Model Cerere de Deschidere a Procedurii Insolventei

Tribunalul………………….

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subscrisa, …………………………, cu sediul social ……………………………, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. …………….., CUI ………………., în temeiul dispoziţiilor art. 26 si art. 31 dinLegea 85/2006, formulăm prezenta

CERERE DE DESCHIDERE A PROCEDURII INSOLVENŢEI

împotriva debitoarei noastre ………………….., cu sediul social în ……………………………………………,înregistrată la Registrul Comerţului sub ……………………., având C.U.I ………………., avand in vederedebitul acesteia fata de noi in cuantum de ……………….lei, precum si următoarele:

 

MOTIVE

În fapt,…………………………………………(urmând să menționați toată situația de fapt care există între dvs. și debitor, trebuind sa menționați toate aspectele care să conchidă asupra admiterii acțiunii dvs. și să demonstrați instanței că suma dvs. îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de legea 85/2006 ).
(Opțional mai puteți menționa)La acest debit, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei 9/2000, se aplică dobânda legală ce se va raporta la nivelul taxei oficiale a scontului stabilit de Banca Naţională a României (în conformitate cu art. 3 din O.G).

Deşi debitorul nostru …………………………… a fost somat în repetate rânduri să achite creanţa către noi, nici până în prezent nu şi-a îndeplinit obligaţia de plată.

Faţă de împrejurarea că de la data scadenţei debitului datorat au trecut mai mult de 30 zile şi având în vedere dispoziţiile art. 3 din Legea 85/2006, insolvenţa debitorului nostru ……………………. este prezumată ca fiind vădită.

 

De asemenea, subscrisa avem calitatea de creditor îndreptăţit prevăzută de art. 3 pct. 6 din L 85/2006, pentru a putea solicita deschiderea procedurii insolvenţei debitorului ………………………..

Astfel, avem o creanţă certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 30 de zile, iar valoarea creanţei depăşeşte pragul minim de ………………. lei.

(Doar dacă se impune și există incidența acestui fapt în cadrul situației dvs., puteți menționa în continuare)

Mai mult decât atât, în baza art. 138 din Legea 85/2006, vă solicităm şi atragerea răspunderii administratorului societăţii, respectiv …………………. Considerăm că administratoruleste vinovat în mod direct de cauzarea stării de insolvenţă în care se află societatea debitoare, acesta trebuind a fi obligat a suporta pasivul societăţii. Este evident că administratorul a dispus continuarea unei activităţi care a dus în mod vădit debitoarea la încetarea de plăţi. Îndatorirea continuă a societăţii de către administrator deşi pasivul societăţii se mărea continuu, nu poate fi calificată decât ca o intenţie în a produce starea de insolvenţă, stare de care se face vinovat în totalitate.
Faţă de cele de mai sus, vă solicităm să constataţi că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru deschiderea procedurii insolvenţei şi pe cale de consecinţă, vă solicităm să admiteţi cererea şi să dispuneţi deschiderea procedurii insolvenţei a debitorului ……………………….

În dovedirea susţinerilor noastre înţelegem să ne folosim de proba cu înscrisuri.

Anexăm prezentei:

(de obicei facturi existente între părți sau orice alte înscrisuri care să dovedească creanța dvs. sau vinovăția administratorului.)
Depunem prezenta în două exemplare, unul pentru instanță și unul spre a fi comunicat debitoarei.

În temeiul art. 242 alin .2 Cod proc. civ., vă solicităm judecarea cauzei şi în lipsa noastră.(dacă nu vă puteți prezenta în instanță).

 

În drept: dispoziţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

_____________________
(Numele si semnătura dvs.)

DOMNULUI PREȘEDINTE AL TRIBUNALULUI………………….. (instanța competentă la care vă judecați)