Model Actiune Divort

Instanța………………(menționati instanța competentă in locul punctelor – instanta ultimului domiciliul comun al sotilor sau iar dacă soții nu au avut domiciliu comun sau dacă niciunul din soți nu mai locuiește în circumscripția judecătoriei în care se află cel din urmă domiciliu comun, judecătoria competentă este aceea în circumscripția căreia își are domiciliul pârâtul, iar când pârâtul nu are domiciliu în țară, este competentă judecătoria în circumscripția căruia își are domiciliul reclamantul.)

 

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul(a),…………………….., cu domiciliul în ……………………………………………………………………………………….,

în contradictoriu cu

…………………….., cu domiciliul în ……………………………………………………………………………………….,

formulez prezenta:

 

ACȚIUNE DE DIVORȚ

prin care vă solicităm să ne admiteți cererea și să dispuneți (va trebui să indicați captele de cerere raportate la situația dvs. și asupra a ce anume doriți ca instanța să se pronunțe):
– desfacerea căsătoriei încheiată cu pârâtul (pârâta) la data de ….………. și înregistrată sub nr……..……din……..…..în registrul de stare civilă de pe lângă Primăria …….………..…..din vina pârâtului/pârâtei/ambilor soți/având în vedere acordul comun al părților;
– revenirea la numele purtat anterior încheierii căsătoriei, respectiv numele de ………………/păstrarea numelui dobândit prin căsătorie (capăt de cerere opțional);
– încredințarea spre creștere și educare a minorului ………………., născut la data de……….(capăt de cerere opțional);
– obligarea pârâtului (pârâtei) la plata unei pensii lunare pentru întreținerea și creșterea minorului, în cuantum de ¼ din veniturile pe care le realizează (capăt de cerere opțional);
– să dispuneți partajarea bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei (capăt de cerere opțional);
– să fie obligat pârâtul să-mi acorde întreținere în cuantum de 1/3 din venitul net al acestuia pentru că mă aflu în nevoie din pricina incapacității de muncă survenită înainte de căsătorie (ori în timpul căsătoriei)(capăt de cerere opțional),

pentru următoarele

 

MOTIVE

În fapt, la data de ………, m-am căsătorit cu pârâtul/pârâta ……………, conform certificatului de căsătorie nr……, din data de……., eliberat de către……….
Din căsătoria noastră a rezultat copilul ……….., născut la data de……………., conform certificatului de naștere nr ………….., emis la data de…………. (în cazul în care s-au născut mai multi copii, trebuie menționați toti copiii. În cazul în care nu a luat naștere niciun copil, atunci va trebui să menționați și acest aspect).
Prin prezenta vă solicit admiterea acțiunii mele întrucât ……………………(Trebuie să aveți în vedere că instanta judecătorească poate desface căsătoria prin divorț atunci când, datorită unor motive temeinice, raporturile dintre soți sunt grav vătămate și continuarea căsătoriei nu mai este posibilă. Prin urmare va trebui să menționați toate situația de fapt care a dus la destrămarea relațiilor și la imposibilitatea continuării căsătoriei).
(În cazul în care cererea de divorț are mai multe capete de cerere, va trebui să motivați fiecare capăt de cerere în parte).
De asemenea, prin prezenta, vă solicit și partajea bunurilor dobândite în timpul căsătoriei în cote de …….(Dacă solicitați și partajarea. De obicei cotele sunt de 50-50%, însă acestea diferă de la caz la caz în funcție de aportul părților).
Bunurile dobândite în timpul căsătoriei sunt:(trebuind să indicați bunurile mobile și imobile ce urmează a fi împărțite între părți și care au fost dobândite în timpul căsătoriei)

Probe: înscrisuri, martori, interogatoriu (sau orice altă probă necesară cauzei dvs. și raportată la capetele de cerere ale acesteia)

În drept, Codul civil, art. 607 și urm. C. p. C

Anexez la prezenta actiune, pe care o depun in dublu exemplar:

copia certificatului de nastere al copilului minor ………., etc.
alte înscrisuri pe care să le folosiți în vederea dovediri capetelor de cerere
Depun taxă de timbru în valoare de………….. și timbrul judiciar în valoare de………………lei.

Data…………….

 

 

________________________
(Numele și semnătura dvs.)

 

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………..(instanța la care vă judecați)