DWQA Questionsacte – drepturi
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

drepturi legale-acte
buna ziua,
am si eu o problema – tatal meu a decedat luna aceasta, mai precis in data de 13.12.2010, iar mama mea este in varsta de 83 de ani si are grave probleme de sanatate (doua accidente vasculare in 1988 si 2006 si o forma avansata de alzheimer).
In ianuarie 2009 am obtinut de la Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap-Consiliul local sector 3 ajutorul social de drept cu valabilitate permanenta si nerevizuibil.
Intrebarea mea este: care sunt pasii pe care eu trebuie sa ii urmez pentru a intra legal in toate drepturile-ca unic mostenitor pentru a o reprezenta pe mama in relatia cu bancile si toate institutiile statului.
Va multumesc anticipat,

2 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

In functie de incadrarea situatiei mamei Dvs, se poate institui o curatela sau punerea acesteia sub interdictie judecatoreasca. Curatela este prevazuta de art. 152 si urm din Codul Familiei, iar interdictia de art. 142 si urm. din Codul familiei.

Prin urmare:

Interdic?ia

Art. 142. � Cel care nu are discern?m�nt pentru a se �ngriji de interesele sale, din cauza aliena?iei mintale ori debilit??ii mintale, va fi pus sub interdic?ie.
Pot fi pu?i sub interdic?ie ?i minorii.
Art. 143. � Interdic?ia poate fi cerut? de autoritatea tutelar?, precum ?i de to?i cei prev?zu?i �n art. 115.
Art. 144. � Interdic?ia se pronun?? de instan?a judec?toreasc?, cu concluziile procurorului, ?i �?i produce efectele de la data c�nd hot?r�rea a r?mas definitiv?. ind.ac-o
Dup? ce a r?mas definitiv?, hot?r�rea se va comunica, f?r? �nt�rziere, de c?tre instan?a judec?toreasc? ce a pronun?at-o, instan?ei locului unde actul de na?tere al celui pus sub interdic?ie a fost �nregistrat, spre a fi transcris? �n registrul anume destinat.
C�nd sentin?a judec?toriei prin care s-a pronun?at interdic?ia a fost atacat? cu recurs ?i acesta a fost respins, instan?a de recurs va face ea �ns??i comunicarea prev?zut? de acest articol, trimi?�nd �n copie dispozitivul sentin?ei.
Incapacitatea celui pus sub interdic?ie nu va putea fi opus? unui al treilea dec�t de la data transcrierii hot?r�rii, afar? numai dac? cel de-al treilea a cunoscut interdic?ia pe alt? cale.
Art. 145. � Hot?r�rea de punere sub interdic?ie r?mas? definitiv? va fi comunicat? de instan?a judec?toreasc? autorit??ii tutelare, care va desemna un tutore.
De asemenea, hot?r�rea de punere sub interdic?ie r?mas? definitiv? va fi comunicat? medicului ?ef al comunei, ora?ului, municipiului sau al sectorului Bucure?ti, pentru ca acesta s? instituie asupra celui interzis, potrivit instruc?iunilor Ministerului S?n?t??ii, o supraveghere medical? permanent?.
Art. 146. � �n caz de nevoie ?i p�n? la rezolvarea cererii de punere sub interdic?ie, autoritatea tutelar? va putea numi un curator pentru �ngrijirea persoanei ?i reprezentarea celui a c?rui interdic?ie a fost cerut? precum ?i pentru administrarea bunurilor.
Art. 147. � Regulile privitoare la tutela minorului care nu a �mplinit v�rsta de paisprezece ani se aplic? ?i �n cazul tutelei celui pus sub interdic?ie, �n m?sura �n care legea nu dispune altfel.
Art. 148. � Tutorele celui pus sub interdic?ie este �n drept s? cear? �nlocuirea sa dup? trei ani de la numire.
Art. 149. � Tutorele este dator s? �ngrijeasc? de cel pus sub interdic?ie, spre a-i gr?bi vindecarea ?i a-i �mbun?t??i condi?iile de via??; �n acest scop, se vor �ntrebuin?a veniturile ?i la nevoie toate bunurile celui pus sub interdic?ie.
Autoritatea tutelar?, de acord cu serviciul sanitar competent ?i ?in�nd seama de �mprejur?ri, va hot?r� dac? cel pus sub interdic?ie va fi �ngrijit la locuin?a lui ori �ntr-o institu?ie sanitar?.

Curatela

Art. 152. � �n afar? de alte cazuri prev?zute de lege, autoritatea tutelar? va putea institui curatela:
a) dac?, din cauza b?tr�ne?ii, a bolii sau a unei infirmit??i fizice, o persoan?, de?i capabil?, nu poate, personal s?-?i administreze bunurile sau s?-?i apere interesele �n condi?ii mul?umitoare ?i, din motive temeinice, nu-?i poate numi un reprezentant;
b) dac? din cauza bolii sau din alte motive, o persoan?, de?i capabil?, nu poate, nici personal, nici prin reprezentan?i, s? ia m?surile necesare �n cazuri a c?ror rezolvare nu sufer? am�nare;
c) dac?, din cauza bolii sau din alte motive, p?rintele sau tutorele este �mpiedicat s? �ndeplineasc? un anumit act �n numele persoanei ce reprezint? sau ale c?rei acte le �ncuviin?eaz?;
d) dac? o persoan?, fiind obligat? s? lipseasc? vreme �ndelungat? de la domiciliu, nu a l?sat un mandatar general;
e) dac? o persoan? a disp?rut f?r? a se avea ?tiri despre ea ?i nu a l?sat un mandatar general.
Art. 153. � �n cazurile prev?zute �n art. 152, instituirea curatelei nu aduce nici o atingere capacit??ii celui pe care curatorul �l reprezint?.
Art. 154. � Curatela se poate institui la cererea celui care urmeaz? a fi reprezentat, a so?ului sau, a rudelor, a celor ar?ta?i �n art. 115, precum ?i a tutorelui, �n cazul prev?zut �n art. 152 lit. c. Autoritatea tutelar? poate institui curatela ?i din oficiu.
Curatela nu se poate institui dec�t cu consim??m�ntul celui reprezentat, �n afar? de cazurile �n care consim??m�ntul nu poate fi dat.
Art. 155. � �n cazurile �n care se instituie curatela se aplic? regulile de la mandat.
Autoritatea tutelar? poate da instruc?iuni curatorului, �n locul celui reprezentat, �n toate cazurile �n care acesta din urm? nu este �n m?sur? s? o fac?.
Ar

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Prin urmare, va trebui sa luati legatura mai intai cu cei de la Autoritatea tutelara sau sa introduceti o actiune in judecata in functie de situatia Dvs. concreta.

Codul familiei il puteti gasi pe situl nostru de Coduri de Drept actualizate, respectiv la adresa http://coduri.cjo.ro