DWQA Questionsalocatia pentru nou nascuti si indemnizatia pentru cresterea copilului
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Nu stiu daca am pus intrebarea unde trebuia.in legatura cu alocatia pt nou nascuti.am facut dosaru pe numele meu find tatal si mea fost respins ca nu pot primi alocatiea pentru nou nascut ca este mama copilui minora.are 17 ani unde scrie acest lucru ca am citit legea si nu scrie aceest lucru ce pot sa mai fac.Si o ultima intrebare eu sant pensionat grad de handicap 2.nu am muncit finca la varsta de 17 ani mam imbolnavit .aceasta indemnizatie de handicap pe care o primesc .Am dreptu la sa eau indemnizatiea pentru cresterea copilului .va multumesc

2 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

In mod normal nu ar trebui sa fie nicio problema cu alocatia intrucat dvs. sunteti reprezentantul legal al copilului, insa legea care reglementa alocatia pentru nou nascut a fost abrogata, in prezent existand doar alocatia de stat pentru copil (nu cea care se acorda la nasterea unui copil). Alocatia de stat se acorda copiilor pana la 18 ani si este reglementata de legea nr. 61/1993, lege care prevede ca cererea pentru acordarea alocatiei se acorda la cererea reprezentantului legal, deci implicit dvs.

In ce priveste indemnizatia, aici exista o problema intrucat OUG 111/2010 prevede:

(1) �ncep�nd cu data de 1 ianuarie 2011, persoanele care, �n ultimul an anterior datei na?terii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activit??i independente, venituri din activit??i agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, denumite �n continuare venituri supuse impozitului, pot beneficia op?ional de urm?toarele drepturi:
a) concediu pentru cre?terea copilului �n v�rst? de p�n? la un an, precum ?i de o indemniza?ie lunar?;
b) concediu pentru cre?terea copilului �n v�rst? de p�n? la 2 ani, precum ?i de o indemniza?ie lunar?.

Prin urmare este vorba de venituri altele decat cele din indemnizatii, fapt care nu va incadreaza in acest dispozitii decat daca va aflati intr-un din urmatoarele puncte:

a) au beneficiat de indemniza?ie de ?omaj, stabilit? conform legii, sau au realizat perioade de stagiu de cotizare �n sistemul public de pensii, �n condi?iile prev?zute de actele normative cu caracter special care reglementeaz? concedierile colective;
b) s-au aflat �n eviden?a agen?iilor jude?ene pentru ocuparea for?ei de munc?, respectiv a municipiului Bucure?ti, �n vederea acord?rii indemniza?iei de ?omaj;
c) au beneficiat de concedii ?i de indemniza?ii de asigur?ri sociale de s?n?tate prev?zute de Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile ?i indemniza?iile de asigur?ri sociale de s?n?tate, aprobat? cu modific?ri ?i complet?ri prin Legea nr. 399/2006, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;
d) au beneficiat de concedii medicale ?i de indemniza?ii pentru prevenirea �mboln?virilor ?i recuperarea capacit??ii de munc?, exclusiv pentru situa?iile rezultate ca urmare a unor accidente de munc? sau boli profesionale, �n baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc? ?i boli profesionale, republicat?;
e) au beneficiat de pensie de invaliditate, �n condi?iile legii;
f) se afl? �n perioada de �ntrerupere temporar? a activit??ii, din ini?iativa angajatorului, f?r? �ncetarea raportului de munc?, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
g) au beneficiat de concediu ?i indemniza?ie lunar? pentru cre?terea copilului;
h) au beneficiat de concediu ?i indemniza?ie lunar? pentru cre?terea copilului cu handicap;
i) au beneficiat de concediu f?r? plat? pentru cre?terea copilului;
j) se afl? �n perioada de 3 luni de la �ncetarea unui contract de munc? pe durat? determinat? ?i �nceperea unui alt contract de munc? pe durat? determinat?, a?a cum este aceasta definit? de Legea nr. 53/2003 � Codul muncii, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;
k) ?i-au �nso?it so?ul/so?ia trimis/trimis? �n misiune permanent? �n str?in?tate;
l) au efectuat sau efectueaz? serviciul militar pe baz? de voluntariat, au fost concentra?i, mobiliza?i sau �n prizonierat;
m) frecventeaz?, f?r? �ntrerupere, cursurile de zi ale �nv???m�ntului preuniversitar sau, dup? caz, universitar ?i postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, organizat potrivit legii, �n ?ar? sau �ntr-un alt stat membru al Uniunii Europene, �ntr-un domeniu recunoscut de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, cu excep?ia situa?iei de �ntrerupere a cursurilor din motive medicale;
n) au calitatea de doctorand, �n condi?iile prev?zute de art. 20 ?i 21 din Hot?r�rea Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea ?i desf??urarea studiilor universitare de doctorat, cu modific?rile ulterioare;
o) se afl? �n perioada cuprins? �ntre �ncheierea unei forme de �nv???m�nt preuniversitar ?i �nceperea, �n acela?i an calendaristic, a unei alte forme de �nv???m�nt preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate f?r? �ntrerupere;
p) se afl? �n perioada cuprins? �ntre absolvirea cursurilor de zi ale �nv???m�ntului preuniversitar, organizat potrivit legii, ?i �nceperea �nv???m�ntului universitar, cursuri de zi, �n acela?i an calendaristic;
q) se afl? �n perioada cuprins? �ntre �ncheierea unei forme de �nv???m�nt universitar, cursuri de zi, cu sau f?r? examen de licen?? sau de diplom?, ?

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

r) se afl? �n perioada cuprins? �ntre �ncheierea unei forme de �nv???m�nt universitar, cursuri de zi, cu sau f?r? examen de licen?? sau de diplom?, ?i �nceperea, �n acela?i an calendaristic, a �nv???m�ntului postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate f?r? �ntrerupere;
s) se afl? �n perioada cuprins? �ntre �ncheierea unei forme de �nv???m�nt postuniversitar, cursuri de zi, ?i �nceperea, �n acela?i an calendaristic, a unei alte forme de �nv???m�nt postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate f?r? �ntrerupere;
t) se afl? �n perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor �nv???m�ntului obligatoriu sau, dup? caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale �nv???m�ntului preuniversitar, universitar ?i postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, organizat potrivit legii, cu sau f?r? examen de absolvire, �n vederea angaj?rii ori, dup? caz, trecerii �n ?omaj, calculate �ncep�nd cu data de 1 a lunii urm?toare finaliz?rii studiilor;
u) au beneficiat de concediu f?r? plat? pentru a participa la cursuri de formare ?i perfec?ionare profesional? din ini?iativa angajatorului sau la care acesta ?i-a dat acordul, organizate �n condi?iile legii;
v) se afl? �n perioada cuprins? �ntre absolvirea cursurilor de zi ale �nv???m�ntului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licen?? organizat �n prima sesiune, ?i �nceperea primului reziden?iat dup? absolvire.