Model Cerere Ajutor Public Judiciar

Cerere ajutor public judiciar cu privire la:

a) plata onorariului pentru asigurarea reprezentarii, asistentei juridice si, dupa caz, a apararii, printr-un avocat numit sau ales, pentru realizarea sau ocrotirea unui drept ori interes legitim in justitie sau pentru prevenirea unui litigiu, denumita in continuare asistenta prin avocat;
b) plata expertului, traducatorului sau interpretului folosit in cursul procesului, cu incuviintarea instantei sau a autoritatii cu atributii jurisdictionale, daca aceasta plata incumba, potrivit legii, celui ce solicita ajutorul public judiciar;
c) plata onorariului executorului judecatoresc;
d) scutiri, reduceri, esalonari sau amanari de la plata taxelor judiciare prevazute de lege, inclusiv a celor datorate in faza de executare silita.

 

Instanța……………………..
Secția…………………………
Dosar nr. ……………………

DOMNULE PREŞEDINTE,

 

Subsemnatul(a), ……………………………., având CNP ………………….,cu domiciliul  în…………………………………………………, reclamant(ă) în cauza ce formează obiectul dosarului nr. ………………………., formulez prezenta

CERERE DE AJUTOR PUBLIC JUDICIAR

prin care vă rugăm să ne admiteţi cererea şi să dispuneţi scutirea mea de la plata taxelor judiciare de timbru (sau orice altă măsură de ajutor public judiciar raportat la speța dvs. și în conformitate cu prevederile OUG 51/2008 – spre exemplu reduceri, esalonari sau amanari de la plata taxelor judiciare prevazute de lege, inclusiv a celor datorate in faza de executare silita)

În fapt,……………………. (trebuind să menționați starea dvs. din cauza căreia nu aveți posibilitatea financiară de achitare a taxei de timbru – cu titlu de exemplu aveți în vedere formularea prezentată), vă rugăm să apreciati că valoarea taxei judiciare de timbru în cuantum de ……………….. lei ce trebuie achitată, prezintă un nivel foarte ridicat, un nivel pe care nu-l pot achita datorită situaţiei veniturilor mele.

Veniturile reduse nu-mi permit a achita aceasta taxă în conformitate cu Legea 146/1997. Vă rog să observaţi că în acest moment venitul meu prezintă un nivel mic iar cuantumul cheltuielilor lunare pe care trebuie sa le suport sunt foarte ridicate. Vă rog să aveți în vedere că achitarea taxei de timbru de ………….. lei nu se poate face fără a-mi periclita traiul de viață. Prin impunerea plăţii unei taxe judiciare de timbru de ………… lei de către mine ar însemna o pericilitare şi în achitarea datoriilor lunare (întreţinere, gaze etc.) şi imposibilitatea achiziţionării alimentelor.

Având în vedere lipsa veniturilor precum şi cuantumul ridicat al cheltuielilor pe care trebuie să le suport lunar, vă rog să dispuneţi admiterea cererii mele de ajutor public judiciar prin scutirea de plată a taxei de timbru. (sau orice altă măsură de ajutor public judiciar raportat la speța dvs.)

În drept, OUG 51/2008.

Anexez în copie: (va trebui să anexați inscrisuri doveditoare ale veniturilor dvs. si ale familiei dvs., precum si dovezi cu privire la obligatiile de întreținere sau de plată pe cale le aveți. De asemenea, cererea va trebui sa fie insotita si de o declaratie pe propria raspundere a dvs. in sensul de a preciza daca in cursul ultimelor 12 luni ati mai beneficiat de ajutor public judiciar, in ce forma, pentru ce cauza, precum si cuantumul acestui ajutor. Aceasta declarție nu trebuie să fie acordată la notar!).

Vă mulţumesc.
______________________

(Numele și semnătura dvs.)

DOMNULUI PREȘEDINTE AL ………………….(instanța la care vă judecați)