Model Contestatie Decizie de Concediere

Tribunalul ……………..(tribunalul în a cărei circumscripție reclamantul isi are domiciliul, resedinta sau, dupa caz, sediul)

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul(a), ……….., cu domiciliul în …………………………………………………………..

în contradictoriu cu S.C …………………., cu sediul în……………………………………., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr………………….., având CUI ……………………., formulăm prezenta

CONTESTAŢIE

împotriva Deciziei nr. …………… din …………….. prin care intimata a dispus încetarea contractului individual de muncă nr. ……………….., în baza art. …………. din Codul Muncii, prin care solicit (va trebui să indicați capetele de cerere raportate la situația dvs. și asupra a ce anume doriți ca instanța să se pronunțe, capetele de cerere prezentate mai jos fiind opționale):
– anularea deciziei de concediere nr…………………..;
– reintegrarea în funcţia deţinută anterior concedierii, conform art. 78 alin. 2 Codul Muncii;
– obligarea la plata unei despăgubiri egală cu drepturile salariale majorate şi a tuturor drepturilor salariale, indexate şi actualizate, ce mi se cuvin până la reintegrarea efectivă deţinută anterior concedierii,
– obligarea la plata daunelor morale/profesionale provocate conform art. 269 şi urm. Codul Muncii, apreciate la valoarea de ……….
– obligarea la plata cheltuielilor de judecată;

pentru următoarele

MOTIVE

În fapt, la data de ………. am încheiat cu intimata contractul individual de muncă nr……….În urma acestui contract, mi-am respectat toate obligațiile față de angajator, atât în ce privește clauzele contractuale, cât și în ce privește clauzele Regulamentului de ordine interioară.
La data de …….., intimata a emis decizia de concediere nr…….., prin care s-a dispus concedierea mea în baza art……. din Codul Muncii, concediere pe care o apreciez ca abuzivă, neîntemeiată, nelegală și nejustificată.
Prin prezenta vă solicit admiterea acțiunii mele întrucât ……………………(va trebui să prezentați situația exactă de la locul de muncă și astfel să combateți motivul concedierii Dvs., urmărind să prezentați instanței nelegalitatea concedierii. Pe lângă situația de fapt, va trebui să precizați și articolele, reglementările încălcate de către angajator în cazurile în care se impune – spre ex. necomunicarea deciziei de concediere în scris și lipsa mențiunilor obligatorii, durata preavizului, decizia a fost emisă fără o cercetare prealabilă în cazurile în care este necesară o astfel de cercetare etc.)

Prin urmare, având în vedere cele precizate, vă solicităm admiterea acțiunii astfel cum a fost formulată.

În drept, . 112 Cod procedură civilă, art……(articolul sau articolele încălcate de angajator), art. 281 și urm. din Codul Muncii.

Probe: înscrisuri, martori și interogatoriul intimatei (probele se vor solicita în funcție de posibilitatea de dovedire a faptelor și de capetele de cerere formulate; puteți solicita și orice altă probă necesară cauzei dvs. și raportată din nou la capetele de cerere ale acesteia. De asemenea, trebuie să aveți în vedere că sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfățișare.)

Anexez la prezenta actiune, pe care o depun in dublu exemplar:

– decizia de concediere nr……………….
– contractul individual de muncă nr ……………… din data…………
– alte înscrisuri pe care să le folosiți în vederea dovedirii capetelor de cerere

Cerere scutită de taxă de timbru și de timbru judiciar conform art. 285 din Codul Muncii.

Data…………….
________________________
(Numele și semnătura dvs.)

DOMNULUI PREȘEDINTE AL …………………..(instanța la care urmează să vă judecați)