform legii;

e) cet??eni str?ini sau apatrizi care au fost �ncadra?i �n munc? sau au realizat venituri �n Rom�nia, conform legii;

Art. 17

(1) �n vederea stabilirii dreptului de indemniza?ie de ?omaj, ?omerii prev?zu?i la art. 16 lit. a) sunt persoanele care se pot g?si �n una dintre urm?toarele situa?ii:

a) le-au �ncetat raporturile de munc? din motive neimputabile lor;

b) le-au �ncetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;

c) le-a �ncetat mandatul pentru care au fost numi?i sau ale?i, dac? anterior nu au fost �ncadra?i �n munc? sau dac? reluarea activit??ii nu mai este posibil? din cauza �ncet?rii definitive a activit??ii angajatorului;

d) a expirat durata pentru care militarii au fost angaja?i pe baz? de contract sau li s-a desf?cut contractul din motive neimputabile lor;

e) le-a �ncetat raportul de munc? �n calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;

f) au �ncheiat contract de asigurare pentru ?omaj ?i nu realizeaz? venituri sau realizeaz?, din activit??i autorizate potrivit legii, venituri mai mici dec�t valoarea indicatorului social de referin??, �n vigoare;

g) au �ncetat activitatea ca urmare a pension?rii pentru invaliditate ?i care, ulterior, au redob�ndit capacitatea de munc? ?i nu au reu?it s? se �ncadreze �n munc?;

h) le-au �ncetat raporturile de munc? sau de serviciu din motive neimputabile lor, �n perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;

i)Abrogat?.

j) reintegrarea �n munc?, dispus? prin hot?r�re judec?toreasc? definitiv?, nu mai este posibil? la unit??ile la care au fost �ncadrate �n munc? anterior, din cauza �ncet?rii definitive a activit??ii, sau la unit??ile care au preluat patrimoniul acestora;

k) le-a �ncetat activitatea desf??urat? exclusiv pe baza conven?iei civile.
f) nu au putut ocupa loc de munc? dup? repatriere sau dup? eliberarea din deten?ie.

(1) ?omerii prev?zu?i la art. 17 alin. (1) beneficiaz? de indemniza?ie de ?omaj dac? �ndeplinesc cumulativ urm?toarele condi?ii:

a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni �n ultimele 24 de luni premerg?toare datei �nregistr?rii cererii;

b) nu realizeaz? venituri sau realizeaz?, din activit??i autorizate potrivit legii, venituri mai mici dec�t valoarea indicatorului social de referin??, �n vigoare;

c) nu �ndeplinesc condi?iile de pensionare, conform legii;

d) sunt �nregistra?i la agen?iile pentru ocuparea for?ei de munc? �n a c?ror raz? teritorial? �?i au domiciliul sau, dup? caz, re?edin?a, dac? au avut ultimul loc de munc? ori au realizat venituri �n acea localitate.

(11) La stabilirea perioadei de 24 de luni, prev?zut? la alin. (1) lit. a), nu se iau �n calcul:

a) perioada de suspendare a raporturilor de munc? sau de serviciu, cu excep?ia perioadei de incapacitate temporar? de munc? �n care plata indemniza?iei se suport? de unitate, conform legii;

b) perioada de pensionare pentru invaliditate, dac? aceasta nu dep??e?te 12 luni, pentru persoanele prev?zute la art. 17 alin. (1) lit. g);

c) perioada cuprins? �ntre data suspend?rii raporturilor de munc? sau de serviciu ?i data �ncet?rii motivului pentru care acestea au fost suspendate, pentru persoanele prev?zute la art. 17 alin. (1) lit. h);

d) perioada cuprins? �ntre data �ncet?rii raporturilor de munc? sau de serviciu ?i data r?m�nerii definitive a hot?r�rii judec?tore?ti de reintegrare �n munc?, dac? aceast? perioad? nu dep??e?te 12 luni, pentru persoanele prev?zute la art. 17 alin. (1) lit. j).

(12) Pentru persoanele �ncadrate cu contract individual de munc? cu timp par?ial, stagiul de cotizare prev?zut la alin. (1) lit. a) se stabile?te propor?ional cu timpul efectiv lucrat, prin cumularea stagiilor realizate �n baza contractelor individuale de munc? cu timp par?ial.

(13) Pentru persoanele �ncadrate cu contract de munc? temporar?, stagiul de cotizare prev?zut la alin. (1) lit. a) se stabile?te �n func?ie de durata fiec?rei misiuni, respectiv de timpul c�t persoanele se afl? la dispozi?ia agentului de munc? temporar?, �ntre misiuni.
(2) Constituie stagiu de cotizare ?i perioadele pentru care angajatorul este scutit, �n condi?iile legii, de plata contribu?iei datorate la bugetul asigur?rilor pentru ?omaj.