Model intampinare

In primul rand, trebuie sa aveti in vedere dispozitiile art. 205 din Noul Cod de Procedura Civila:

Astfel, respectand normele impuse, un model de intampinare arata in felul urmator:

Instanta……………..
Secţia ………………..
Dosar nr. ……………

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul(a), cu domiciliul in …………………………………………………………………………………………, CNP, alte date de identificare………………………, pârât / intimat în cauza ce formează obiectul dosarului nr. ……………, în temeiul art. 205 Cod procedură civilă, formulez prezenta:

 

ÎNTÂMPINARE

prin care vă rugăm să respingeti acţiunea / apelul / recursul ca inadmisibil(ă) şi nefondat(ă), având în vedere următoarele:

MOTIVE

(In cazul in care sunt incidente anumite exceptii, va trebui sa incepeti cu invocarea si motivarea acestora.)

1. Exceptia ………..

În fapt, ………………………………………(urmând a prezenta pe scurt situația de fapt și a motiva incidența excepției invocate. Pentru fiecare excepție invocată, va trebui să urmați aceeași pași). 

(In cazul in care nu aveti exceptii de invocat, atunci puteti incepe redactarea conform modelului de mai jos.)

În fapt, …………………………………………..(urmând să menționați toate situația de fapt care există între dvs. și reclamant / apelant / recurent, trebuind sa menționați toate aspectele care să conchidă asupra respingerii acțiunii părții care a introdus cerere).

Pe cale de consecinţă, având în vedere ………………………………………(va trebui să formulați o concluzie pe care instanța trebuie să o aibă în vedere – o frază finală care să încadreze ideile și temeiurile menționate pe larg anterior) vă solicităm să respingeţi acţiunea ca inadmisibilă şi nefondată.

În drept, art. 205 C.p.c (și orice alt articol de drept, lege, hotârâre de Guvern etc. care este aplicabil(ă) situației dvs.)

Probe: înscrisuri, martori, interogatoriu (în funcție de obiectul cererii și de admisibilitatea probelor).

De asemenea, în temeiul art. 223 C.p.c, vă solicităm judecarea cauzei şi în lipsa noastră. (în situația în care nu vă puteti prezenta personal în instanță). 

_____________________
(Numele si semnătura dvs.)

DOMNULUI PREȘEDINTE AL ………………….. (instanța la care vă judecați)