Model Contestatie Proces Verbal de Contraventie

Instanța………………(menționati instanța competentă in locul punctelor)

 

DOMNULE PREȘEDINTE,

 

Subsemnatul(a),…………………….., cu domiciliul în ………………………………………………………………………………………., formulez prezenta:

CONTESTATIE

împotriva procesului-verbal seria ….. nr. …………….., emis de ……………….., prin care vă rugăm să dispuneți admiterea acțiunii noastre și anularea procesului-verbal de contravenție, pentru următoarele:

 

MOTIVE

 

În fapt,……………………………………………(urmând să menționați toate situația de fapt care a dus la întocmirea ilegală a procesului verbal de contravenție. Va trebui să menționați toate aspectele legate de încălcărea normele legale la momentul întocmirii sau arătarea oricărui motiv pentru care procesul verbal este nul. Prin motivele indicate urmăriți admiterea acțiunii dvs. ca urmare a încălcării actelor normative pe care le menționați în raport cu situația de fapt).
Vă rugăm să aveți în vedere și Decizia Curții Europene a Drepturilor Omului, respectiv cauza Arghel contra României, în care se critică sistemul sancționator al Ordonanței 2/2001, sistem care este lipsit de prezumțiile de legalitate și temeinicie, prezumția de nevinovăție prevăzută de art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului fiind încălcată. (text opțional)

Probe: înscrisuri, martori (sau orice altă probă necesară cauzei dvs. și raportată la obiectul acesteia)

În drept, Ordonanța 2/2001 (și orice alt act normativ încălcat de organul constatator)

 

 

_____________________
(Numele și semnătura dvs.)

 

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………..(instanța la care vă judecați)