DWQA Questionsacte depuse lunar la AJOFM pentru subventie angajare persoane cu dizabilitati
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Printre actele pe care un angajator dupa ce s-a facut contractul de subventie, le depune la AJOFM in vederea subventiei pentru angajarea persoanelor cu handicap se numara si vreo dovada a platii salariilor pe luna anterioara? Daca da, care este aceasta? Unde scrie?

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Trebuie sa aveti in vedere normele metdologice de aplicare a legii nr. 76/2002 care prevad:

„(5) Pentru verificarea ?i acordarea sumei lunare cuvenite conform art. 85 din lege, precum ?i a scutirii de la plata contribu?iei prev?zute la alin. (4), angajatorii vor depune, potrivit prevederilor legale, declara?ia privind obliga?iile de plat? a contribu?iilor sociale, impozitului pe venit ?i eviden?a nominal? a persoanelor asigurate aferent? lunii respective, prev?zut? la titlul IX2 �Contribu?ii sociale obligatorii� din Legea nr. 571/2003, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, iar la agen?ia pentru ocuparea for?ei de munc? jude?ean?, respectiv a municipiului Bucure?ti, un tabel nominal �ntocmit conform modelului prev?zut �n anexa nr. 20, �nso?it de copii de pe pontaj ?i de pe statul de plat?, precum ?i, dup? caz, o declara?ie pe propria r?spundere dat? prin reprezentantul legal al angajatorului, din care s? rezulte c?, �n raport cu num?rul de angaja?i, angajatorul ?i-a �ndeplinit obliga?ia potrivit legii de a angaja persoane cu handicap, respectiv c? nu are, potrivit legii, obliga?ia de a angaja persoane cu handicap.

(6) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prev?zute la alin. (5) p�n? la expirarea termenului prev?zut de lege pentru depunerea declara?iei lunare privind eviden?a nominal? a asigura?ilor ?i a obliga?iilor de plat? la bugetul asigur?rilor pentru ?omaj aferente lunii respective sau le completeaz? altfel dec�t potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, m?surile de stimulare prev?zute la art. 85 din lege nu se acord?.”

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!